[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Sid: 300-304


Förteckning

i denna del ej omnämnda tidningar och tidskrifter, för hvilka utgifningsbevis blifvit 1813-94 utfärdade i Stockholm, men som antingen ej utkommit eller hvaraf exemplar saknas i kongl. biblioteket.

* = Utgifningsbeviset återlämnadt eller återkallade utan att hafva blifvit användt.
** = Beviset ej utlöst,
† = Beviset förfallet, då tidningen ej inom föreskrifven tid blifvit utgifven.

N:r Utgifnings-
bevisets datum.
Tidningens titel. Utgifvarens namn.
1 1815 30/11 Winterbladet. Löjtnant J. M. Fryxell.
2 1816 22/11 Stockholms Börstidning. Assessor Georg Löwegren.
3 1816 22/11 Söndagsbladet. Densamme.
4 1817 20/2 Spöket. Auditor P. G. Scheutz.
5 1819 27/12 Dagligt Hvarjehanda. Fältkamrer L. P. Ljungströmer.
6 1820 25/1 Supplement till Stockholms Adressblad. Kommissarien Adam Fahlman.
7 1820 21/2 Nya Anmärkaren. Gravören J. A. Malm.
8 1821 5/2 o. 5/6 Efterrättelser från Evangeliska Brödraförsamlingen. Föreståndaren för Ev. Brödraförs. Andreas Warnke.
9 1823 27/1 Allmänna Politiska Annaler. Bokhandlaren Ernst Grœff. [Græff?]
10 1823 27/1 Nya Anmärkaren. Densamme.
11 1823 23/5 Journal för Vitterhet, Historia, Verldsbeskrifning, Fria Konster,.Nya upptäckter, Uppfinningar och Moder. f. Sekreteraren M. Altén.
12 1823 20/10 Berättaren. Pehr Backman och J. Hall.
13 1824 12/2 Polytechnisk Journal. Bok- och musikhandlaren J. F. Walter.
14 1824 12/3 -- " -- Kramhandl. J. G. Sjöberg.
15 1824 18/3 Josephina. Ett sällskapsblad af belletristiskt innehåll, Bokhandl. W. F. Holmgren.
16 1824 7/4 [utbytt mot] Josephina- Föreningen. Bokhandl. W. F. Holmgren.
17 1827 18/4 Kritiken.* f. d. Sekreteraren G. Willman.
18 1827 14/5. Periodiska bladet Kritiken. e.o. Kanslisten O. G. Ahlstedt.
19 1827 11/8 Svensk Konstskola. Hofdekorationsmålaren C. Th. Löwstädt.
20 1828 17/12 Svensk Kyrkotidning. Hovpredikanten m. m. A. J. D. Cnattingius.
21 1828 4/12 Riksdagsbladet. Fil. mag. L. Torbjörnson.
22 1829 13/2 Eftermiddagsbladet. Bokhållaren C. A. Martinell.
23 1829 18/2 Allmogens Blad. Densamme.
24 1829 17/10 Rådgifvaren. Kapten F. L. Rosenqvist af Åkershult.
25 1829 21/10 Justitiæ Ombudsmannen.* f. d. Löjtnant Jacob Kraft.
26 1830 16/2 Den nyaste Journalisten. Prof., med. d:r Gustaf Eriksson.
27 1831 20/12 Papageno. Hofrättsauskultanten Andreas Möller.
28 1842 13/1 o. 15/2 Stockholms Annonce-Blad. Kopisten G. G. Ingelman.
29 1832 18/9 Folkvännen. Söndagsblad.* Major Ernst von Vegesack.
30 1832 7/11 Söndagstidningen.* Kammarjunkaren A. W. Stjerngranat.
31 1833 16/10 Figaro. Kapten Fredrik B. Cöster.
32 1834 14/1 Journal för allmänt nyttiga kunskaper i Landthushållning. Näringar och inre Ekonomie. Gustava Schartau, f. Voigtländer.
33 1835 16/6 Lands- och Stads- Annons- Tidning. e.o. Kanslisten O. G. Ahlstedt.
34 1835 26/6 Stockholms Morgonblad. Häradshöfding A. L. von Strussenfelt.
35 1836 2/2 Stockholms Middags- Tidning.* Boktryckaren A. G. Hellsten.
36 1836 3/6 Dagbladet i Stockholm. Densamme.
37 1837 24/8 Daphne. Kammarjunkaren A. W. Stjerngranat.
38 1837 23/12 Tidning för landthushållning. Handlanden C. B. Been.
39 1838 9/3 Annonce-Blad i Stockholm.** C. F. Anjou.
40 1838 23/8 Den sansade Opinionens Organ.** Fil. mag. G. Swederus.
41 1838 5/12 Söndagsbladet ** Skolläraren N. G. Hallander.
42 1839 7/1 Kurslistor. Vice notarien C. G. Cervin.
43 1839 24/3 Riksdags Tidning för 1840 års riksdag.† Exped. sekreteraren H. A. Lindgren.
44 1839 24/4 Bokhandlaren och Brefskrifvaren.** Fil. mag. M. G. Wahlgren.
45 1840 29/1 Nya Argus i Stockholm. ** f. d. Sergeanten F. V. Wretman.
46 1840 24/10 Journal för theoretisk och praktisk Chemie och Botanik, Medicin och Pharmacie.** Pharm. candidaten Philip Alfort.
47 1840 22/12 Lille-Pytt.** O. P. Sturzenbecher.
48 1847 20/11 Allmänna Opinionen.† Löjtnant J. L. Zethræus.
49 1848 8/5 Folkvännen. Studeranden C. W. Bergman.
50 1848 4/12 Bokhandels-Bulletin. Boktryckaren Zacharias Hæggström.
51 1848 6/12 Rosen på heden. Rim och dikt af en bonde.** Karl Johan Ekeblad (Gustafsson).
52 1849 10/4 Kuku, Poetiskt Bibliothek för ungherrar.† Sergeanten Oscar Jurling.
53 1849 24/4 Handbok för menige man. Bokhandlaren C. H. Svanberg.
54 1850 17/3 Opera-Bibliothek. Bokhandl:n L. G. Rylander.
55 1852 26/2 Bönedagsboken. Bokhandlaren Adolf Bonnier.
56 1852 6/8 Skillings-Bibliothek i Landt- och Skogs-hushållning samt praktisk Geometri. Skogsförvaltaren W. E. Källström.
57 1856 18/9 Nya Tidningen.† Hofrättskommissarien Z. W. Lundberg.
58 1857 23/12 Evangelisk Kyrkotidning. S. m. kandidaten Gustaf Emanuel Beskow.
59 1859 9/6 Neptun. Annonsblad för ångbåtar m. m. Tullbevakningskontrollören G. C. Schüssler.
60 1860 22/5 Morgonbladet. Johan Olof Leopold Alm.
61 1861 3/12 Missionären. Stockholms Stadsmissions-Tidning. Lektor Axel Pehr Falk.
62 1864 19/12 Piprensaren.† f. d. Telegrafassistenten C. E. Bergendorf.
63 1866 11/10 Små Teckningar. Mathilda Gestrin.
64 1867 22/3 Stockholmer Blätter.* Litografen August Schumburg.
65 1867 1/4 --»-- Litografen C. A. Horngren.
66 1867 12/7 o. 22/11 Biblisk Concordans.† Boktryckaren A. L. Norman.
67 1868 14/3 Stockholms Posten. f. d. Sergeanten J. Holmqvist.
68 1868 9/11 Svensk Bazar,† Agnes Mandel, f. Lundberg.
69 1870 14/1 Dagens Händelser.* Johan Olof Leopold Alm.
70 1871 26/1 Ekonomiskt. Bokförläggaren Frans Ulrik Pettersson Beijer.
71 1872 27/4 Tidskrift för Svenska Artilleriet.† Löjtnanten D. Weber.
72 1873 21/2 Lithografiskt Album.† Bokförläggaren P. B. Eklund.
73 1873 21/2 Tidning för Landtbyggnadskonst. Densamme.
74 1873 12/4 Nya Tidningen.† f. d. Handlanden P. G. Malmgren.
75 1874 10/1 Samling af gammal uppbyggelseläsning. Pastor A. H. von Zweigbergk.
76 1874 15/6 Illustrerad Söndagstidning** Kammarakrifv:n G. W. Stahre.
77 1874 22/1 Förnuft och Läseri. Handlanden Gustaf Joachim Leufstedt.
78 1874 22/8 Jernvägen. Fil. d:r P. A. B. Beskow.
79 1875 21/4 Sverige. Ingeniör Pehr Gustaf Hogner.
80 1876 23/12 Helga de la Brache. Bidrag till svensk rättshistoria.† ; jfr 3: 1805 Litteratören Frans August Blomqvist.
81 1878 3/1 Nordisk Annonstidning för handel och industri. Handelsläraren Johan Emanuel Brunell.
82 1878 23/5 Svenska Tidningar och Underrättelser.† Litteratören Edvard E. Christie Linde.
83 1880 5/5 Argus.* Bokhandlaren Carl Henrik Fahlstedt.
84 1880 20/11 Godtköpsromansamling. Boktr. konstförvandten Stellan Wilhelm Stål.
85 1880 24/11 Slättens Lilja. J. M. Schulte.
86 1881 28/2 Baron Hans Adelsman eller Förbrytaren. A. Nilsson Lindqvist.
87 1881 19/11 Nyaste Romanbibliotheket Boktr. konstförvandten Carl Constantin Borg.
88 1882 27/4 Stockholms Bibliotheket. Kommissionären Lars Holme.
89 1883 19/1 Apollos. Arbetskarlen Edvin Eriksson.
90 1883 2/8 Arbetarens Röst. Instruktören Carl Gustaf Agathon Nyholm.
91 1885 6/8 Sanningsbaneret. Kolportören Jonas Jonsson.
92 1885 8/10 Sveriges Handels- och Sjöfarts-Tidning. Bokhållaren C. W. Darild.
93 1888 5/7 Aftonposten.* Redaktören Johan Olof Thorsén.
94 1888 9/7 Dagens Tidning.* Densamme.
95 1888 31/7 Tumme Liten. Illustrerad Skämttidning.** Typografen Johan Erik Brosell.
96 1888 31/12 Sällskapslifvet.† Friherre Gustaf Gabriel Oxenstierna af Eka och Lindö.
97 1889 30/3 Klubbvännen. Organ för Stockholms Ungdomsklubbar.† Typografen Gustaf Edvard Hultgren.
98 1889 8/10 Referenten. Manuskript för tidningspressen. Redaktören Berndt Fredrik Lundqvist.
99 1890 3/3 Odontia. Svenska Tandläkaresällskapets Tidning. Tandläkaren Johan Adrian Wessler.
100 1890 8/12 Svenska Familjebladet. Illustrerad veckotidning för nytta och nöje.† Bokförläggaren Carl Oscar Ericsson.
101 1891 25/5 Folkpolitiske Frispråkaren. Snörmakaren Carl Gustaf Ferdinand Charles.
102 1891 9/12 Svensk Skyttetidning. Järnarbetaren Carl Olof Olofsson.
103 1892 19/3 Den praktiska Hushållstidningen. Redaktör Johan Gustaf Anton Grönstedt.
104 1892 7/4 Nya Biblioteket. [Se 2:954b.] Handelsbokhållaren Karl August Sundberg.
105 1892 19/9 Annonstidningen. Verkmästaren Jöns Persson Dahlgren.
106 1893 21/3 Djurens Klagan. Redaktören Johan Ulrik Fredriksson.
107 1893 21/11 Fyrbåken. Illustrerad Veckotidning.† Litteratören Johan Olof Åberg.
[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_s_300_304.htm