[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 206


Lunds Weckoblad. 1775 5/1-82 18/12, kallades Nytt och Gammalt (Fotnot: Flock 10 (1792, 93) t. o. m. 1809 hafva särsk. titelblad: Lunds Weckoskrift Nytt och Gammalt.) 1783 3/1-1812 23/12 och Lunds Weckoblad Nytt och Gammalt (Fotnot: 1839 (52) (27/12) har titeln: Lunds Weckoblad Gammalt och Nytt. N:r 1.) fr. 1813 2/1-(fortgår). Lunds Weckoblad. Nytt och Gammalt fortgick oförändtradt t. o. m. 1897 30/11, hvarefter det fortsattes af Lunds Dagblad fr. 1897 1/12. Se 3: 876. U. o. o. tr. 1775-89 [= Lund, C. G. Berling]; Berlingska Boktryckeriet 1790-1874 30/4; Fr. Berlings Boktryckeri och Stilgjuteri 1874 2/5-89 28/2 samt Berlingska Boktryckeri- och Stilgjuteri-aktiebolaget fr. 1889 1/3. Fr. 1775-1876 5/1; Fr. o. Ant. 1876 8/1-30/12 samt Ant. fr. 1877.

1 v., T. 1775 5/1-77 6/3, 1786 1/2-1812 23/12, 1813 1/7-14 29/12 och 1846 8/1-1863 26/11; O. 1777 12/3-85 15/6 och 1816 3/1-45 31/12; L. 1813 2/1-26/6; 2 v., O. (eller T.) o. L. 1815 5/1-30/12, 1863 1/12 -64 29/6 och 28/12-66 29/12; Ti. o. F. 1864 1/7-23/12; 3 v., Ti., T. o. L. fr. 1867 3/1 (fortfarande). 8 s. 8:o (13,6 à 12,7 x 7,2 à 7,3) 1775-1809; 4 s. 4:o (16 à 18,8 x 11,3 à 14) 1810-23; 2-spalt. (19,8 à 23,2 x 15,8 à 16,3), 1824-49; 4 s. Fol., 3 spalt (29,2 à 36 x 21,8 à 22,6) 1850-62; 4 s. Fol., 4-spalt. (39,8 à 46,5 x 30,2 à 30,5) 1863-66; omväxlande, 4 s. Fol., 4 à 5-spalt. (45,8 à 51,7 x 30,3 à 38,2) 1867-80 och 4 s. Fol., 5 à 6-spalt. (48,8 à 52 x 32,5 à 39) fr. o. m. 1881. 3 dlr smt 1775 och 76(?); 4 dlr smt 1777-79; 1 rdr 8 sk. specie 1780-82; 32 sk. specie 1783-85 15/6 och 1792 13/12-93 13/11; 1 rdr specie 1786-92 5/12 och 1793 20/11-1804 9/5; 1 rdr bko 1804 16/5-1813; 1 rdr 8 sk. bko 1814, 15; 1 rdr 24 sk. bko 1816-24; 1 rdr 32 sk. bko 1825-49; 2 rdr bko 1850-58; 3 rdr rmt 1859-63; 5 rdr rmt 1864; 6 rdr 1865-76 och 7 kr. (o. p.) fr. o. m. 1877.

Lunds Weckoblad började 1775 utgifvas af ett sällskap, i hvilket akad. bibliotekarien, prof. Gustaf Sommelius war hufvadpersonen. I dess 1:a nr (1775 5/1) meddelas en plan öfver tidningens blifvande innehåll, som skulle bestå af:

»1:o. Allehanda Utländska Nyheter. 2:o. Berättelser om märkvärdiga händelser... här i Skåne och de öfriga Södra Provincierna af Giötha Rike: såsom Giftermåhl och Dödsfall... likaledes Förslag och Befordringar, icke allenast innom Academien och Stiftet utan äfven till Civile och andra Publique Ämbeten... 3:o. Korta Recensioner af alla här i Lund utkommande Disputationer och Böcker. 4:o. Korta Lefvernesbeskrifningar af Ämbetsmän här i nedre Orterne samt andra minnesvärda Personer. 5:o. Korta Vitterhets- och Skaldestycken. 6:o. Allehanda Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes Publicationer ifrån Södra Orterna, Markegångs Taxor, märkvärdiga Processer och Domar. 7:o. Allehanda Konunga Bref och elljest betydeliga underrättelser eller anecdoter, som ifrån äldre tider kunna bidraga till något ljus i Swänska Historien och Genealogien. 8:o. Korta Oeconomiska Rön och Afhandlingar särdeles angående Svänska Hushållningen. 9:o. Waror, Saker eller Böcker, som någon åstundar och anmäler sig vilja köpa eller sälja, skolande äfven torgprisen, åtminstone en gång i månaden blifva införde.»

I första numret finnes ett poem (undertecknadt B. L.) författadt af Bengt Lidner, hvilken ofta sedermera såsom student i Land lämnade bidrag i Weckobladets äldsta årgångar. I följd utaf tilläggspåbudet 1785 3/5 till förordningen angående skrif- och tryckfriheten, var utgifvandet af »Nytt och Gammalt» instäldt från 1785 15/6 till 1786 1/2, under hvilken tid det i nämnda påbud för utgifvande af veckoskrifter föreskrifna privilegiet hunnit anskaffas af boktryckaren Carl Gustaf Berling, hvilken 1785 29/8 beviljades privilegium å utgifvande af Nytt och Gammalt. Till åtlydnad af förordningen angående skrif- och tryckfriheten 1798 26/3 sökte och erhöll Berlings son, direktören Christian Fredrik Berling privilegium å Nytt och Gammalt, som utfärdades 1798 16710 och hvarutinnan bl. a. det villkoret finnes, »at inga andre utländske nyheter däri uptagas än som uti Post-Tidningen äro införda.»

Berling erhöll dock 1807 26/2[?] tillstånd att i sin tidning införa de bulletiner, som af fältboktryckaren P. Sohm på befallning trycktes.

Lunds Weckoblad redigerades först af juris professor Lars Johan Colling (död 1786 10/3). Under de första åren af detta århundrade hade bibliotekarien, prof. Anders Lidbeck tillsyn vid redaktionen och vid denna tid sågo flere af Esaias Tegnérs vittra tillfällighetsstycken häruti först dagen, liksom ock poemer af Eleonora Charlotta D'Albedyhll f. Wrangel, vanligen signerad: Ch. Wr. Akademie boktryckaren m. m. Carl Fredrik Berling erhöll 1809 2/5 privilegium å fortsatt utgifvande af Nytt och Gammalt samt 1828 11/11 utgifningsbevis å Lunds Weckoblad, Nytt och Gammalt. Hans son, e. o. amanuensen vid universitetsbiblioteket, fil d:r Fredrik Johan Berling blef 1832 13/4 tidningens ansvarige utgifvare och redaktör samt efterträddes härutinnan 1839 16/12 af docenten, sedermera bibliotekarien, fil. d:r Edvard Wilhelm Berling och 1867 6/8 af tidningens n. v. redaktör Adolf Ferdinand Mathson, hvilken allt ifrån 1865 8/12 haft dess ledning sig anförtrodd. Dessförinnan hade tidningen likväl ett par år redigerats af Otto Klewerström (1862-64?) och Jacob Fagerström (1864?-66 8/12). Akad. boktryckaren F. Berling erhöll 1869 10/12 utgifningsbevis å Nya Lunds Weckoblad Nytt och Gammalt, hvaraf blott nr 1 utkom 1870, 8/1, utgörande tillika nr 3 af den öfriga årgången med den gamla titeln. Med anledning af Weckobladets 100-åriga tillvaro utgafs 1875 5/1 ett minnesblad, hvaruti meddelas en kort återblick öfver tidningens öden.

Bland dess många medarbetare må här blott nämnas G. Nyblæus, H. Hallbäck, H. Wendell, A. E. O. Lodin, J. N. Nyman, N. Torpson och Joh. Gylling. Fil. kand. J. P. Welander var medarbetare 1871-73. L. Danström 1874, 75 och bibl:s amanuensen J. P. Sjöbeck red.-sekreterare 1876-97 nov. i Lunds Weckoblad.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_206.htm