Bibliotek 2013

Svenska filminstitutet biblioteket, foto: Elisabet Ahlqvist

Många använder biblioteken utan att det syns i statistiken Användningen av e-resurser liksom besök via webben ökar. Det visar Sveriges officiella biblioteksstatistik för 2013. Statistiken visar samtidigt på färre bemannade biliotek, färre fysiska besök och färre registrerade utlån. Sammanställningen visar på en succesiv omstrukturering av de offentligt finansierade biblioteken, bl .a. genom ökad digital användning, som statistiken ännu inte fullt ut mäter. Sveriges officiella biblioteksstatistik innehåller statistikuppgifter över folkbibliotek, forskningsbibliotek och sjukhusbibliotek. Undersökningen i sammandrag per bibliotekstyp:

Folkbibliotek


Antalet folkbiblioteksfilialer har minskat med 18 stycken senaste året. Sedan 2009 har sammanlagt 92 folkbiblioteksfilialer stängts. Samtidigt skaffar folkbiblioteken fler och fler obemannade utlåningsställen där lånen inte registreras. Det kan till exempel vara frågan om ett mindre bestånd med böcker på servicehus och förskolor eller i affärer. Sedan 2010 har dessa ökat med 587 ställen. Nu har folkbiblioteken 2 587 övriga utlåningsställen runt om i landet. Det går inte att säga hur många som använder dessa och ”lånar” de medier som finns där. Det blir ett mörkertal i statistiken.

Fler webbesökare

Fler och fler använder folkbibliotekens tjänster via webben och behöver därför inte alltid göra ett fysiskt besök, men även i år registrerades 65 miljoner fysiska besök. Uppgifterna om antal webbesök är bristfälliga och det enda som kan konstateras med säkerhet är att de ökar. Till exempel så har e-boklånen på folkbiblioteken återigen ökat, med 43 procent bara under det senaste året. Det sker också en databasanvändning på folkbiblioteken, många läser en e-tidning via webben i stället för att gå till biblioteket för att få ett pappersexemplar. Folkbiblioteken har nu tillgång till i genomsnitt 9,7 olika licensierade databaser.

Barn och äldre drabbas

Färre biblioteksfilialer ger svenskarna sämre tillgång till bemannade bibliotekstjänster. Barn och de äldsta i samhället använder ofta folkbibliotekens fysiska medier och deltar i anordnade aktiviteter så de är beroende av att ha nära till ett fysiskt bibliotek.

Ökat antal publika aktiviteter

Totalt sett anordnade folkbiblioteken närmare 113 tusen olika publika aktiviteter förra året, en ökning sedan tidigare år. Ofta hade aktiviteterna ett läsfrämjande syfte men det förekom många aktiviteter inom andra kultur- och samhällsområden. Majoriteten av aktiviteterna var riktade till barn och unga.

Stor skillnad mellan olika kommuner

Det skiljer mycket mellan hur olika kommuner satsar på sin folkbiblioteksverksamhet. Vissa kommuner har inte ens gjort den lagstadgade biblioteksplanen. Folkbiblioteksverksamheten kostade i medeltal 412 kronor per invånare under 2013, men det finns kommuner som satsar drygt 200 kronor per invånare. Antalet anställda i förhållande till invånarantalet i kommunerna är i medeltal en halv anställd per 1000 invånare men det finns kommuner som har en halv anställd per 2000 invånare. Generellt sett har de kommuner som satsar mycket på sin folkbiblioteksverksamhet också högre tal i statistiken för sin verksamhet avseende besök, utlån etc. Folkbiblioteksverksamheten är inte jämnt fördelad över landet, det går även att betrakta på länsnivå.

Andelen användare på folkbiblioteken oförändrad

Andelen aktiva låntagare på folkbiblioteken är oförändrat 28 procent av befolkningen. Men på de övriga utlåningsställen där lånen inte registreras kan användare ta del av medierna utan att vara registrerade. Det blir därför ett litet mörkertal i statistiken. Många använder också medierna på plats i folkbiblioteken och den användningen registreras inte alls.

Minskat fysiskt bestånd på folkbiblioteken

I samband med att antalet folkbiblioteksfilialer minskar har också det fysiska beståndet av medier på folkbiblioteken minskat med 800 tusen enheter på ett år.

Forsknings- och sjukhusbibliotek

 

E-resurserna helt dominerande på forsknings- och sjukhusbiblioteken

På de bibliotek som inte alltid har allmänheten som främsta målgrupp, forskningsbibliotek och sjukhusbibliotek, är användningen av e-resurser helt dominerande. Förra året gjordes närmare 74 miljoner nedladdningar av olika e-resurser vilket är en påtaglig uppgång. Dessutom gjordes drygt 20 miljoner sökningar i bibliografiska databaser. Samtidigt låg den lokala utlåningen av fysiska medier på omkring 9 miljoner under 2013, en liten minskning jämfört med tidigare. Samtidigt minskar fjärrlånen, till viss del beroende på att det inte i samma utsträckning går att fjärrlåna e-medier.


I takt med att antalet användare av forskningsbibliotekens digitala pedagogiska resurser och antalet personer som deltar i av biblioteken lärarledda utbildningar ökar, så minskar också antalet referensfrågor som forskningsbiblioteken får.


Färre servicesställen, färre fysiska besök, fler webbesök

Samtidigt som användningen av e-resurser ökar dramatiskt på forskningsbiblioteken minskar de registrerade fysiska besöken, vilka i och för sig har en koppling till hur många inskrivna studenter som universiteten och högskolorna har samt att antalet bemannade servicesställen minskat.

Verksamheten på många specialbibliotek minskas

Flera specialbibliotek har under de senaste åren lagts ned, slagits ihop eller stängt för spontanbesök av allmänheten. Några specialbibliotek som drabbats finns kvar, men har inte längre avsatt bemanning. Det gäller främst specialbibliotek som har en myndighet som huvudman. I övrigt är användningen och beståndet vid specialbiblioteken i stort sett oförändrade.

Sammantaget färre bibliotek

På bara ett år stängdes 35 bemannade servicesställen vid de offentligt finansierade biblioteken som ingår i undersökningen.

 

Fakta om undersökningarna

Undersökningen är en del av Sveriges officiella statistik och detta är en slutlig publicering av statistikprodukterna folkbibliotek, forskningsbibliotek och sjukhusbibliotek. Samtliga resultat från undersökningarna, per bibliotek, kommun eller län redovisas i ett omfattande tabellmaterial i xlsx-format som finns att ladda ned ovan. Förfrågningar om statistiken kan ställas till biblioteksstatistik@kb.se eller via telefon 010 709 36 39.

Senast uppdaterad: 2014-06-02
Innehållsansvar: Cecilia Ranemo, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Mer information

Ansvarig utredare
Cecilia Ranemo
tel. 010-709 36 39
biblioteksstatistik@kb.se

Mer information:
#biblioteksstat
Biblioteksstatistikbloggen

Sveriges nationalbibliotek