[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 51
Ort: Stockholm.


Conversations-Bladet, 1822 3/1-24 20/12, fortsatt af Nya Conversations-Bladet 1825 20/1-26 30/1, Nyare Conversations-Bladet 1826 9/2-28 30/7, Skandinaviskt Conservations-Blad 1828 21/8-29 2/10 och Skandinaviens Conservations-Blad 1829 12/10-33 25/9. F. d. Imnelii tr. 1822 3/1-18/3, E. A. Ortman 1822 21/3-24 28/6, J. Hörberg 1824 1/7-28 30/7, J. A. Walldén 1828 21/8-32 3/4 och N. H. Thomson 1832 11/4-33 25/9. Ant.

2 v., M. T. (eller O. L.); 4 s. 4:o, 2 spalt. (16,9 à 20 x 13 à 16); 1823 åtföljdes den af 4 kprst. o. 1824 10 kprst. 4 rdr 16 sk. bko 1822-24, 5 rdr 16 sk. bko 1825-28, 5 rdr 32 sk. bko 1829, 6 rdr bko 1830-32 (o. p.).

En svår nervfeber och däraf förorsakad långvarig sjuklighet hindrade redaktören att 1832 lämna prenumeranterna det utlofvade antalet af 100 nr. Därföre erbjöds åt de hittills varande prenumeranterna tidningen för 1833 till ett pris af 4 rdr 32 sk. bko. De som ej ville gå in därpå, skulle »på reqvisition» erhålla tillbaka 1 rdr 16 sk. bko.

Redaktör af hela denna tidningsföljd var auditör J. H. Münter, som 1821 27/12 erhöll utg. bevis därå. Sedan utgifvandet af Conversations-Bladet på hofkanslerns befallning 1824 20/12 blifvit t. v. inställdt, anhöll e. o. kanslisten C. Kindelius 22/12 om utg.-bevis å Nya Conversations-Bladet. Ansökningen öfverlämnades till kongl. maj:ts pröfning af hofkanslersembetet, som först, sedan Kindelii anhållan 1825 11/1 blifvit af kongl. maj:t beviljad, s. å. 19/1 utfärdade det begärda beviset. S. d. erhöll kanslisten C. Netherwood utg.-bevis & Fria Conversationsbladet, som likväl ej blef tryckt. Å Nyare Conversations-Bladet erhöll boktryckaren C. M. Carlson utg.-bevis 1826 3/2 och efter honom boktryckaren C. F. Wennström 23/8. Denna tidning blef emellertid »på förekommen anledning indragen» 1828 1/8. I stället för det indragna Nyare Conversations-Bladet uppmanades dess prenumeranter att uttaga Skandinaviskt Conversations-Blad i det 4:de numret af denna tidning 1828 2/9, hvarå boktryckaren Ernst Ad. Ortman s. å. 18/8 erhållit utg.-bevis. Denne hade 1827 12/12 erhållit utg.-bevis å Nytt Conversations-Blad, som förföll och af Ortman återfordrats 1828 24/1. Ortman anmälde 1829 15/6, att han från och med den dagen afsade sig all ansvarighet för tidningen, hvarpå kapten Fr. L. Rosenqvist s. å. 29/6 erhöll utg.-bevis. Auditör J. H. Münter anhöll 1829 25/8 att få utgifva Skandinaviens Conversations-Blad. Sedan hans ansökan att utgifva en tidning i hufvudstaden 4/9 blifvit af kongl. maj:t beviljad och skrifvelse därom kommit hofkanslersembetet 19/9 tillhanda, utfärdades utg.-bevis för honom 1829 21/9.

I anledning af en i nr 67 af Skandinaviens Conversationsblad införd artikel, aflät hofkanslern 1831 23/9 skrifvelse till justitiekanslersembetet om åtal mot dess utgifvare, auditör J. H. Münter, som blef bötfälld. För en från L. J. Hiertas tryckeri utgången skrift, med öfverskrift Subscription, innehållande uppmaning till insamling af penningebidrag åt redaktören af Skandinaviens Conversationsblad till ersättning för honom ådömda böter för tryckfrihetsbrott, anmäldes Hierta hos justitiekanslern till åtal 1831 17/11; hvad åtgärd denna anmälan föranledde är obekant.

Af Skandinaviens Conversationsblad lämnades, då Stockholms Dagligt Allehanda 1833 13/3 blifvit indraget, såsom ersättning nr 18-20 (15/3-18/3) åt den indragna tidningens prenumeranter.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_51.htm