2014-01-10

SwePub blir ett kugghjul i forskningens infrastruktur

Regeringen har behov av analyser och jämförelser av svensk forskning på nationell nivå. Man ser möjligheter att använda SwePub för detta ändamål då den svenska publiceringen samlas där idag. KB har därför fått i uppdrag att vidareutveckla SwePub.

Vidareutveckling av Swepub för analysändamål

Tillsammans med Vetenskapsrådet kommer KB att vidareutveckla tjänsten SwePub för att möjliggöra och kvalitetssäkra bibliometriska analyser. KB koordinerar idag insamlingen av den svenska vetenskapliga publiceringen genom SwePub. Uppdraget medför nya kvalitetskrav på metadatat då det idag används i en söktjänst och inte för analysändamål.

KB har fått särskilda medel för att genomföra uppdraget.


Del i forskningens infrastruktur

Ett viktigt mål för projektet, som startar som en följd av uppdraget, är att SwePub ska stödja forskarens och lärosätets processer genom att vara en del av forskningsinfrastrukturen.

SwePub ska möjliggöra kopplingar mellan publikationer, forskare och lärosäten så att dessa kan återanvändas i de olika delarna i forskningens infrastruktur. Syftet är att skapa förutsättningar för SwePub att på nationell nivå fungera som en heltäckande källa för analyser och jämförelser, vilka kan utföras av forskningsfinansiärer eller andra aktörer.

Projektet

Projektet leds av KB och genomförs i samarbete med Vetenskapsrådet. Lärosäten är representerade i styrgrupp och referensgrupp och kommer även att delta löpande i workshops och fokusinsatser. Metoden för den tekniska utvecklingen kommer att vara agil utveckling och Lean UX.

Under hösten har uppdraget tolkats och formulerats till mål och fokusfrågor för projektet. Utvecklingsskedet inleds i januari 2014 och projektet beräknas vara avslutat våren 2015. 

Söktjänsten SwePub

SwePub gör det möjligt att söka bland artiklar, konferensbidrag, avhandlingar m.m. som publicerats vid svenska lärosäten.


Majoriteten av de svenska lärosätena medverkar idag på frivillig basis genom att leverera information om publikationer där lärosätets forskning publiceras. I SwePub finns idag ca 650 000 referenser till forskningspublikationer.

Länk till SwePub

Innehållsansvar: Marja Haapalainen, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Mer information på Librisbloggen

Sveriges nationalbibliotek