2009-05-20

KB svarar på Kulturutredningen

Nu har KB lämnat sitt yttrande om de frågor som rör biblioteks- och arkivsektorn.

 

Pressmeddelande 20 maj 2009

KB positivt till förslag om utökat uppdrag

Kungl. bibliotekets remissyttrande om Kulturutredningen

Informationstekniken gör att biblioteken får större möjligheter att erbjuda gemensamma tjänster. Men detta kräver samtidigt en samlad digital infrastruktur. I Kulturutredningen framkommer tankar i den riktningen där Kungl. biblioteket föreslås spela en större roll.

– KB är väl förberett för att ta på sig ett utökat uppdrag, säger riksbibliotekarien Gunnar Sahlin. En gemensam och samordnad utveckling är sedan länge efterfrågad. Internationella exempel visar på de vinster som går att göra. Behovet är stort av samarbete inom en rad områden.  Att tillgängliggöra material och att bevara digitalt är komplexa frågor som är gemensamma för biblioteks- och arkivsektorn.

KB:s remissyttrande kan sammanfattas i följande punkter:

  • Skolbiblioteken bör ingå i KB:s utökade uppdrag, eftersom en mer samordnad bibliotekspolitik kan förbättra skolbibliotekens förutsättningar.
  • KB vill stärka bibliotekens roll i den regionala utvecklingen. Bidragen till biblioteksverksamhet bör dock inte ingå i portföljmodellen.
  • KB anser att det utökade uppdraget behöver preciseras, och att ansvaret ska gälla alla offentligt finansierade bibliotek, det vill säga universitets- och högskolebibliotek, folkbibliotek, skolbibliotek och specialbibliotek vid en rad olika institutioner (myndigheter, akademier, sjukhus etc).
  • Tillgängliga statliga medel för biblioteksutveckling bör disponeras samlat av KB. De 10 miljoner kronor som föreslås som en förstärkning i ett inledningsskede bör dock förstärkas väsentligt efterhand.
  • KB ser positivt på en framtida samordnad arkiv-, biblioteksverksamhet och tror att det är rimligt att detta kan genomföras till 2014.
  • KB föreslår att ABM-centrum nu permanentas som ett sekretariat, med ett eget anslag och med ett tydligt mandat att stärka det myndighetsövergripande samarbetet på områden som är gemensamma för hela kulturarvssektorn. KB välkomnar en fortsatt placering på Kungl. biblioteket.
Innehållsansvar: Sara Bengtzon, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

 KB:s underlag 1 biblioteksinnovation

 KB:s underlag 2 statistik

 Remissyttrandet

 KB:s yttrande om museisamverkan

För att kunna läsa PDF-dokument behöver du programmet Adobe Reader. Det kan du hämta gratis på Adobes webbplats.

Sveriges nationalbibliotek