2009-07-08

Upphovsrätten under utredning

Lättare för arkiv och bibliotek att digitalisera verk som skyddas av upphovsrätten

Regeringen har sedan tidigare tillsatt en särskild utredning med uppgift att se över en förändring av upphovsrättslagen. Ett problem för många arkiv och bibliotek är att i dagsläget har man bara möjlighet att kopiera visst upphovsrättskyddat material på papper, men inte digitalt. Materialet får bara kopieras om det finns särskilda skäl, exempelvis om det är känsligt eller om det behövs för forskningsändamål.

Digitalt tillhandahållande

Utredningens uppdrag har nu utökats för att se om det går att ändra lagen så att upphovsrättskyddat material ska kunna digitaliseras och tillhandahållas digitalt, antingen via Internet eller på annat sätt.
– Detta är en positiv utveckling, säger Jerker Rydén som är verksjurist vid Kungl. biblioteket där digitalisering skulle öka servicen till bibliotekets användare.
– Vi måste agera för att den digitala tekniken ska kunna öka tillgängligheten även till upphovsrättskyddade verk i våra samlingar, tillägger Jerker Rydén.

 Avtalslicenser möjliga

Innan utredarens förslag kan bli till en ny lag så ska det genomgå en remissrunda där berörda parter tillåts yttra sig. Om lagen sedan ändras i enlighet med utredarens förslag möjliggör den att en avtalslicens förhandlas fram för att säkerställa att upphovsrättsinnehavare får den ekonomiska ersättning som de har rätt till.

Innehållsansvar: Jerker Rydén, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Mer om utredningen på regeringens hemsida

Sveriges nationalbibliotek