2015-12-21

Kungl. biblioteket möjliggör ökat inköp av arabiskspråkig litteratur

Folkbiblioteken runt om i landet ser en ökad efterfrågan på utländsk litteratur som en följd av flyktingströmmarna. Kungl. biblioteket, KB, har därför beviljat Internationella biblioteket i Stockholm ett extra anslag för att de ska kunna öka inköpet av arabiskspråkig litteratur.

– Vi vet att bibliotek spelar stor roll för nyanlända. Biblioteken är ett öppet offentligt rum dit alla är välkomna. För möjligheten att så snabbt som möjligt lära sig svenska spelar biblioteken en viktig roll, säger riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg. KB har genom vår partner Internationella biblioteket möjliggjort inköp av ytterligare litteratur på de språk som behövs med tanke på de människor som kommer som flyktingar till vårt land.

Gunilla Herdenberg och Margaretha Lindh. Foto: Peter Axelsson
Gunilla Herdenberg och Margaretha Lindh. Foto: Peter Axelsson

– Efterfrågan på arabiskspråkig litteratur har ökat som en följd av det ökade flyktingmottagandet i kommunerna. De medel som KB avsatt för extra inköp av litteratur gör att Internationella biblioteket i större grad kan möta efterfrågan och ge de nyanlända fortsatt tillgång till litteratur på sitt modersmål, säger Margaretha Lindh, chef för Internationella biblioteket.

Internationella biblioteket har i uppdrag från KB att vara partner i det nationella samverkans- och utvecklingsuppdraget. 100 000 kronor har anslagits för extra litteraturinköp. Internationella biblioteket hanterar lån och depositioner som rör mångspråkig litteratur och är, utöver sin roll som lånecentral, nationellt kompetenscenter för kommunala bibliotek när det gäller mångspråkig media.

Innehållsansvar: Anna Lundén, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek