Avslutade 2012

Arbetsflöden för digitalisering

Projektet drivs av Stockholms universitetsbibliotek. Medintressenter är Göteborgs UB, UB i Lund, Umeå UB och Uppsala UB. Även KB kommer att samverka med projektet.
Sökande: Wilhelm Widmark
Dnr 51-924-2010
Beviljat 611 358 kr.

Den av KB genomförda ramupphandling av robot för digitalisering ger tillfälle till fördjupat samarbete kring digitalisering i första hand baserad på Treventus-roboten.

Syftet är att ge de deltagande biblioteken en gemensam kunskapsgrund kring storskalig digitalisering, bidra till kunskapsspridningen nationellt och påbörja ett praktiskt arbete inriktat mot ett gemensamt system för att stödja digitaliseringsverksamheten. Projektet vill genom analys av befintliga programvaror och arbetsflöden, samt via utförandet av praktiska studier långsiktigt utveckla kunskaperna kring digitalisering.

Länk till Stockholms universitetsbiblioteks hemsida, där videoupptagning från presentation av arbetet finns.

Bättre användarupplevelse i bibliotekens digitala kanaler

Projektet har drivit av Stockholms stadsbibliotek.

Projektledare: Maria Ekendahl

Kontakt på Libris-avdelningen: Marja Haapalainen fornamn.efternamn@kb.se

Dnr: 51-KB 1002-2011

Bidrag från KB: 500 000

 Slutrapport

 Bilaga 1_Remissunderlag

 Bilaga 2_Remissvar

 Bilaga 3_SWOT

 Bilaga 4_Deltagareseminarium

Stockholms stadsbibliotek (SSB) har under 2012, i samarbete med avdelningen för Libris på Kungliga biblioteket (KB) genomfört ett projekt i form av en förstudie där syftet har varit att:

  • förstå och belysa användarnas behov i det digitala biblioteket
  • diskutera hur innehållet i bibliotekens digitala tjänster motsvarar användarnas behov
  • ge förslag på nationell och regional samverkan kring kvalitetssäkring och utveckling av innehåll i bibliotekens digitala tjänster.

Projektets syfte var också att förstudien ska kunna användas som första steg mot ett gemensamt koncept och en gemensam digital plattform som innefattar både lokala och nationella tjänster, främst för folkbibliotek. Även högskolebibliotekens användares behov har studerats inom projektet, tillsammans med KB/Libris. När det gäller innehållet i tjänsterna och förbättringsförslagen är projektets resultat främst inriktat på folkbibliotek, även om flera delar är användbara även i relation till högskolebibliotekens användare. Projektorganisationen har bestått av personal på SSB och en styrgrupp med deltagare bland annat från KB, SSB, Kultur i Väst samt Södertörns högskolebibliotek.”

E-resurser och beståndsutveckling: en utmaning för mindre forskningsbibliotek: exemplet Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI

Projektet har drivits av Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI
Projektledare: Åsa Aretun
Kontakt på Avdelningen för Samordning och utveckling: Anna Lundén, fornamn.efternamn@kb.se  
Dnr: 51-934-2010
Bidrag från KB: 300 000 kr
 Slutseminarium (april 2012)
 Slutrapport (2012-12-28)

Projektets syfte är att utreda hur biblioteksverksamheten för mindre forskningsbibliotek, utanför universitet och högskoleområdet kan förändras för att möta ökade FoU-behov avseende tillgång till e-resurser. Projektet har fungerat som pilotprojekt och bedrivits vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI. Projektorganisationen har bestått av olika personalkategorier: forskare, chefer och bibliotekarier med syftet att få till stånd en breddad kompetens, delaktighet och förankring avseende utvecklingsarbetet kring e-resurser.

Patron-driven acquisition (PDA) som förvärvsmetod på universitets- och högskolebibliotek

Projektet har drivits av Uppsala universitetsbibliotek i samarbete med Malmö högskolebibliotek och Södertörns högskolebibliotek
Projektledare: Karin Byström
Kontakt på Avdelningen för Samordning och utveckling: Anna Lundén, fornamn.efternamn@kb.se
Dnr: 51-KB985-2011
Bidrag från KB: 500 000 kr
 Slutrapport (2012-12-20)
 Short english version
 Presentation PDA-projektet (Chalmers e-boksseminarium 2013-03-21)

Syftet med detta projekt är att skapa ett kunskapsunderlag för att underlätta för bibliotek som vill starta med PDA. I underlaget ingår tidigare erfarenheter av PDA-modellen och projektgruppens egna erfarenheter samt en sammanställning över de PDA-modeller som erbjuds. Rapporten lyfter också ett flertal frågor som bibliotek bör ta ställning till innan de startar. Projektorganisationen består av e-boksansvariga bibliotekarier vid respektive bibliotek.

Analysstöd för statistik över användandet av elektroniska resurser

Projektet har drivits av Karolinska Institutet, Universitetsbibliotek i samarbete med Stockholms universitetsbibliotek
Projektledare: Karin Perols
Kontakt på Avdelningen för Nationell samverkan: Anna Lundén, fornamn.efternamn@kb.se
Dnr: 51-935-2010
Bidrag från KB: 472 000 kr
 Slutrapport (2012-04-12)

Verktyg

Projektets syfte var att möjliggöra för universitets- och högskolebiblioteken att på ett effektivare och enklare sätt analysera användningsstatistik och därmed få bättre underlag för motivation i budgetäskande samt för beslut gällande förvärv av e-resurser. Projektorganisationen har bestått av bibliotekarier, en bibliometriker och en statistiker.

Heart to change?

Projektet har drivits av Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket
Projektledare: Lotta Åstrand
Projektet delfinansieras med kompetensutvecklingsmedel från KB
Kontakt på Avdelningen för Nationell samverkan: Karl Isaksson, fornamn.efternamn@kb.se
Dnr: 52-780-2009
Bidrag: 117 000 kr

 Slutrapport (2012-11-13)

Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket har tillsammans med Kungliga biblioteket genomfört ett projekt med syftet att utifrån fallstudier vid bibliotek som genomgått lyckade förändringsarbeten identifiera de nyckelfaktorer som bidrar till detta.

Fortbildningskurser för medicinska bibliotekarier 2011

Projektet har drivits av Karolinska Institutet, Universitetsbibliotek
Projektledare: Carina Ahlberg
Projektet delfinansierades med kompetensutvecklingsmedel från KB
Kontakt på Avdelningen för Nationell samverkan: Karl Isaksson, fornamn.efternamn@kb.se
Dnr: 52-938-2010
Bidrag: 80 000 kr

Karolinska Institutet, Universitetsbiblioteket genomförde tillsammans med Biomedicinska biblioteket vid Göteborgs universitetsbibliotek fortbildningskurser för medicinska bibliotekarier under 2011.

Den medicinska bibliotekskonferensen 2011

Projektet har drivits av Linköpings universitetsbibliotek, Hälsouniversitetets bibliotek
Projektledare: Eva Sofia Svensson
Projektet delfinansierades med kompetensutvecklingsmedel från KB
Kontakt på Avdelningen för Nationell samverkan: Karl Isaksson, fornamn.efternamn@kb.se 
Dnr: 52-939-2010
Bidrag: 100 000 kr

Den årliga medicinska konferensen för bibliotekarier genomfördes under 2010 av Hälsouniversitetets bibliotek vid Linköpings universitetsbibliotek. Det är en av de viktigaste konferenserna för medicinska bibliotekarier i Sverige.

Senast uppdaterad: 2013-03-27
Innehållsansvar: Christine Wallén, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek