Utbildning av handledare i kundanpassat och situationsanpassat bemötande

Tid: 6-7 september 2011, start klockan 10.00
Föreläsare:
Plats: Stockholm
Anmälan:

KURSEN ÄR FULLTECKNAD.

Kursen rymmer 20 deltagare.

Kursen gick vid fem olika tillfällen hösten 2010 och fick mycket gott beröm av de som deltog. Den höga uppskattningen av kursen, tillsammans med det stora antal personer som inte fick möjlighet att delta har bidragit till att KB erbjuder ytterligare kurstillfällen under 2011. Dessa tillfällen är samma kurs som hölls hösten 2010. Läs Framsidans artikel om bemötandekursen hösten 2010.

Deltagarna kommer att få verktyg, träning och ett pedagogiskt förhållningssätt för att kunna utveckla sina förmågor att handleda och genomföra kurser på sina egna bibliotek. KB har gett verksamhetsutvecklingsföretaget Lernia Företagsutveckling i uppdrag att genomföra detta.

Kostnad: 2 500 kr

Kungliga biblioteket subventionerar dessa kurstillfällen genom att stå för kostnaderna för utbildningsinsatserna. Deltagaravgiften täcker kostnader för lokal och förtäring under kursdagarna.

Kontaktperson på KB

Utbildningssamordnare Karl Isaksson, tel: 010-709 36 34
E-postadress: karl.isaksson@kb.se 

Syftet med utbildningen av dessa bibliotekarier är att:

Stärka deltagarnas möjlighet att kunna driva och arbeta vidare med frågorna lokalt inom den egna organisationen efter avslutad utbildning. Utbildningen ska vara tillämpbar generellt ”inom branschen”.

Genomförandet av utbildningen är aktiverande, reflekterande samt tar upp olika principiella aspekter av bemötande. Handledarna/bibliotekarierna har tydliga kompetenser med sig efter utbildningen.

Följande mål ska uppnås:
  1. Utbildningsinsatsen ska möjliggöra att biblioteksverksamheterna utvecklas till att kännetecknas av ett kundanpassat och situationsanpassat bemötande som utgår från problemlösning och engagemang, samt är flexibelt, nytänkande och lösningsorienterat.
  2. Utbildningsinsatsen ska ge handledarena/deltagarna konkreta verktyg för hur man inom en organisation kan arbeta med att vidmakthålla och utveckla en verksamhet som kännetecknas av ett gott och professionellt bemötande gentemot bibliotekens kunder. Ett utbildningsmaterial ska finnas som stöd för deltagarnas arbete lokalt.
  3. Utbildningsinsatsen inom bemötande ska medvetandegöra beteenden, attityder och inställningar, samt skapa möjligheter att arbeta vidare för att förbättra verksamheten. Målet är att uppnå en ständigt pågående diskussion om bemötande för att därigenom bättre kunna möta kundernas krav på verksamheten. Förhållningssättet ska vara professionellt snarare än regelstyrt. 
  4. Biblioteken ska finnas där kunderna finns. Utbildningsinsatsen ska därför omfatta och bidra till utveckling av de kontaktytor som finns mellan personal och kunder. Målet är att biblioteken ska bemöta kunderna på olika arenor, d.v.s. via den kanal kunderna väljer.

 

Sveriges nationalbibliotek