Pågående projekt

2015

JUSP-pilot 

Projektet innebär en pilot-installation av JUSP (Journal Usage Statistics Portal) för BIBSAM-konsortiet.

Projektet omfattar installation av JUSP för deltagande institutioner, inladdning av data fr.o.m. 1 januari 2013 , därefter inladdning av data månadsvis på årsbasis.

I projektet aktiveras alla BIBSAM-avtal med förlag som finns tillgängliga i JUSP och alla institutioner som är med i något av dessa avtal aktiveras. Lokala avtal med förlag utanför BIBSAM-konsortiet, men tillgängliga i JUSP, aktiveras enligt önskemål från respektive institution.

Vid pilotens slut presenteras ett förslag på en intern omfördelningsmodell för kostnadstäckning för 2016 och framåt för fortsatt användning och förvaltning av JUSP inom BIBSAM-konsortiet.

Projektledare: Britt-Marie Wideberg, KB
Kontakt på Enheten för Nationell bibliotekssamverkan: Britt-Marie Wideberg, fornamn.efternamn@kb.se

Dnr: 6.2-2015-261

Bidrag från KB: 1 287 000

Slutredovisning: 2015-12-01 

Extra projektmedel till projektet Nya metadata i bibliotekens vaRDAg

För att möjliggöra fördjupad analys inom projektet Nya metadata i bibliotekens vaRDAg (se pågående projekt år 2014) samt för att presentera projektet och diskutera dessa frågor internationellt på IFLA World Library and Information Congress tilldelas projektet extra medel.

Projektledare: Hanna Fick vid Umeå universitetsbibliotek
Kontakt på Avdelningen för informationssystem: Stina Degerstedt, fornamn.efternamn@kb.se
Dnr: 6.2-2015-262
Bidrag från KB: 147 500 kronor
Slutredovisning: 2015-12-01

Högskolebibliotek och skolbibliotek som pedagogiska resurser med fokus på lärarutbildningen

Projektets syfte är att i lärarutbildningen integrera inslag om hur skolbibliotek kan användas som pedagogisk resurs då det gäller elevers kunskaper och färdigheter i att söka, värdera och använda information

Projektet kommer att ske i samarbete mellan Södertörns högskolebibliotek och Lärarutbildningen vid Södertörns högskola och ett skolbibliotek på en skola för år 4-6.

Projektledare: Jan Hjalmarsson, Södertörns högskolebibliotek
Kontakt på Enheten för nationell bibliotekssamverkan: Elin Lucassi, fornamn.efternamn@kb.se
Dnr: 6.2-2015-263
Bidrag från KB: 197 000 kronor
Slutredovisning: 2015-12-01

2013

IMPACT- Effekt i Sverige (Uppsala UB)

Projektet avser att undersöka vilket behov svenska kulturarvsinstitutioner har av textanalys vid digitalisering, och vilka brister man idag ser med de kommersiella lösningar som man arbetar med.
Kontakt på Avdelningen för Libris: Göran Konstenius, fornamn.efternamn@kb.se
Projektledare: Per Cullhed vid Uppsala UB
Dnr: 51-KB-715-2012
Bidrag från KB: 330 000
Slutredovisning: 2014-12-31
Huvudinriktningen kommer att gälla OCR (optical character recognition), men inventeringen kommer också att kartlägga hur automatisk bildigenkänning och HTR (handwritten text recognition) skulle kunna användas i det praktiska arbetet på institutionerna. Målet är att projektet ska bidra till ett förstärkt svenskt nätverk inom OCR och HTR som kan förbättra resultatet vid praktisk tillämpning, och att resultatet kommer att kunna nyttiggöras inom IMPACT (improving access to text), ett internationellt EU-finansierat projekt inriktat mot att ta fram OCR-verktyg.

2012

Kompetensutveckling för informationsspecialister

Projektet drivs av Svensk förening för informationsspecialister
Projektledare: Peter Almerud
Projektet delfinansieras med kompetensutvecklingsmedel från KB
Kontakt på Avdelningen för Nationell samverkan: Karl Isaksson, fornamn.efternamn@kb.se 
Dnr: 51-KB993-2011
Bidrag: 248 000 kr
Slutredovisning: 2015-10-31

Syftet med projektet är att höja informationsspecialisters yrkestekniska kompetens genom seminarier och workshops med deltagare från olika typer av bibliotek. Seminarierna kommer att genomföras på olika orter i landet.

 

Senast uppdaterad: 2015-09-28
Innehållsansvar: Christine Wallén, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Pågående projekt i programmet OpenAccess.se 

För att kunna läsa PDF-dokument behöver du programmet Adobe Reader. Det kan du hämta gratis på Adobes webbplats.

Sveriges nationalbibliotek