Kungl. bibliotekets statistikansvar

Tryck här så kommer du till all information om statistiken över de offentligt finansierade biblioteken i Sverige.

Den senaste biblioteksstatistiken publicerades i maj 2015. Biblioteksstatistikinsamlingen för verksamheten år 2015 är nu påbörjad. Nästa rikspublicering görs 25 maj 2016. Vart efter vi får svar från respektive biblioteksorganisation publiceras de enskilda resultaten via Biblioteksstatistikdatabasen löpande under våren.

Biblioteksstatistiken är en del av Sveriges officiella statistik som KB gör på uppdrag av regeringen. Officiell statistik följer Lagen om den officiella statistiken (SFS 2001:99).

Officiell statistik

Myndigheter som har ansvar för officiell statistik ska bl.a. se till att

  • statistiken är objektiv
  • statistiken dokumenteras
  • statistiken kvalitetsdeklareras.

Den officiella statistiken ska utan avgift finnas tillgänglig i elektronisk form. All officiell statistik ska ha beteckningen officiell statistik eller märkas med symbolen

Sveriges officiella statistik

Observera att beteckningen eller symbolen inte får användas vid vidare bearbetningar av den officiella statistiken.

Det finns idag 27 myndigheter i Sverige som är ansvariga för den officiella statistiken. Statistiska centralbyrån (SCB) har ansvar för att samordna och stödja systemet för den officiella statistiken. Läs mer på SCB:s webbplats om vad officiell statistik är.

Produktionen av officiell statistik följer ett särskilt regelverk som verkar för statistikens kvalitet och generaliserbarhet. Reglerna handlar också bland annat om att statistiken skall samlas in på ett sådant sätt att uppgiftslämnandet blir så enkelt som möjligt för de svarande.

En förändring av Lagen om den officiella statistiken
(SFS 2001:99) trädde i kraft 2013-12-31.

Besöks- och referensfrågestatistik 2016

De bibliotek som inte har automatiska räkneverk som kan leverera årssiffror för antal besök och som räknar referensfrågor enligt stickprov kan använda följande två blanketter:

 Blankett för bibliotekens referensfrågor år 2016 

 Blankett för bibliotekens besöksstatistik år 2016

Senast uppdaterad: 2016-01-14
Innehållsansvar: Cecilia Ranemo, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Här hittar du allt som finns om biblioteksstatistiken:

Biblioteksstatistikbloggen

 

Ansvarig handläggare

Cecilia Ranemo,
Utredare, statistikansvarig
officiell statistik
010-709 36 39

Sveriges nationalbibliotek