Bibliotek 2011

Utlån av e-medier ökar. Antal biblioteksfilialer minskar.

 

  Bibliotek 2011 rapport  ISSN 2001-1814

  Folkbibliotek 2011 tabell F1-F18 

  Sjukhusbibliotek 2011 tabeller S1-S8

  Forskningsbibliotek 2011 tabell FB1-FB9 

  Forskningsbibliotek 2002-2011 tabell NHS1-NHS8

Det kan förekomma skillnad på vissa variabler i folkbiblioteksstatistiken avseende totalvärden som anges i rapporten och i tabellfilen. Anledningen är att några folkbibliotek lämnat in sena rättningar av lämnade uppgifter.

Från och med 2011 blev Kungl. biblioteket statistikansvarig myndighet för Sveriges officiella biblioteksstatistik. Den här rapporten redovisar uppgifter om 2011 års verksamhet vid landets folkbibliotek, forskningsbibliotek och sjukhusbibliotek samt två bibliotek i gruppen övriga bibliotek.

Minskat antal filialer, i år igen

Gemensamt för de tillfrågade biblioteken är att de är offentligt finansierade och öppna för alla medborgare. Antalet bemannade biblioteksserviceställen fortsättar att minska även om minskningen 2011 inte var lika kraftig som 2010. De svarande biblioteken uppgav samlat att de hade 1 570 bemannade enheter inklusive bokbussarna, vilket kan jämföras med 1 580 år 2010. Antalet rapporterade övriga utlåningsställen, där vidare låneregistrering inte sker, fortsätter dock att öka.

Ökad användning av bibliotekens webb och e-medier

Allt fler personer använder sig istället av biblioteken via Internet. Detta bidrar också till att användningen av e-medier fortsätter att öka på bekostnad av de tryckta medierna. På forskningsbiblioteken är nu användningen av e-medier helt dominerande jämfört med de tryckta. Under 2011 gjordes 37,7 miljoner nedladdningar från forskningsbibliotekens elektroniska samlingar, vilket är en ökning. Samtidigt minskade den lokala utlåningen av fysiska medier något till 9,0 miljoner. Även på folkbiblioteken ökade antalet e-bokslån från 466 000 år 2010 till 651 000 år 2011, men lånen av tryckta medier är alltjämt helt dominerande på folkbiblioteken.

Folkbiblioteken är viktiga för barn och unga

Folkbiblioteken har en viktig roll för att barn och ungdom ska få tillgång till biblioteksservice eftersom alla skolor inte har tillgång till skolbibliotek och många folkbibliotek är integrerade med skolbibliotek. Totalt sett är 42 procent av folkbibliotekens huvudbibliotek och filialer integrerade med skolbibliotek. Folkbiblioteken anordnar också många läsfrämjande aktiviteter för barn och ungdom. Under 2011 anordnade folkbiblioteken vid 65 000 tillfällen publika aktiviteter för barn och unga. Det är 64 procent av det samlade antalet publika aktivitetstillfällen som under 2011 uppgick till 102 000. Det är en ökning. Utlåningen och besöken vid folkbiblioteken ligger kvar på ungefär samma nivå som 2010. Totalt sett gjordes 69,7 miljoner lån och 67,3 miljoner besök på folkbiblioteken. Beståndet av medier på folkbiblioteken ligger kvar på drygt 39 miljoner medier.

Sjukhusbibliotekens viktiga roll

Sjukhusbiblioteken har en viktig roll både för anställda, studerande och patienter. De 239 anställda på sjukhusbiblioteken administrerade drygt 1,1 miljoner lån och drygt 800 000 besök under 2011 till 55 000 aktiva låntagare på sjukhusen.  

Nästan 119 miljoner lån och laddningar

Sammanlagt genomfördes närmare 78,6 miljoner lokala lån och drygt 85,3 miljoner besök vid alla biblioteksenheterna samlat under 2011. Om samtliga transaktioner räknas - e-medienedladdningar, fjärrutlån och lokala lån - framkommer en omfattande aktivitet om 118,8 miljoner transaktioner under 2011 vid alla biblioteken samlat.

 

Undersökningen är en del av Sveriges officiella statistik, produkt KU0101, KU0102 och KU0104.

Senast uppdaterad: 2012-09-05
Innehållsansvar: Cecilia Ranemo, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

När kommer boomen? E-boksutredning, 2011.

 

Ansvarig utredare
Cecilia Ranemo
tel. 010-709 36 39
biblioteksstatistik@kb.se

Mer information:
#biblioteksstat
Biblioteksstatistikbloggen

Sveriges nationalbibliotek