Pågående projekt

2016

Öppen källkod (open source): Libris och Koha – rdf.

Koha är ett fritt och öppet bibliotekssystem, och ett brukbart alternativ tillsammans med fria poster från Libris. Projektet genomförs på Stockholms universitetsbibliotek och innebär utveckling av viss funktionalitet när det gäller hantering av RDF i Koha Syftet är att möjliggöra för Koha att utöver Marc-formatet även kunna hantera andra metadataformat. KB bidrar med 500.000 kronor.

Open Access och Licenser

KB bidrar med medel  till ett pilotprojekt med SpringerCompact. Projektet genomförs på Kungliga biblioteket, enheten för nationell bibliotekssamverkan, och innebär att KB/BIBSAM-konsortiet testar en ny affärsmodell med förlaget Springer. Denna modell ska fungera som en övergångsmodell i skiftet till gold open access. Prismodellen går ut på att värdet av licenskostnaden räknas ihop med den kostnad som författaravgifterna utgör. Dessa summor bildar tillsammans ett nytt basvärde, en s.k. publiceringspott, vilken ersätter nuvarande uppdelning i prenumerationskostnader och författaravgifter. Utöver detta tillkommer en plattformsavgift som ska täcka förlagets kostnader för övergången. KB bidrar med 1,2 miljoner till plattformsavgiften.

Kvalitetssäkring av OCR-tolkad text – principer och tillvägagångssätt

Optical Character Recognition (OCR) är en metod för automatiserad överföring från avbildning till maskinläsbar text. Kapaciteten hos OCR-processen, och inte minst resultatets tillförlitlighet, påverkas av ett stort antal variabler relaterade till källdokumentets egenskaper, bildfångstens genomförande, programvaran som används för bildanalys och de ordlistor som stödjer tolkningen av texten.

Kvalitetskontroll av OCR-processer är en komplex uppgift och samarbetet mellan producenter av textdata och användare/förädlare skulle underlättas om det fanns gemensamma principer och utvecklade metoder. Det saknas också etablerade kvalitetsnivåer kopplade till olika användningsoråden. En lingvistisk analys av en tidningstext ställer andra krav på OCR-tolkningen än om texten enbart används för att söka fram relevanta träffar i avbildade artiklar.

Projektet har till uppgift att utarbeta principer och föreslå tillvägagångssätt för kvalitetskontroll av OCR-processer. Här ingår också att se över möjligheten att fastställa kvalitetsnivåer för OCR-tolkad text, kopplade till användningsområden.

KB bidrar med 150.000 kronor.

Mångspråkighet - nyanlända

Internationella biblioteket (IB) är KB:s partner i det nationella samverkans- och utvecklingsuppdraget. De hanterar lån och depositioner som rör mångspråkslitteratur och är, utöver sin roll som lånecentral, nationellt kompetenscenter för kommunala bibliotek när det gäller mångspråkig media.

I december 2015 fattade KB ett beslut att bevilja IB 100 000 kr (utöver IB:s årliga verksamhetsstöd) för att svara upp mot ökade flyktingströmmar från framför allt Syrien genom att öka inköpet av arabiskspråkig litteratur. Dessa medel möjliggjorde att bokbeståndet, av framförallt arabisk barn- och ungdomslitteratur kunde utökas med 150 titlar, totalt 700 böcker, vilket innebär att bibliotekens slutanvändare har fått ett mer varierat bokbestånd att välja ur.

I dialog med IB och systemleverantören, OpenLibrarySolutions, ser KB nu ett behov av att det utvecklas en lösning för en retroaktiv hämtning till den nationella databasen av den extrainformation som finns i IBs lokala katalog i form av originalskrift, omslagsbilder och beskrivningar. För att få en kontinuerlig lösning krävs även ändrade rutiner för IB då bibliotekssystemet dels ska kunna hantera de olika språkvarianterna och dels fungera med importen från Libris. KB bidrar med 300.000 kronor.

 

2015

Extra projektmedel till projektet Nya metadata i bibliotekens vaRDAg

För att möjliggöra fördjupad analys inom projektet Nya metadata i bibliotekens vaRDAg (se pågående projekt år 2014) samt för att presentera projektet och diskutera dessa frågor internationellt på IFLA World Library and Information Congress tilldelas projektet extra medel.

Projektledare: Hanna Fick vid Umeå universitetsbibliotek
Kontakt på Avdelningen för informationssystem: Stina Degerstedt, fornamn.efternamn@kb.se
Dnr: 6.2-2015-262
Bidrag från KB: 147 500 kronor
Slutredovisning: 2015-12-01

Högskolebibliotek och skolbibliotek som pedagogiska resurser med fokus på lärarutbildningen

Projektets syfte är att i lärarutbildningen integrera inslag om hur skolbibliotek kan användas som pedagogisk resurs då det gäller elevers kunskaper och färdigheter i att söka, värdera och använda information

Projektet kommer att ske i samarbete mellan Södertörns högskolebibliotek och Lärarutbildningen vid Södertörns högskola och ett skolbibliotek på en skola för år 4-6.

Projektledare: Jan Hjalmarsson, Södertörns högskolebibliotek
Kontakt på Enheten för nationell bibliotekssamverkan: Elin Lucassi, fornamn.efternamn@kb.se
Dnr: 6.2-2015-263
Bidrag från KB: 197 000 kronor
Slutredovisning: 2015-12-01

2013

IMPACT- Effekt i Sverige (Uppsala UB)

Projektet avser att undersöka vilket behov svenska kulturarvsinstitutioner har av textanalys vid digitalisering, och vilka brister man idag ser med de kommersiella lösningar som man arbetar med.
Kontakt på Avdelningen för Libris: Göran Konstenius, fornamn.efternamn@kb.se
Projektledare: Per Cullhed vid Uppsala UB
Dnr: 51-KB-715-2012
Bidrag från KB: 330 000
Slutredovisning: 2014-12-31
Huvudinriktningen kommer att gälla OCR (optical character recognition), men inventeringen kommer också att kartlägga hur automatisk bildigenkänning och HTR (handwritten text recognition) skulle kunna användas i det praktiska arbetet på institutionerna. Målet är att projektet ska bidra till ett förstärkt svenskt nätverk inom OCR och HTR som kan förbättra resultatet vid praktisk tillämpning, och att resultatet kommer att kunna nyttiggöras inom IMPACT (improving access to text), ett internationellt EU-finansierat projekt inriktat mot att ta fram OCR-verktyg.

2012

Kompetensutveckling för informationsspecialister

Projektet drivs av Svensk förening för informationsspecialister
Projektledare: Peter Almerud
Projektet delfinansieras med kompetensutvecklingsmedel från KB
Kontakt på Avdelningen för Nationell samverkan: Karl Isaksson, fornamn.efternamn@kb.se 
Dnr: 51-KB993-2011
Bidrag: 248 000 kr
Slutredovisning: 2015-10-31

Syftet med projektet är att höja informationsspecialisters yrkestekniska kompetens genom seminarier och workshops med deltagare från olika typer av bibliotek. Seminarierna kommer att genomföras på olika orter i landet.

 

Senast uppdaterad: 2016-11-21
Innehållsansvar: Christine Wallén, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Pågående projekt i programmet OpenAccess.se 

För att kunna läsa PDF-dokument behöver du programmet Adobe Reader. Det kan du hämta gratis på Adobes webbplats.

Sveriges nationalbibliotek