Skolbibliotek

Kungliga biblioteket har i uppdrag att ha nationell överblick och främja samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet i Sverige, vilket också inkluderar skolbiblioteken.

Thorildsplans gymnasiebibliotek. Foto: Cecilia RanemoI uppdraget ingår bland annat ansvar för Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik. Den senaste rapporten Bibliotek 2014 och alla länkar till biblioteksstatistiken hittar du via denna länk.

Styrdokument och huvudmän

Skolbibliotekens verksamhet och innehåll styrs dels av skollagen, dels av bibliotekslagen. I dessa lagtexter framgår att eleverna i grundskolan, gymnasieskolan, grundsärskolan, gymnasiesärskolan, specialskolan och sameskolan sedan 2011 ska ha tillgång till skolbibliotek. Det här gäller även de fristående skolorna.

Skolinspektionen är tillsynsmyndighet för skolor och skolbibliotek. För att myndigheten ska godkänna ett skolbibliotek ställs tre krav:

  1. Eleverna har tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler eller på rimligt avstånd från skolan som gör det möjligt att kontinuerligt använda biblioteket som en del av elevernas utbildning för att bidra till att nå målen för denna.
  2. Biblioteket omfattar böcker, facklitteratur och skönlitteratur, informationsteknik och andra medier.
  3. Biblioteket är anpassat till elevernas behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning.

Myndighetsöverskridande skolbiblioteksgrupp

Tillsammans med sju andra myndigheter driver Kungliga biblioteket en särskild grupp som arbetar med skolbiblioteksfrågan. Genom att samverka över myndighetsgränserna kan det arbete som redan görs bättre tillvaratas samt säkerställa att inga uppdrag hamnar mellan stolarna. Gruppen kan exempelvis via gemensamma sammanställningar och bearbetning av redan existerande material ge en mer nyanserad helhetsbild av läget och tydligare visa var hinder och möjligheter finns.


Gruppens inledande uppdrag blir att genom sitt arbete bidra till den omvärldsbevakande delen av arbetet med nationell biblioteksstrategi.

Gruppens deltagare med kontaktuppgifter

Gruppens direktiv 

KB samverkar

Under våren 2016 sjösätter KB en ny form av samverkan kallad Forum för nationell bibliotekssamverkan och utveckling.

På TV om skolbibliotek

UR Samtiden - Skolbibliotek

Senast uppdaterad: 2015-11-06
Innehållsansvar: Anna Lundén, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Elin Lucassi
Handläggare för utbildning och lärande
010-709 36 38

Cecilia Ranemo
Utredare skolbiblioteksstatistik
010-709 36 39

e-post: förnamn.efternamn@kb.se

Mer information:
Biblioteksstatistikbloggen
#biblioteksstat

Relaterad information:

 

Sveriges nationalbibliotek