2015-11-05

Gränsöverskridande fjärraccess

KB undertecknar avsiktsförklaring som öppnar dörren för världens första avtal om gränsöverskridande fjärraccess.

Kungl. biblioteket, KB, har undertecknat en avsiktsförklaring om de principer som ska ligga till grund för ett avtal med avtalslicensorganisationerna Copyswede (Sverige) och Kopiosto (Finland) för att möjliggöra gränsöverskridande fjärraccess. De blir de första i sitt slag i världen.

Avsiktsförklaringen undertecknas

KB har under året inlett en nationell pilotverksamhet som i september utökades genom ett samarbete med Åbo Akademi i Finland med målet att forskare och pedagoger ska få digital tillgång till KB:s audiovisuella material och i förlängningen även tryckt material. Det unika med samarbetet är att tillgängliggörandet avses ske gränsöverskridande via fjärraccess och med stöd av avtalslicenser.

– Det är mycket glädjande att vi genom avsiktsförklaringen nu kan gå vidare med arbetet med det gränsöverskridande projektet och inleda en pilotverksamhet där vi utforskar nya vägar för att tillgängliggöra material för forskning, säger riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg.

Jerker Rydén, Mattias Åkerlind (Copyswede), Gunilla Herdenberg, Ulla Achrén (Åbo  Akademi)

KB:s pågående pilotprojekt syftar till att skapa ett system där forskare runt om i Sverige, och nu också i Finland, ska kunna ta del av audiovisuellt material strömmande över internet. I dag sker sådana fjärrlån genom att det digitaliserade materialet sparas på en fysisk kopia som sedan skickas via post. Ett tillgängliggörande strömmande via internet innebär en rejäl besparing i tid för såväl forskaren som bibliotekets medarbetare.

Många frågor återstår att lösa innan en färdig tjänst kan lanseras. Pilotprojektet syftar till att KB i samarbete med forskarna och rättighetsorganisationerna ska hitta lösningar på de problem som kan uppkomma.

Kungl. biblioteket uppmärksammar frågan om upphovsrätt och avtalslicenser vid en internationell konferens på Kungl. biblioteket torsdag – fredag 5-6 november 
http://www.kb.se/aktuellt/evenemang/2015/Digital-Frontiers/

 

Mer information:

Jerker Rydén

Innehållsansvar: Jerker Rydén, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

 Avsiktförklaring om pilotavtal genom gränsöverskridande fjärraccess om tillgängliggörande på begäran av visst audiovisuellt innehåll

Sveriges nationalbibliotek