[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 207


Wenersborgs Wecko-Tidning. 1775 11/4-79 20/12(?). U. o. o. tr. [Wenersborg, Tryckt hos Sigvard Svanholm, 1775-79.] Fr.

1 v., Ti. (el. F.); 4 s. 8:o (14,8 x 7,9). 52 nr 1777 o. 79, 62 nr 1778; 16 sk. specie för årg.

I Kongl. Biblioteket finnas häraf endast årg. 1777-79, och i Upsala bibl.:s katalog omnämnes den alldeles icke. Enligt en i Nya Lärda Tidningar 1775 nr 18 [4/5, s. 144] meddelad uppgift, skall vice landshöfdingen Patrik Alströmer, hvilken förskaffat Wenersborg eget tryckeri, »fogat anstalt, at til det stora och vidsträckta Elfsborgs läns tjenst et Weckoblad ifrån samma tryckeri utgår under namn af Wenersborgs Wecko-Tidning, hvaraf nr 1 utkom d. 11 April [1775] i 8:o. Utgifvaren är Herr Lor. von Nackrey, som tillika införer åtskillige Historiske och Wittre ämnen.» Äfven 1776 synes tidningen hafva fortgått, enär i 1777 nr (7/1) finnes bl. a. en »Fortsättning från senare årgången nr 59.» Om den äfven blifvit fortsatt efter 1779, är obekant, ehuru den annonseras i sista (52) nr 1779 till prenumeration för följande året.

Efter boktryckaren S. Svanholms död (1782) fortsattes tryckerirörelsen af hans enka Anna Kajsa, f. Sauerbier, hvilken i april 1788 förgäfves sökte erhålla privilegium på Weckotidningen. (Klemming o. Nordin, Svensk Boktryckerihistoria, s. 273.)

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_207.htm