[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 86
Ort: Stockholm.


Laterna Magica. 1826 14/1-15/7. Tr. hos kongl. ordensboktryckeriet 1826 14/1-26/1, därefter Wennlundska tr. Fr.

6 v., 4 s. Fol., 2-spalt. (27,5 x 21,8). 1826 14/1-26/1; 2 m., 4 s. 4:o 2-spalt. (18 x 13,8) med litografi till hv. nr. 1826 1/2-15/7. 5 rdr bko för helt år, 1826 14/1-26/1; 2 rdr 16 sk. bko för halfår 1826 1/2-15/7 (o. p.)

Hofdekorationsmålaren C. Th. Löwstädt erhöll 1826 5/1 utgifningsbevis å denna tidning, hvilket han utlånade åt redaktionen af Stockholms Dagligt Allehanda, som 1826 12/1 blifvit indraget och till hvars prenumeranter lämnades i den indragna tidningens ställe 11 nr af Laterna Magica 1826 14/1-26/1 (se d. 1: 127). Sedan Dagligt Allehanda 1826 27/1 ånyo börjat utgifvas, fortsatte Löwstädt för egen räkning Laterna Magica fr. o. m. nr 12 (1/2) t. o. m. 23 (15/7) hvart och ett nr åtföljdt af ett satiriskt stentryck - tillsammans 11 dylika planscher finnas i kongl. bibl.:s exemplar. Utg.-beviset å denna tidning blef enligt beslut 1828 15/2 från Löwstädt återfordradt.

Med anledning af att man i tidningen Argus den tredje 2:47 ] (1826: 18-20) velat göra troligt, att C. F. Dahlgren och de andra »Kometisterna» hjälpt Löwstädt med texten i Laterna Magica, förklarade den senare i Stockholms Dagblad 1826 15/4, att de nämnda personerna bevisligen ej ens på ringaste sätt haft att göra med vare sig Laterna Magica eller öfriga af Löwstädt utgifna arbeten.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_86.htm