[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 701
Ort: Stockholm.


Budkaflen. Tidning för (Fotnot: Ordet »alla» förekom blott i profnumrets titel 1883 14/3.) tidsenliga reformer 1883 14/9-fortgår 1895 -98 5/6. Tr. hos P. A. Nyman 1883, Gernandts boktryckeri-aktiebolag 1884-92 15/4, med undantag af 1885 16/1-1/5, då den trycktes hos Lund & Andersson, samt Boktryckeriet, David Bagares gata 3 [ = Mällborns konkursmassas tr.] 1892 22/4-94 25/2 och därefter Gullberg & Hallbergs tr. Ant. Med titelvignett och träsnitt.

1 v., F. (l. T.), 4 s. Fol., 7-sp. (55,5 à 54,5 x 43 à 45,8) 1883-85 5/8, därefter - i likhet med ett nr 1883 21/9 - 6-sp. (53,5 à 49 x 37 à 35,7). 1 kr. 1883 sept.-dec., 4 kr. 1884, därefter 5 kr. 4:e sidan i nr 1-10 ägnades åt arbetarefrågor under rubrik: Arbetarnes Ring (nr 2: 701). 1897 utkom 32 nr (jan.-aug.) och ett jubileumsnummer i sept, 1898 utkommo blott 5 nr.

Utg.-bevis å Budkaflen, tidning för alla utfärdades 1883 13/9, för fil. d:r Robert F. W. In de Bétou, hvilket förföll, i likhet med ett nytt utg.-bevis, som han erhöll s. å. å Budkaflen. Litteratören Johannes Andreas Bruzelius erhöll 1883 15/9 utg.-bevis å Budkaflen. Tidning för alla tidsenliga reformer och s. å. 20/9 å Budkaflen. Tidning för tidsenliga reformer, hvilken sedermera redigerats af Janne Bruzelius (död 1899 12/12) och Andreas Hasselgren (Torbjörn) samt 1884 30/3-85 9/1 och 1887 15/4-9/10 Georg Filip Lundström (Jörgen, G. L.) såsom krönikör.

Ordinarie medarbetare däri hafva varit Birger Schöldström (krönikor och biografier) 1884 26/7-86 10/12 och 1887 16/10-90 9/5 samt Daniel Fallström (En herre på parkett, Pelle Grino).

Bland tillfällige medarbetare må nämnas: Axel Axelson, Octavio Beer, Karl Benzon (Bob, Falstaff j:r), Nore Berghman (Hermod), Björn Cederborg (Flammarion, Brillant, B. C-g), Axel Danielsson (A. D-n), Emil Eggertz (Gert), Magnus Elmblad (M. E-d), Edvard Fredin, Oskar Hjalmar Guldbrand (Jacques, O. H. G-d), Frans Hedberg, Alfred Hedenstierna, A. Hellander (-er), Frans Hodell, Ludvig Josephson, G. Klingbom (K.), Claës Lagergren, A. Lichtenberg, Johan Lindström (Saxon), Axel Lundegård (A. L-d), Gustaf Mallander (Malle), Fahle Martin (Prosper Block), H. Martinsson (H. M-n), Birger Mörner (Birger M., Dage), Georg Nordensmn, Johan Nordling, Gottfrid Renholm (Fredag), Josef och Efraim Rosenius, Algot Sandberg, August Strindberg (»Kvarstadsresan» 1885 m. m.), Erik Thyselius m. fl. Porträtten äro skurna i trä af Wilhelm Meyer, Ida Fahlander samt Gunnar Forssell.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_701.htm