[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 3
Sid: VIII

Förkortningar.

a. a. = anförda arbete.

Ant. = tryckt med antiqua stil.

B., bd. = band.

bko = banko.

bl. a. = bland annat.

D., d. = del, delar, stundom = den.

dat. = daterad.

dr = doktor.

d. v. = då varande.

ex. = exemplar.

F. = Fredagar.

Fol. = Folio format.

Fr. = Tryckt med fraktur.

Fr. o. m. = Från och med.

grav. = graverad.

H., h. = häfte, häften.

hv. = hvarje, hvart.

K. B., kongl. bibi. = Kongliga biblioteket i Stockholm.

kprst. = kopparstick.

kr. = krona.

L. = Lördagar.

l. = eller.

lit. = liten.

M. = Måndagar.

m. = månad; 1 m. = 1 gång i månaden.

m. m. = med mera.

nr = nummer.

numr. = numrerad.

O. = Onsdagar.

o. = och

obest. = obestämd.

odat. = odaterad.

onumr. = onumrerad.

opag. = opaginerad.

o. p. = oberäknadt postbefordringsafgift.

p. i. = postbefordringsafgiften inberäknad.

rdr = riksdaler.

rgs = riksgälds, riksgäldssedlar.

rmt = riksmynt.

rst = runstycken.

s., sid. = sida, sidor.

S. = Söndagar.

s. d. = samma dag.

sk. = skilling.

sp., spalt. = spalter, spaltad; så t. ex. Fol., 2 sp. eller Fol., 2-spalt. = 2-spaltad folio.

st. = stycke, stycken, stundom = stor.

T. = Torsdagar.

t. o. m. = till och med.

Ti. = Tisdagar.

Tr., tr. = Tryckt, tryckeri.

U. o. = utan uppgifven tryckort.

U. t. = utan titel.

u. t. o. o. å. = utan titel, tryckort och år.

utg.-bevis = utgifningsbevis, äfven kalladt tillstånds- eller anmälningsbevis, hvilket enligt tryckfrihetsförordningens 1 § 4 mom. erfordras för utgifvande af periodisk skrift.

v. = vecka; 2 à 3 v. = 2 à 3 gånger i veckan.

vanl. = vanligen.

årg. = årgång.

årl = årligen; 4 årl. = 4 häften årligen.

4:o = kvartformat.

8:o = oktav.

12:o = duodes.

16:o = sedes.

Formatet bestämmes alltid genom uppgift på tryckytans storlek medels två tal inom parentes, hvaraf det första angifver dess höjd och det andra dess bredd i centimeter. Så t. ex. Fol., 3-spalt. (34 x 23,8) = Trespaltadt folioformat med en tryckyta, som är 34 centimeter hög och 28 centimeter 8 millimeter bred.

Vid angifvande af datum användes städse bråk, hvars täljare betecknar dagen och nämnare månaden. Så t. ex. 1813 5/1 = den femte januari 1813.

Det vid hvarje periodisk skrift utsatta priset angifver prenumerationspriset för hel årgång däraf.

I registren hänvisa nedanstående bokstäfver till följande arbeten:

t = Svenskt Porträttgalleri XVI: Tidningsmän, med biografiska uppgifter af B. Lundstedt.

f = Svenskt Porträttgalleri XV: Författare, med biografiska uppgifter af S. Leijonhufvud.

p = Publicistklubbens matrikel vid 20:de århundradets början af V. Millqvist.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 3_s_VIII.htm