2011-10-06

E-böcker på bibliotek blir kostsamt

KB:s utredning om e-böcker och bibliotek är klar

Om biblioteken ska kunna hantera både e-böcker och fysiska samlingar kommer det krävas stora budgetmässiga och organisatoriska omstruktureringar.  Det är en av slutsatserna i Kungliga bibliotekets (KB:s) och Svensk biblioteksförenings e-boksutredning När kommer e-boksboomen?

Läget låst på marknaden

E-boksutredningen konstaterar att den kommersiella boomen av e-böcker på svenska ännu inte inträffat. Orsaken är att aktörerna – författare, förlag och distributörer av digitalt innehåll – saknar ekonomiska incitament och fungerande affärsmodeller som kan driva marknaden framåt. Samtidigt är efterfrågan liten från konsumenterna.

Omstrukturering på biblioteken

Det kommer att bli kostsamt för biblioteken att tillhandahålla e-böcker, när och om efterfrågan ökar. Biblioteken kan tvingas till budgetmässiga och organisatoriska omprioriteringar. Det visar erfarenheter från universitets- och högskolebiblioteken där man i hög grad redan gått över till elektronisk publicering. Trots att man gallrat på hyllorna och minskat lokalytorna blir det oftast kostsamt att hantera både fysiska samlingar och digitalt material. Frågan om hur en omställning ska finansieras kommer att bli en viktig framtidsfråga, inte minst för folkbiblioteken.

E-böcker som läromedel

Inom grund- och gymnasieskolan skulle en övergång till digitala läromedel minska en kostsam hantering av fysiska böcker. Samtidigt skulle skolbiblioteken kunna få mer tid över till kvalificerad handledning i informationssökning. Läromedel online blir en ny affärsmöjlighet för förlagen och gymnasieungdomar, som på längre sikt vänjer sig vid läromedel i elektronisk form. Det blir sedan självklart för dem att fråga efter och att använda e-böcker inom alla områden.

Vad kan KB göra?

Utredningen tror att KB i det sammanhanget kan bidra med följande:

  • KB kan spela en roll genom att skapa förutsättningar för möten mellan aktörer på e-boksområdet, där samtal kan föras både om samarbeten kring och utveckling av e-boken.
  • KB kan bidra med kompetens när det gäller konsortiebildningar och vara en aktiv part i utformningen av nya affärsmodeller.
  • KB kan stimulera digitalisering inom bibliotekssektorn i samarbete med andra aktörer på e-boksområdet och ta fram standarder för digitala format - mediafiler och metadata.
  • KB kan tillhandahålla en samlad katalog där e-böcker och äldre digitaliserade böcker kan sökas fram och presenteras på ett ändamålsenligt sätt.
  • KB kan utveckla samordnade initiativ för att främja open access-publicering av vetenskapliga monografier.
Innehållsansvar: Urban Rybrink, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Läs hela utredningen

 E-boksutredningen

E-boksutredningen i Epub-format

 

Sveriges nationalbibliotek