841-88X Bestånd, elektronisk adress etc.

Fälten 841-855 och 863-878 (lokalsignum och beståndsuppgifter) kan i vissa MARC21-tillämpningar (då separat beståndspost ej används) förekomma även i det bibliografiska formatet. Vid remote-import från utländsk källa måste sådana fält makuleras innan posten kan sparas.

I LIBRIS registreras dessa lokala uppgifter genomgående i beståndspost för respektive bibliotek/instans (fälten förekommer ej i det bibliografiska LIBRIS-formatet). Se Beståndsformatet.

Vid postexport från LIBRIS (och i LIBRIS webbsök) kan dock förekomma inbäddade fält i den bibliografiska posten, såväl från sammanhörande beståndspost, som från sammanhörande auktoritetspost(er). Se Exportformatet.

84X Anmärkningar om beståndsuppgift

ANVÄNDS EJ I DET BIBLIOGRAFISKA FORMATET

 

Se Beståndsformatet fält 841-845.

850 Ägande institution (R)

ANVÄNDS EJ

 

Fältet förekommer endast i MARC21:s bibliografiska standardformat, och är avsett att användas då man endast önskar ange sigel/kod för den institution som har materialet. I LIBRIS anges sådana uppgifter genomgående i beståndspostens 852 #b.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Bibliotekssigel (R)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

852-855 Lokalsignum och publikationsmönster

ANVÄNDS EJ I DET BIBLIOGRAFISKA FORMATET

 

Se Beståndsformatet fält 852 - 855.

856 Elektronisk adress och åtkomst (URI) (R) Till Katalogisering

Se även Beståndsformatet fält 856 och Auktoritetsformatet fält 856.

URI = Uniform Resource Identifier.

Allmänna tillämpningsanvisningar

1. Adress (URI) till fritt åtkomliga resurser registreras företrädesvis i den bibliografiska posten. En fritt åtkomlig resurs ska vara allmänt åtkomlig för nedladdning och/eller läsning (motsvarande) online via Internet, Hit även fritt åtkomliga resurser, vars användning regleras via t.ex. Creative Commons-licens.

2. Adress (URI) till licensbundna eller endast lokalt tillgängliga resurser registreras i bibliotekets beståndspost. Hit företrädesvis de åtkomstbegränsade avtalsresurser som LIBRIS-biblioteken abonnerar på (se Beståndsformatet).

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Åtkomstmetod

_ = Uppgift saknas

0 = E-post

1 = FTP

2 = Remote login (Telnet)

3 = Dial-up

4 = http Normalvärde

7 = Metod specificerad i #2

Andra indikator (Ind. 2) Förhållande till beskriven resurs

_ = Uppgift saknas Används normalt ej

0 = Beskriven manifestation
Den i katalogposten beskrivna manifestationen är åtkomlig för nedladdning och/eller läsning (motsvarande) via Internet. Katalogposten ska innehålla 007/00-01: cr (onlineresurs).

1 = Annan manifestation
Annan manifestation av den beskrivna resursen är åtkomlig för nedladdning och/eller läsning (motsvarande) via Internet. 856-fältet är i detta fall att betrakta som en hänvisningslänk från till exempel en katalogpost för den tryckta manifestationen.

2 = Relaterad resurs
Hit 856-länkar till delar, sammanfattningar (abstracts), innehållsförteckningar (Table of Contents), eller andra resurser som på något sätt hör samman med den resurs som beskrivs i katalogposten.

8 = Förhållandet ej preciserat

Sambandet med den beskrivna resursen kan – oavsett andraindikator – specificeras ytterligare med förtydligande fras delfält #3, #y eller #z.

Observera dock att delfält #3 inte bör användas i länkar som avser direktåkomst till fritt tillgängliga fulltexter. För sådana rekommenderas i stället en förtydligande anmärkningsfras (delfält #z) "Fritt tillgänglig via …":

856 4 0 #u http://www.rand.org/mono/2006/RANDMG440.pdf #z Fritt tillgänglig via RAND Corporation

 

Tillämpningsanvisningar för bruk av andraindikator i tidskrifter (bibliografisk post)
Dessa anvisningar gäller företrädesvis svenska tidskrifter katalogiserade av NB.
0 / 1 = Tidskriften är helt eller delvis tillgänglig online (fulltext). Hit till exempel tidskrifter med fulltextårgång för äldre årgångar (arkiv), eller tidskrifter där enbart vissa nummer och/eller artiklar publiceras online. Begränsningar i fulltextåtkomst kan preciseras med fras i delfält #y eller #z.
2 = Sammanfattningar, innehållsförteckningar eller annan nära relaterad information är tillgänglig på tidskriftens webbplats. Hit även tidskrifter som sporadiskt publicerar enstaka nummer eller artiklar online. Sambandet bör preciseras med fras i delfält #3, #y eller #z.
8= Det finns ett lösare och/eller otydligare samband med tidskriften, till exempel förlagets (inte tidskriftens) webbplats, eller då tidskriftens egen webbplats enbart innehåller relaterad information annan än innehållsförteckningar, sammanfattningar eller artiklar. Sambandet bör preciseras med fras i delfält #3, #y eller #z.

856 4 1 #u http:/www.sfam.se/index.php?option=com_content&view=article&id=99&Itemid=76 #z Tidskriftens webbplats (vissa nummer i fulltext)
856 4 1 #u http://www.svenskpolis.se/Artikelarkiv/ ‡z Arkiv med fritt tillgängliga artiklar
856 4 2 #u http//www.divan.nu/ ‡z Tidskriftens webbplats med innehållsförteckningar

 

I normalfallet räcker det att använda delfält #u (URI), och vid behov komplettera med en anmärkningsfras i delfält #3, #x, #y och/eller #z.

Delfält

D Innehåll Anm
a Värddator (namn) (R)
T.ex.: libris.kb.se
b Åtkomstnummer (R)
Hit t.ex. IP- eller telefonnummer.
c Kompression (R)
Kan även användas för uppgift om vilket program som krävs för att packa upp en komprimerad fil.
d Sökväg (R)
f Elektroniskt namn (R)
h Processor (request) (NR)
Hit normalt den del som föregår @ i en värd-/nätverksadress.
i Instruktion (R)
j Bits per sekund (NR)
k Lösenord (NR)
l Inloggningssekvens (NR)
m Kontaktadress för assistans (R)
n Värddatorns placering (NR)
o Operativsystem (NR)
p Port (NR)
q Elektronisk formattyp (NR)
T.ex.: text/html, ASCII, JPEG
r Inställningar (NR)
s Filstorlek (R)
t Terminalemulering (R)
u Uniform Resource Identifier (URI) (R)
URN (Uniform Resource Name), DOI (Digital Object Identifier), eller annan beständig länksyntax, rekommenderas när så är tillämpligt. I andra hand, använd URL (Uniform Resource Locator) Observera!
v Resursen tillgänglig (tider) (R)
w Resursens unika ID-nummer (R)
x Intern anmärkning (R)
y Länktext (R)
Kan användas i stället för delälfält #z, då anmärkningen är avsedd att fungera som länktext i t.ex. en webb-OPAC. Anmärkningsdelfälten #x, #y och #z placeras sist i fältet.
z Offentlig anmärkning (R)
Allmän offentlig anmärkning avsedd att förtydliga URI-länkens syfte, eller sambandet med den beskrivna resursen. Anmärkningsdelfälten #x, #y och #z placeras sist i fältet.
2 Åtkomstmetod (NR)
3 Del av materialet som avses (NR)
Kan användas då sambandet med den beskrivna resursen behöver preciseras utöver vad som redan framgår av värde i ind 2 (jfr ovan). Hit normalt uttryck av typen Innehållsförteckning eller Sammanfattning. Placeras först i fältet.
Delfältet bör inte användas i länkar som avser direktåtkomst till fritt tillängliga fulltexter.
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

856 #u

1. Välj det mest beständiga länkmålet för 856-länkning till fritt tillgängliga onlineresurser. Rekommendation:

 • I första hand, länka till en beständig URI (t.ex. URN eller DOI), eller till den sida som servervärden rekommenderar.
 • I andra hand, länka till en översiktssida från vilken fulltexten (motsvarande) enkelt är åtkomlig. Sådana översiktssidor är normalt integrerade i en navigeringsbar webbmiljö, och innehåller dessutom ofta sammanfattningar (abstracts), innehållsförteckningar, användningsvillkor och annan värdefull kringinformation.
 • I sista hand, länka direkt till den fritt tillgängliga resursen (PDF-dokumentet, HTML-sidan eller motsvarande).

URN:

856

4

0

#u http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kb:repos-1115 #z Fritt tillgänglig via Kungl. biblioteket

 

Översiktssida med abstract och innehållsförteckning:

856

4

0

#u http://www.dcaf.ch/publications/kms/details.cfm?ord279=title&q279=s&lng=en&id=44610&nav1=5 #z Fritt tillgänglig via DCAF

 

2. URN (Uniform Resource Name) måste förses med inledande bas-URL och identifikator för att bli klickbar.

Om URN i sin egenskap av unik identifikator redan har registrerats i fält 024 (med ind 1 = "7" + #2 urn) eller 035, räcker det att i 856 komplettera med bas-URL och idenitifikator:

 • Bas-URL till den svenska uppslagstjänsten (resolver) är http://urn.kb.se/resolve (skall följas av frågetecken).
 • Identifikator, urn, skall följas av likhetstecken.

Se URN:NBN.

024 7 _ #a urn:nbn:se:kth:diva-3159 #2 urn
856 4 0 #u http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-3159                                             

 

856-fältet kan även konstrueras med dubbla delfält #u enligt modellen:

856 4 0 #u <bas-URL>? <identifikator>=<URN> #u <URN>                                                              

 

856 4 0 #a http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-3159 #u urn:nbn:se:kth:diva-3159        

 

3. Ett annat exempel på idenitifkatorer av beständig karaktär är DOI (Digital Object Identifier). Även dessa måste förses med en inledande bas-URL (resolver, http://dx.doi.org/) för att bli klickbar. DOI kan i sin egenskap av unik identifikator dessutom registreras i fält 024 (med ind 1 = "7" och #2 doi).
Se The DOI System / Intermational DOI Foundation (IDF).

024 7 _ #a doi:10.1000/186 #2 doi
856 4 0 #u http://dx.doi.org/10.1000/186                                                                               


4. URL-länkar (Uniform Resource Locators) upphör - till skillnad från beständiga syntaxer - att fungera om resursen flyttas till annan server (eller om den tas bort), dvs det uppstår en bruten länk i LIBRIS. Ta för vana att regelbundet kontrollera - och vid behov rätta - de URL:er som registrerats av det egna biblioteket.

5. Svenska tecken, som förekommer i en URI, måste URI-kodas för att fungera. URI-kod för å, ä, ö är:

 • å = %C3%A5
 • ä = %C3%A4
 • ö = %C3%B6
 • Å = %C3%85
 • Ä = %C3%84
 • Ö = %C3%96

856 #z 

856 4 0 #u http://www.formapg.se/supermarket #z Tidskriftens webbplats                        

 

863-878 Beståndsuppgift och exemplarinformation

ANVÄNDS EJ I DET BIBLIOGRAFISKA FORMATET

 

Se Beståndsformatet.

880 Uppgift i ick-latinsk skriftart (R)

Se även Beståndsformatet fält 880 och Auktoritetsformatet fält 880.

Används enligt MARC21 för parallellregistrering av titlar och annan information återgiven i icke-latinsk skriftart.

Uppgifterna återges med latinskt alfabet i "normalfälten" (100, 245, 260 etc.) och motsvarande kyrillisk, grekisk, arabisk och/eller andra icke-latinska skriftarter i länkfält 880. Sammanhörande fält länkas korsvis samman via ett fältinledande delfält #6.

Se  Teckenregistrering i LIBRIS katalogsystem (avsnittet Hantering av icke-latinsk skrift) respektive länkdelfält #6.

Fält 880 ska ligga kvar oförändrat i remoteimporterade poster.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) som i sammanhörande fält

Andra indikator (Ind. 2) som i sammanhörande fält

Delfält

D Innehåll Anm
6 Länkning (NR)
a-z Delfält som i sammanhörande fält
0-5 Delfält som i sammanhörande fält
7-9 Delfält som i sammanhörande fält

882 Hänvisning till ersättande bibliografisk post (R)

Se även Auktoritetsformatet fält 682.

Får endast förekomma i bibliografisk post med poststatus (000/05) d (borttagen).

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Titel i ersättande bibliografisk post (R)
i Förklarande text (R)
w BibID för ersättande bibliografisk post (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

883 Proveniens för maskingenererad metadata (R)

 Se även Beståndsformatet fält 883 och Auktoritetsformatet fält 883.

Länkfält som används för information om proveniens för den helt eller delvis maskingenererade metadata som kan finnas i posten.

Fältet är endast avsett för maskinell uppdatering och ska ligga kvar i poster som har importerats från extern källa.

050 0 0 #8 1\p #a  PR6054.I26
883 0 _ #8 1\p #u http://classify.oclc.org/classify2/Classify?isbn=0679442723&summary=true #d 20120817 #q OCoLC-D #c 0.9                                                                        

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Metod för maskingenerering

_ = Uppgift saknas

0 = Helt maskingenererad

1 = Delvis maskingenererad

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

-

Delfält

D Innehåll Anm
a Genereringsprocess (NR)
c Tillförlitlighet (NR)
Det maskingenererade metadatats tillförlitlighet beskrivs med ett värde mellan 0 och 1, med punkt eller komma som decimalmarkör (t.ex. 0.7). Värde 1 betyder att proceessen är helt tillförlitlig
d Genereringsdatum (NR)
Enligt ISO 8601 (yyyymmdd).
q Kod för genererande instans (NR)
x Slutdatum för giltighet (NR)
Enligt ISO 8601 (yyyymmdd).
u Uniform Resource Identifier (URI) (NR)
w ID bibliografisk källpost (R)
0 ID auktoritetskällpost (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)
Länksamband anges med koden \p.

 

884 Beskrivning av konverteringsinformation (R)

Se även Auktoritetsformatet (884) resp. Beståndsformatet (884)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Konverteringsprocess (NR)
g Konverteringsdatum (NR)
k Identifikator för källmetadata (NR)
q Konverteringsinstans (NR)
u Uniform Resource Identifier (URI) (R)

885 Matchningsprocedur (R)

Se även Auktoritetsformatet (884)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Term, kod eller indifikator för matchningsprocedur (NR)
b Kontroll av matchningsstatus (NR)
c Tillförlitlighet (NR)
d Genereringsdatum (NR)
w ID-nummer på potentiell matchande bibliografisk post (R)
x Intern anmärkning (R)
z Offentlig anmärkning (R)
2 Källa (NR)
5 Institution för vilken fältet gäller (NR) Används ej

886 Uppgift i annat MARC-format (R)

Se även Beståndsformatet fält 886 och Auktoritetsformatet fält 886.

Fältet är avsett för maskinell uppdatering av poster konverterade från annat MARC-format. Data som inte går att konvertera till MARC21 kan här sparas i sitt ursprungsformat.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Fältområde

0 = Postetikett

1 = Kontrollfält (002-009)

2 = Variabla fält (010-999)

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Fältkod (R)
b Innehåll (R)
2 Kod för ursprungsformat (R)
a-z Delfält som i ursprungsformat
0-1 Delfält som i ursprungsformat
3-9 Delfält som i ursprungsformat

887 Uppgift i annat format (ej MARC) (R)

Se även Beståndsformatet fält 887 och Auktoritetsformatet fält 887 (Maskinellt genererad information från LIBRIS XL).

Fältet är avsett för maskinell uppdatering av poster konverterade från ett icke MARC-baserat format (t.ex. Dublin Core, MODS). Data som inte går att konvertera till MARC21 kan här sparas i sitt ursprungsformat.

Fältet används för maskinellt genererad information från LIBRIS XL och för att synkronisera den tekniska kommunikationen med Voyager. Innehållet är i JSON-format och består av originalpostens ID, senast modifierad timestamp och checksumman för posten.

Exempel, se Beståndsformatet, 887 (Maskinellt genererad information från LIBRIS XL).

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Innehåll i fältet (NR)
2 Kod för ursprungsformat (NR)

 

Senast uppdaterad: 2017-05-10
Innehållsansvar: Maia Dexander, e-post: fornamn.efternamn@kb.se