2008-01-08

Sten G. Lindberg död

En legendarisk bokbandshistoriker och KB-medarbetare har gått ur tiden.

Sten G. Lindberg och Bertil Kumlien

Sten G. Lindberg tillsammans med konstnären och författaren Bertil Kumlien

Sten G. Lindberg avled den 29 december 2007, 93 år gammal. Hans karriär på KB inleddes 1946 då han som nybliven licentiat i idé- och lärdomshistoria påbörjade en provtjänstgöring. Platsen för debuten var inte slumpmässig – Sten hade en fast övertygelse om att hans bana var bibliotekariens och hans historiska intresse var grundmurat. 1947 antogs han som förste amanuens och 1959 avslutades hans befordringsgång med titeln förste bibliotekarie.

Sedan Sten G. Lindberg 1953 tilldelats ansvaret för KB:s bokvård inledde han sitt utvecklingsarbete med ett antal studiebesök vid utländska bibliotek. Efterhand byggde han också upp ett vittförgrenat internationellt kontaktnät med tyngdpunkt i den anglosaxiska världen. Insikter i rationell bokbindning förvärvade i samband med en resa till USA 1956 omsattes på hemmaplan vid framtagandet av standardiserade bandtyper för biblioteksband. Den grund som Sten därmed lade för nybindningen påverkar än i dag KB:s bevarandearbete. 

Som bokbandsforskare blev Sten G. Lindberg internationellt ryktbar och efterhand en aktad ledamot av L’Association Internationale de Bibliophilie. Själv ville han ogärna kallas "bibliofil", eftersom begreppet kunde leda tanken till bokens samlarvärde och pekuniära värde. Stens intresse gällde i stället boken som vittnesbörd om sin egen historia, funktion och användning och i jakten på rara tryck riktade han uppmärksamheten mot innehållslig, sociologisk, illustrativ och bokteknisk betydelse liksom på bokbandets utseende.

Sten G. Lindberg var en estradör, som njöt av att dela med sig av sin lärdom och som på KB skapade vad som kallats en akademi på biblioteket. Kunskaperna spreds såväl genom muntlig undervisning som genom lästips och den teoretiska inriktningen gick hand i hand med den praktiska. Sten var en sann linnean som älskade sinnevärlden i dess mångfald och njöt av att systematisera sina iakttagelser till en logisk helhet. Åke Lilliestams bibliografi över hans tryckta skrifter visar på en stor spännvidd. Merparten utgörs av artiklar och ett fåtal av dem samlades i Boktryckare och banbrytare (1994).

Den muntliga förmedlingen av kunskap kan bli en allvarlig konkurrent till den skriftliga. När jag besökte den åldrade Sten G. Lindberg, hade han gett upp hoppet om att hinna fullfölja sina planer på en svensk bokbandshistoria och hans önskan var, att en begåvad forskare i en yngre generation skulle fullborda hans verk. Forskningsmaterialet finns bevarat, bland annat i form av "avrivningar" från bokband, och förvaras på KB tillsammans med Sten G. Lindbergs övriga arkiv.

Magdalena Gram

Innehållsansvar: Sara Bengtzon, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Sten G. Lindberg 90 år – akademin på biblioteket, Biblis nr 26

Sveriges nationalbibliotek