Skolbibliotek

Kungliga biblioteket har i uppdrag att ha nationell överblick och främja samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet i Sverige, vilket också inkluderar skolbiblioteken.

I uppdraget ingår bland annat ansvar för Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik. Den senaste rapporten Bibliotek 2015 och alla länkar till biblioteksstatistiken hittar du via denna länk.

Styrdokument och huvudmän

Skolbibliotekens verksamhet och innehåll styrs dels av skollagen, dels av bibliotekslagen. I dessa lagtexter framgår att eleverna i grundskolan, gymnasieskolan, grundsärskolan, gymnasiesärskolan, specialskolan och sameskolan sedan 2011 ska ha tillgång till skolbibliotek. Det här gäller även de fristående skolorna.

Skolinspektionen är tillsynsmyndighet för skolor och skolbibliotek. För att myndigheten ska godkänna ett skolbibliotek ställs tre krav:

  1. Eleverna har tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler eller på rimligt avstånd från skolan som gör det möjligt att kontinuerligt använda biblioteket som en del av elevernas utbildning för att bidra till att nå målen för denna.
  2. Biblioteket omfattar böcker, facklitteratur och skönlitteratur, informationsteknik och andra medier.
  3. Biblioteket är anpassat till elevernas behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning.

Myndighetsöverskridande skolbiblioteksgrupp

Tillsammans med sju andra myndigheter driver Kungliga biblioteket en särskild grupp som arbetar med skolbiblioteksfrågan. Genom att samverka över myndighetsgränserna kan det arbete som redan görs bättre tillvaratas samt säkerställa att inga uppdrag hamnar mellan stolarna. Gruppen kan exempelvis via gemensamma sammanställningar och bearbetning av redan existerande material ge en mer nyanserad helhetsbild av läget och tydligare visa var hinder och möjligheter finns.


Gruppens inledande uppdrag blir att genom sitt arbete bidra till den omvärldsbevakande delen av arbetet med nationell biblioteksstrategi.

Gruppens deltagare med kontaktuppgifter

Gruppens direktiv 

Skolbiblioteksfrågan i Sverige uppfattas ofta som komplex och svår att överblicka. Det beror bland annat på att det finns en mängd olika aktörer som ansvarar för området. Därför har gruppen sammanställt rapporten Skolbibliotek – hur ser det ut? som presenterar hur de olika myndigheternas uppdrag ser ut, vad som kan sägas om läget i dag, samt problembeskrivningar.

Om skolbibliotek i media

UR Skolministeriet - skolbiblioteken och likvärdigheten

Myndighetsöverskridande skolbiblioteksgruppen på Bok- och biblioteksmässan 2016 - Skolbibliotek, hur ser det ut?

P1 Kulturnytt - skolbibliotek saknas helt för var sjätte elev

UR Samtiden - Skolbibliotek

Senast uppdaterad: 2016-11-14
Innehållsansvar: Anna Lundén, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek