Avslutade 2015

Kompetensutveckling för informationsspecialister

Projektet drivs av Svensk förening för informationsspecialister
Projektledare: Peter Almerud
Projektet delfinansieras med kompetensutvecklingsmedel från KB
Kontakt på Avdelningen för Nationell samverkan: Karl Isaksson, fornamn.efternamn@kb.se 
Dnr: 51-KB993-2011
Bidrag: 248 000 kr
Slutredovisning: 2015-10-31

Syftet med projektet är att höja informationsspecialisters yrkestekniska kompetens genom seminarier och workshops med deltagare från olika typer av bibliotek. Seminarierna kommer att genomföras på olika orter i landet.

Extra projektmedel till projektet Nya metadata i bibliotekens vaRDAg

För att möjliggöra fördjupad analys inom projektet Nya metadata i bibliotekens vaRDAg (se pågående projekt år 2014) samt för att presentera projektet och diskutera dessa frågor internationellt på IFLA World Library and Information Congress tilldelas projektet extra medel.

Projektledare: Hanna Fick vid Umeå universitetsbibliotek
Kontakt på Avdelningen för informationssystem: Stina Degerstedt, fornamn.efternamn@kb.se
Dnr: 6.2-2015-262
Bidrag från KB: 147 500 kronor
Slutredovisning: 2015-12-01

 

Koha + Libris. Öppen källkod (open source) - oberoende och större kontroll

Allt fler bibliotek börjar undersöka system som är utvecklade med öppen källkod. Det betyder att koden är tillgänglig för den som vill använda och vidareutveckla utan att behöva betala en licensavgift till kodens ägare, som man gör för kommersiella system. Ofta byggs ett community upp i vilket användare, bibliotek och företag tillsammans bidrar till utvecklingen av systemet. För bibliotek som väljer detta innebär det att de inte är beroende av en kommersiell leverantör för sitt verksamhetskritiska system och de få dessutom större kontroll över sitt data. Utvecklingen förs även närmare bibliotekets användare och biblioteket har större möjlighet att påverka utvecklingen av systemet.

Ett system som flera använder idag och som Stockholm universitetsbibliotek precis valt att använda för sin cirkulation är Koha. Genom att stödja en samordning av arbetet, informationsinsatser om systemet och riktade utvecklingsinsatser kan fler bibliotek kunna välja ett system tillgängligt med öppen källkod.

I projektet utvecklar regionbibliotek Halland funktioner och anpassningar till svenska förhållanden som följer av att allt fler bibliotek börjar undersöka möjligheterna med att använda Koha, exempelvis integration mot SMS-leverantörer, framsides API:er, innehållsbeskrivningar. Projektledare på Regionbibliotek Halland är Viktor Sarge.

I projektet utvecklar KB och Stockholms universitetsbibliotek LIBRIS XL för att hantera lokalt bestånd och exemplar. KB och Stockholms universitetsbibliotek utvecklar också en magasinhämtningsmodul i Koha.

Kontakt på Avdelningen för informationssystem: Maria Kadesjö, fornamn.efternamn@kb.se
Dnr: 6.2-2015-260
Bidrag från KB: 2,1 miljoner
Slutredovisning: 2015-12-15

 Koha + Libris. Öppen källkod (open source) - oberoende och större kontroll

Koha + Libris – billigare, bättre och en fri infrastruktur för svenska bibliotek samt synkronisering med Libris via tekniken Pubsubhubbub


Projektet avsåg att skapa ett exempel som visar hur bibliotek kan välja en öppen infrastruktur. Projektet utarbetar en lösning för bibliotek att byta från en proprietär lösning till en öppen lösning med bibliografiska poster från Libris och det fria biblioteksdatasystemet Koha. Det möjliggör inte bara att exponera posterna i nya lösningar utan att biblioteket också äger sitt system och kan vidareutveckla det fritt och sprida det till andra.

Kontakt på avdelningen för informationssystem: Maria Kadesjö, fornamn.efternamn@kb.se
Projektledare: Viktor Sarge, Region Halland
Dnr: 51-KB 704-2012
Bidrag från KB: 624 000
Slutredovisning: 2015-09-01

 Blev Koha bättre, billigare och en fri infrastruktur för svenska bibliotek?

Att lekfullt utforska våra data – spelifiering av publikationsmetadata

Projektet fokuserade på att konstruera fungerande, fritt tillgänliga datorspel vars innehåll bygger på bibliografisk metadata från SwePub. Syftet med projektet var att på ett innovativt sätt sprida kunskap om svensk forskning och open access och att exemplifiera ett nytt sätt att använda och visualisera öppna data.

Projektledare: Jessika Lindholm vid Bibliotek och IT, Malmö Högskola
Kontakt på Avdelningen för informationssystem: Maria Kadesjö fornamn.efternamn@kb.se
Dnr: KB 2014 - 51-KB 869-2013
Bidrag från KB: 223 416 
Slutredovisning: 2015-01-15

Projektet utfördes i samarbete mellan forskare inom länkade data och datorspel och bibliotekarier vid Malmö högskola och IT-universitetet i Köpenhamn.

 Att lekfullt utforska våra data – spelifiering av publikationsmetadata

Söka verktyg på golvet – ett pilotprojekt där barn utformar framtidens sökverktyg

Det övergripande målet har varit att skapa ett interaktivt sökgränssnitt, där texten kompletteras av bild, animation och musik. I fokus står ett barn- och ungdomsperspektiv och samarbete med skolbibliotek. Det är barnens tankar och idéer som har utgjort basen i projektet. Studenter vid designhögskolan har testat och vidareutvecklat ideérna för att passa olika användargrupper.Samarbetet har även genererat kunskapsöverföring mellan HUMlab och biblioteken vad gäller tekniska lösningar för ett nytt gränssnitt.
Projektledare: Lenita Brodin Berggren vid Umeå universitetsbibliotek

Kontakt på Avdelningen för informationssystem: Maria Kadesjö, fornamn.efternamn@kb.se
Dnr: Dnr 51-KB 871-2013
Bidrag från KB: 515 988
Slutredovisning: 2015-10-31

Projektet har utförts i samarbete med Lövångers Folk- och skolbibliotek, HUMlab Umeå universitet, Designhögskolan Umeå universitet, Kulturverket Umeå kommun. 

 Sök på golvet – slutrapport

Nya metadata i bibliotekens vaRDAg

Med beslutet om en svensk övergång till RDA följer inte bara en ny katalogiseringsstandard för bibliotek utan med den också ökade möjligheter till korsbefruktning med avseende på möjligheten att importera material från databaser med andra standarder och format. På så sätt kan även andra typer av material tillföras framtidens kataloger liksom tidigare dolt material kan synliggöras. Syftet med projektet har varit att utvärdera dels överföring av material från ett antal arkivdatabaser (EAD) och konvertera dessa data till RDA-poster, dels jämföra sökbarheten mellan befintliga kataloger och de RDA-poster som genereras inom projektet.
 
Projektledare: Hanna Fick vid Umeå universitetsbibliotek
Kontakt på Avdelningen för informationssystem: Stina Degerstedt, fornamn.efternamn@kb.se
Dnr: 51-KB876-2013
Bidrag från KB: 381 653
Slutredovisning: 2015-06-26

Projektet har bedrivits av Umeå universitetsbibliotek med 1-2 andra universitetsbibliotek (Ediffah) som projektpartners.

 Nya metadata i bibliotekens vaRDAg

Att åstadkomma förändring med hjälp av utvärdering

Projektet har utförts av Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås

Projektledare: Karen Nowé Hedvall
Kontakt på Avdelningen för nationell samverkan:
Elisabet Ahlqvist elisabet.ahlqvist@kb.se
Dnr: 51-KB 866-2013
Bidrag från KB: 390 000 kr
Slutredovisning: 2015-03-25

Projektet (studien) utförs av Karen Nowé Hedvall, Cecilia Gärdén, Margareta Lundberg Rodin, Gullvor Elf vid Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap.

Studiens syfte har varit att undersöka hur utvärderingar kan användas i utvecklings- och förändringsarbete vid svenska bibliotek. Fyra olika projekt har undersökts genom intervjuer och materialstudier.

Många av intervjupersonerna definierar utvärdering som en skriftlig rapport. Ändå visar studien på att det är delaktighet i utvärderingsprocessen som har mest effekt över tid. Ett flertal faktorer identifieras som har betydelse för huruvida utvärderingens resultat kommer att påverka verksamheten.

De studerade projekten/biblioteken placeras i ett teoretiskt ramverk som ger en översikt över de olika drivkrafterna för en utvärdering och de olika sätten att använda utvärderingsresultaten.


 Att åstadkomma förändring

Användningsstatistik ur ett konsortieadministrativt perspektiv (Stockholms universitetsbibliotek och Karolinska institutet, universitetsbiblioteket)

Projektet har undersökt hur man lämpligast arbetar med användningsstatistik ur ett konsortieadministrativt perspektiv

Projektledare: Lisa Lovén vid Stockholms UB
Kontakt på Enheten för nationell bibliotekssamverkan: Britt-Marie Wideberg, fornamn.efternamn@kb.se
Dnr: 51-KB877-2013
Bidrag från KB: 418 000
Slutredovisning: 2015-01-31

Målet har varit att ta fram konkreta förslag som snabbt kan omsättas i praktisk applikation, och därmed bli till nytta för både licenshandläggarna på KB och deltagande bibliotek. Projektets slutrapport ger förslag för hur statistikarbetet inom BIBSAM-konsortiet kan utvecklas.

  • Vad finns det för verktyg vi kan använda för att underlätta insamlandet?
  • Vilka verktyg finns för att sprida och göra tillgänglig statistik och analys för konsortiets medlemmar?
  • Vilken organisation behövs kring en dylik konsortieadministration?
  • Kan en infrastruktur för e-resursstatistik på konsortienivå även nyttjas för bibliotekens lokala avtal? I så fall hur? 

 Anvandningstatistik ur ett konsortieadministrativt perspektiv slutrapport 

Strategier för bibliotekens roll i vuxnas lärande

Projektet har genomförts av Regionförbundet/Regionbiblioteket, Kalmar

Projektledare: Christer Bergqvist, Regionbibliotek Kalmar
Kontakt på Avdelningen för Nationell samverkan: Karl Isaksson, fornamn.efternamn@kb.se
Dnr: 51-KB982-2011
Bidrag: 390 000 kr
Slutredovisning: 2015-09-03

De ständigt ökande möjligheterna till nätbaserat lärande innebär att en stor del av studier i framtiden bedrivs utanför campus. Det medför att kraven på folkbiblioteken ökar, liksom kraven på samarbete mellan akademiska bibliotek och folkbibliotek. Projektrapporten diskuterar strategier och metoder som olika typer av bibliotek behöver för att kunna svara mot de behov och krav som vuxenstuderande kommer att ha i framtiden.

 Slutrapport - Bibliotekens roll i vuxnas lärande

 Strategier för  bibliotekens roll i vuxnas lärande

 

Skolbibliotek i lärarutbildningen

Ett samarbete mellan Södertörns högskolebibliotek, Lärarutbildningen på Södertörns högskola och skolbiblioteken på Adolf Fredriks musikklasser, Askebyskolan, Hjulsta grundskola och Snösätraskolan

Projektets syfte är att i lärarutbildningen integrera inslag om hur skolbibliotek kan användas som pedagogisk resurs då det gäller elevers kunskaper och färdigheter i att söka, värdera och använda information

Projektledare: Jan Hjalmarsson, Södertörns högskolebibliotek
Kontakt på Enheten för nationell bibliotekssamverkan: Elin Lucassi, fornamn.efternamn@kb.se
Dnr: 6.2-2015-263
Bidrag från KB: 197 000 kronor
Slutredovisning: 2015-12-01

 Skolbibliotek i lärarutbildningen slutrapport

Senast uppdaterad: 2015-09-28
Innehållsansvar: Isabelle Midy, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek