[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 305


Extra-Posten. 1792 1/10-95 8/9. Stockholm, J. C. Holmberg 1792-95. Fr.

6 v., 4 s. 4:o (17 à 19 x 13,6 à 14). 2 rdr specie 1792, 93; 2 rdr 12 sk. specie 1794, 95.

Politisk tidning, utgifven af boktryckaren Joh. C. Holmberg, hvilken 1793 17/12 erhöll 15 års privilegium å fortsatt utgifvande däraf. Tidningens egentlige redaktör var Carl Gustaf Leopold 1792-93 (på hösten) och därefter Isak Reinhold Blom, hvilka voro af Holmberg mot särskild betalning däri anställda, liksom ock ett par af dess öfriga medarbetare, bland hvilka märkas Johan Stenhammar, J. Chr. Barfod, Josias Cederhjelm och Pehr Tham.

Extra Posten blef 1795 5/5 indragen, men utkom åter efter ett par dagars förlopp, samt upphörde 1795 8/9 att vidare utgifvas. (Om Extra Posten se vidare Ljunggren, Sv. Vitterh. häfder 2: 279 följ.)

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_305.htm