Öppen tillgång

 

OpenAccess.se 

Kungl. bibliotekets program OpenAccess.se startade 2006 och är en plattform med syfte att främja öppen tillgång på internet för de vetenskapliga resultat som publiceras av svenska forskare. Vi gör det genom i samverkan med bland annat lärosäten, finansiärer och forskarorganisationer.

Vi deltar även i det europeiska nätverket OpenAIRE, där vår roll är att förmedla information och bidra med kunskap om frågor rörande open access inom EU:s forskningsprogram Horisont2020. I detta arbete samverkar vi med kollegor i Norden och Europa. Vi ansvarar också för open access/open science i den svenska påverkansplattformen för delprogrammet Science with and for Society (SwafS), som drivs av Vetenskap & Allmänhet.

Vi driver också en blogg med nyheter om open access i Sverige och internationellt.

15 januari 2015 överlämnade Vetenskapsrådet till regeringen ett förslag till nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information. Förslaget arbetades fram i samarbete med Kungl. biblioteket och andra relevanta aktörer. I december 2015 bjöd regeringen in till en hearing där representanter från lärosäten, finansiärer samt andra organisationer och forskare diskuterade de angivna målbilderna. Regeringen förväntas ge besked om nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information i den forskningsproposition som läggs fram hösten/vintern 2016.

Kontakt

Beate Eellend, Kungl. biblioteket, Nationell bibliotekssamverkan
E-post enligt: fornamn.efternamn@kb.se
Tel: 010-709 36 40

@BeateEellend
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öppen tillgång till vetenskapliga publikationer ger ökad synlighet och tillgänglighet

Open access är den engelska, och internationellt använda, termen för öppen tillgång till forskningsresultat. Detta innebär att all forskning som är finansierad av offentliga medel går att finna via en sökning på internet och kan läsas av alla utan kostnad, samt att materialet är fritt att återanvända. Forskningsresultat som är öppet tillgängliga för hela samhället lägger en grund för framtida forskning och möjliggör för medborgarna att ta del av vetenskaplig information.

Strategier för och krav på öppen tillgång till forskningresultat ställs nu både på nationell, europeisk och internationell nivå av forskare, högskolor och universitet, forskningsfinansiärer och myndigheter.

Den öppna tillgången till forskningsresultat stärker hela vetenskapssystemet såväl som det omgivande samhället. Öppen tillgång till vetenskapliga resultat främjar både kunskapstillväxt, innovation och konkurrenskraft samt medborgarnas delaktighet, engagemang och intresse för forskning och kunskapsproduktion.

  • Hela vetenskapen stärks genom att alla forskare, nationellt och internationellt och oavsett om man är verksam inom eller utanför akademin, får öppen tillgång till alla forskningsresultat. 
  • Stärker högre utbildning genom att studenter och lärare får öppen tillgång till relevanta och senaste forskningsresultat, oavsett geografiskt position.
  • Politiker och beslutsfattare får öppen tillgång till forskningsresultat och har ökad möjlighet att stärka och bredda omvärldsbevakning och kunskapsunderlag.
  • Näringsliv och industri får öppen tillgång till de senaste forskningsresultaten i en kunskapsekonomi där kraven på innovation och effektivitet blir allt högre.
  • Anställda i offentlig sektor, till exempel sjukvårdspersonal, lärare, journalister, analytiker och handläggare får öppen tillgång till forskningsresultat som kan bidra till ökad kompetens och spetskunskap i sin yrkesutövning.
  • Patienter, brukar- och intresseorganisationer kan ha stor nytta av den öppna tillgången till forskningsresultat.
  • Allmänhetens förståelse för och möjlighet att delta i den vetenskapliga kunskapsproduktionen ökar genom den öppna tillgången till forskningsresultat och har stor betydelse i ett demokratiskt och inkluderande samhälle.