Utbildning av handledare i kundanpassat och situationsanpassat bemötande

Tid: 17-18 november 2010
Föreläsare:
Plats: Göteborg
Anmälan: Anmäl dig här

Utbildningarna omfattar två dagar under hösten 2010 och kommer att genomföras på följande orter i landet: Stockholm, Malmö/Lund, Göteborg, Umeå och Uppsala.

Det första kurstillfället (20 platser) kommer att hållas i Stockholm den 20-21 oktober.

Övriga kurstillfällen med 20 platser per tillfälle kommer att hållas enligt följande:

26-27 oktober i Lund
17-18 november i Göteborg
23-24 november i Umeå
30 november-1 december i Uppsala 

Anmäl dig till e-postadressen ovan. Ange ort och datum i din anmälan!

KB:s Expertgrupp för kompetensfrågor har som en av sina uppgifter att komma med förslag till utbildningar. Ett av de viktigaste kompetensutvecklingsområdena är bemötandefrågor.

KB har därför för expertgruppens räkning upphandlat en utbildning i kund- och situationsanpassat bemötande för bibliotekarier som arbetar med eller är intresserade av dessa frågor. Dessa kommer att få verktyg, träning och ett pedagogiskt förhållningssätt för att kunna utveckla sina förmågor att handleda och genomföra kurser på sina egna bibliotek. KB har gett verksamhetsutvecklingsföretaget Lernia Consulting i uppdrag att genomföra detta.

Kostnad: 1 500 kr

Kungliga biblioteket subventionerar dessa kurstillfällen genom att stå för kostnaderna för utbildningsinsatserna. Deltagaravgiften täcker kostnader för lokal och förtäring under kursdagarna.

Kontaktperson på KB:

Utbildningssamordnare Karl Isaksson, tel: 010-709 36 34, 070-007 36 34

E-postadress: karl.isaksson@kb.se 

Syftet med utbildningen av dessa bibliotekarier är att:

  • Öka medvetenheten om betydelsen av god kommunikation och ett professionellt bemötande, samt hitta metoder och strategier för att arbeta vidare med att utveckla det professionella bemötandet.
  • Tydliggöra bemötandets roll kopplat till rådande etik och värderingar i moderna verksamheter.
  • Stärka deltagarnas möjlighet att kunna driva och arbeta vidare med frågorna lokalt inom den egna organisationen efter avslutad utbildning. Utbildningen ska vara tillämpbar generellt ”inom branschen”.

Genomförandet av utbildningen ska vara aktiverande, reflekterande samt ska ta upp olika principiella aspekter av bemötande. Handledarna/bibliotekarierna ska ha tydliga kompetenser med sig efter utbildningen.

 

Följande mål ska uppnås:

  1. Utbildningsinsatsen ska möjliggöra att biblioteksverksamheterna utvecklas till att kännetecknas av ett kundanpassat och situationsanpassat bemötande som utgår från problemlösning och engagemang, samt är flexibelt, nytänkande och lösningsorienterat.
  2. Utbildningsinsatsen ska ge handledarena/deltagarna konkreta verktyg för hur man inom en organisation kan arbeta med att vidmakthålla och utveckla en verksamhet som kännetecknas av ett gott och professionellt bemötande gentemot bibliotekens kunder. Ett utbildningsmaterial ska finnas som stöd för deltagarnas arbete lokalt.
  3. Utbildningsinsatsen inom bemötande ska medvetandegöra beteenden, attityder och inställningar, samt skapa möjligheter att arbeta vidare för att förbättra verksamheten. Målet är att uppnå en ständigt pågående diskussion om bemötande för att därigenom bättre kunna möta kundernas krav på verksamheten. Förhållningssättet ska vara professionellt snarare än regelstyrt.
  4. Biblioteken ska finnas där kunderna finns. Utbildningsinsatsen ska därför omfatta och bidra till utveckling av de kontaktytor som finns mellan personal och kunder. Målet är att biblioteken ska bemöta kunderna på olika arenor, d.v.s. via den kanal kunderna väljer.

Expertgruppen för kompetensfrågor

består av representanter från högskolebibliotek, specialbibliotek, folkbibliotek, länsbibliotek, biblioteksutbildningarna, biblioteksföreningarna samt KB. Den har en extern bibliotekschef som ordförande och KB:s utbildningssamordnare som sekreterare.

Mer information på expertgruppens hemsida 

Strategisk kompetensutveckling är principiellt viktigt för biblioteken, och KB ger därför stöd till kompetensutveckling med hjälp av centrala medel. Med strategiskt viktiga områden avses de områden Expertgruppen tagit fram i sin behovsanalys.

För att få en strategiskt bred genomslagskraft har Expertgruppen utifrån ovan nämnda analys beslutat att under 2010 främja insatser som kan stärka det professionella bemötandet inom biblioteksområdet.

 

Karl Isaksson

Sveriges nationalbibliotek