Konferensinbjudan - Nationella strategins omvärldsrapport

Tid: 13 september 2017, klockan 13.00-17.00
Föreläsare:
Plats: Aula Magna, Stockholms universitet

Kungliga biblioteket har fått regeringens uppdrag att ta fram en nationell biblioteksstrategi. Ett av deluppdragen är att ta fram en fördjupad omvärldsanalys, som speglar de olika utmaningar biblioteken står inför. Ett tiotal skribenter har deltagit i analysarbetet, vars arbete kommer att presenteras vid konferensen. Den slutliga strategin ska vara klar mars 2019.

Konferensen vänder sig främst till politiska beslutsfattare, tjänstemän och biblioteksbranschen, men även andra intresserade är varmt välkomna.

Eftermiddagen är kostnadsfri, vi bjuder på fika och tillfälle till mingel. Programmet kommer även att livesändas.

Omvärldsanalysen kommer att delas ut till samtliga konferensdeltagare samt publiceras digitalt.

Anmälan är obligatorisk och öppen fram till och med den 8 september – vid förhinder glöm inte att avanmäla dig till eva.enarson@kb.se

Program


13.00 INLEDNING

Erik Fichtelius, samordnare, Christina Persson och Eva Enarson, utredare Nationell biblioteksstrategi, presenterar dagen och överlämnar omvärldsanalysen Bibliotekens roll för demokrati, utbildning, tillgänglighet och digitalisering till kulturminister Alice Bah Kuhnke, som därefter håller sitt inledningstal Bibliotekens betydelse.

13.25 Omvärldsanalyser  block 1

Från sagor till cyberpunk  mediers utveckling och medborgarnas utbildningsbehov 
Brit Stakston, mediestrateg

Biblioteken – en femte funktion i den demokratiska rättsstaten
Johan Hirschfeldt, jurist

Sju perspektiv på biblioteksutvecklingen vid landets universitet och högskolor 
Lars Burman, överbibliotekarie, Uppsala universitetsbibliotek

Biblioteken och det livslånga lärandet 
Andreas Fejes, professor, Linköpings universitet

Stad och land – den demografiska utvecklingen och dess konsekvenser för biblioteken
Maria Jacobsson, expert kultur, tillväxt och samhällsbyggnad och Fredrik Holmström, ekonom, Sveriges kommuner och landsting

Bibliotekens roll för integration och språklig mångfald
Carlos Rojas, samhällsanalytiker

15.00 Mingel och fika

15.30 Omvärldsanalyser – block 2

Upphovsrätten och de vetenskapliga biblioteken
Jonas Holm, jurist, Stockholms universitetsbibliotek

Det hållbara informationssamhället – internationella perspektiv på det svenska biblioteksväsendets utmaningar och möjligheter
Karolina Andersdotter, bibliotekarie, Uppsala universitetsbibliotek

I digitaliseringens tidevarv – biblioteken och det öppna vetenskapssystemet
Beate Eellend, samordnare, Kungliga biblioteket

Biblioteken och de digitala böckerna 
Jesper Klein, innovationschef, Myndigheten för tillgängliga medier

Omvärldsbevakning i praktiken – världens 100 bästa länkar med bäring för aktuell biblioteksutveckling
Peter Alsbjer, länsbibliotekarie, Örebro

16.30 En expertpanel lämnar korta reflektioner på omvärldsanalyserna

16.50 Erik Fichtelius sammanfattar dagen samt ger en inblick i hur arbetet går vidare

17.00 Konferensen avslutas

Mer information

Vid frågor, kontakta:
Eva Enarson
eva.enarson@kb.se

Ladda ner inbjudan och program: 
Nationella biblioteksstrategins omvärldsrapport

Sveriges nationalbibliotek