[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 215
Ort: Stockholm.


Post- och Inrikes Tidningar. 1844 16/12-(fortgår 1895 1900). Tr. å f. d. Statstidningens boktryckeri 1844 16/12-45, Post- och Inrikes Tidningars tr. 1846-78 30/3 och hos P. A. Norstedt & Söner fr. o. m. 1878 1/4. Ant.

6 v.; 4 à 8 s. Fol., 3-sp. (39,7 à 46 x 28) 1844 16/12-47 31/5; Fol., 4-sp. (39,8 à 46 x 28,3 à 28,6) 1847 1/6-64 dec.; Fol., 5-sp. (47,5 à 48,3, x 34,5 à 34,7) 1864 dec.-83 12/5; Fol.,6-sp. (48 x 36,3) 1883 15/5-86 22/5 därefter ökadt till (50 à 48,5 x 36,3). 9 rdr bko 1845, 46; 9 rdr 32 sk. bko 1847-51; 10 rdr 32 sk. bko 1852-57; 16 rdr rmt 1858, 59; 12 rdr rmt 1860-77 och därefter 15 kr.

Fr. o. m. 1890 utgifves för rikets landtkommuner en särskild s. k. Kommunalupplaga, som är till innehållet alldeles identisk med den andra upplagan och hvaraf endast ett exemplar lämnas till hvarje kommun mot ett prenumerationspris af 7 kr. 50 öre (o. p.) för år.

Fr. o. m. 1889 jan. åtföljdes tidningen för hvarje månad af ett Register öfver vissa annonser införda i Post- och Inrikes Tidningar (ss. art, auktioner, bolagsstämmor, bouppteckningar, inteckningars dödande, lagfarter, omyndige, ackordspröfningar, efterbevakningar, årsstämningar, utlottningar, äktenskapsjäf m. m. d.)

Fr. o. m. 1889 3/9 har tidningen vanligen 1 v. åtföljts af Tidning för leveranser till staten. Bilaga till Post- och Inrikes Tidningar. (jfr 2: 880)

Utgifven af Svenska Akademien såsom fortsättning till Sveriges Statstidning eller Post- och Inrikes Tidningar, genom kanslirådet P. A. Wallmark, hvilken 1844 16/12 och 1845 10/12 därå erhöll utg.-bevis. Härå hafva sedermera utg.-bevis utfärdats för kanslisten Johan Carl Hellberg 1847 29/3, amanuensen Adolf Leopold Björck 1856 18/4, en af de XVIII i Svenska akademien Carl Wilhelm August Strandberg (»Talis Qualis») 1865 12/10, (död 1877 5/2), kanslisekreteraren Paul Reinhold Strandberg 1877 5/3 5/2, e. o. amanuensen i kongl. biblioteket Per Johan Edward Bäckström 1877 17/12, kanslisekreteraren P. R. Strandberg 1886 13/2 samt redaktör Johan Reinhold Spilhammar 1894 18/12, hvilka äfven varit tidningens redaktörer.

Sedan Sveriges Stats-Tidning (se 2: 152) upphört och tidningens gamla titel Post- och Inrikes Tidningar blifvit återtagen, arrenderades denna af kanslirådet P. A. Wallmark för ett år i sender t. o. m. 1845, då för tre års tid, afslöts kontrakt som 1847 öfverläts på J. C. Hellberg, hvilken i april 1856 uppsade sitt arrendekontrakt och till sin efterträdare samtidigt föreslog A. L. Björck. Med denne afslöts kontrakt på tre år från och med 1857 års början, hvilket förnyades i slutet af år 1859, men uppsades af Björck 1865, då det öfverläts på C. W. A. Strandberg, som behöll det till sin död. Edward Bäckström erhöll 1877 kontrakt på två år, hvilket sedermera gång efter annan förnyades till Bäckströms död 1886 12/2, hvarefter kontrakt upprättades 1886 15/4 med P. R. Strandberg till 1887 års slut, efter hvilken tid denne skulle fortfara att vara tidningens redaktör för ett års tid i sender, såvida ej uppsägning under föregående år skett före d. 1 april. Strandberg uppsade 1894 8/3 sitt kontrakt.

Med anledning af att Strandberg ansetts hafva öfverträdt kontraktets bestämmelser och missbrukat den på honom öfverlåtna rätten till utöfvande af Svenska Akademiens privilegium att utgifva Post-och Inrikes Tidningar, blef han af akademien 1894 30/6 stämd inför Stockholms rådhusrätt, som 1895 6/6 dömde honom att ersätta akademien med sammanlagdt 15,158 kr. jämte 6 % ränta och erlägga 2,300 kr. i rättegångskostnader, öfver hvilken dom Strandberg 5/7 vädjat till Svea hofrätt som 1896 21/8 stadfäste den samma, liksom ock Högsta Domstolen 1899 14/3 dit Paul Strandberg vädjat. (Fotnot: Se härom vidare de i detta mål afgifna skrifvelser, som finnas in extenso aftryckta i Stockholms Dagblad 1894 29/6, 6/7, 31/3, 8/9, 7/12, samt 1895 7/6 och Dagl. Allehanda 1894 7/7 och Stockholms Dagblad 1896 25/8.) Med J. R. Spilhammar upprättades 1894 5/4 kontrakt på 1 års tid i sänder, såvida ej uppsägning under föregående år skett före d. 1 april.

I tidningens redaktion hafva bl. a. följande personer varit anställde såsom fasta eller tillfällige medarbetare: Carl Bendix 1892-fortfarande 95 1900; Fredrik August Bergqvist, handelsreferent 1859-död 82 18/1; Per Emanuel Bergstrand (Bias) död 1890 2/4; Richard Bergström, (Ernst Ruff) poemer och bokanmälningar från 1860-talets början-86; J. N. Bruhn (sign. B-n, Potifar) 1847-65; Johan Peter Cronhamn musikkritiker på 1850- och 60-talen; Emelie Flygare-Carlén följetong 1878, Carl Oskar Dufvenberg 1878-85; E. E. Ehrenholm (sign. Pax) 1855 -57; Axel Leonhard Ericsson 1860-67; Birger Hallén 1890-fortfarande 1895 1900; Erik Gottfrid Hallgren 1877 1879-81; J. A. Haxelius 1844 och 46; J. A. G. Hellstenius 1869, 70; Runo Holmblad utrikesafdelningen 1867-fortfarande 1895 1899; Emil Hörning 1875-död 86 31/1; Axel Kindberg 1890-94; Erik Oscar von Knorring (sign. O. v. K.) från 1850-talets början -död 91 25/12; C. F. Lagercrantz 1882-död 87 86 10/5; E. O. A. Lodin 1855-70, 1886-död 91 29/12, A. E. Malmgren 1886-94; Ludvig Norman 1877-död 85 28/3; professorskan Helène Nyblom, f. Roed, följetong; Emil von Qvanten (sign. Eq., Equ., E. Q., E. v. Q.) musik- och teaterrecensent 1858-65. 67-75; Gottfried Renholm 1878-90. korrespondent från Paris; Carl Henrik Rydberg 1854-65, 78-fortfarande 95 1898; Lars Johan Siktberg utrikesafdelningen 1860-död 72; Carl Strandberg 1890-94; Olof Strandberg 1855 1865-död 82 21/6, P. R. Strandberg 1865-86, därefter redaktör t. o. m. 1894; 0. P. Sturzen-Becker (Orvar Odd) 1866-t 69 16/2; Julius Leonard von Sydow 1847-65; Ernst Wallmark 1857-59; Lorentz Willman 1865-70; C. D. af Wirsén 1878-fortfarande 95 1900 samt B. W. Wohlfahrt, sign. (W-t), förf. af »Förtroliga bref till lilla kusin», 1847-död 63. Johan Julius Elof Sellman 1883-89 okt., M. S. Josephson (musikrecensent) 1895-fortfarande 1900, J. A. Runström 1895-fortfarande 1900 och Alfred Valentin 1895-fortfarande 1900.

Förutom C. D. af Wirsén hafva flere af Svenska akademiens ledamöter lämnat bidrag till tidningen bl. a. Hans Hildebrand, G. H. J. Ljunggren, C. R. Nyblom, J. E. Rydqvist, N. F. Sander, C. Snoilsky. Därjämte hafva under tidernas lopp ofta i tidningen förekommit artiklar, som varit författade af medlemmar i konungens råd.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_215.htm