[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 3
Sid: III-V

FÖRETAL.

Enligt den för detta arbete uppgjorda planen skulle tredje delen omfatta de tidningar och tidskrifter, hvilka utkommit i Sveriges landsortsstäder under samma tiderymd (1813-94) som den i andra delen beskrifna, i Stockholm utgifna periodiska litteraturen.

Jag har emellertid ansett 1800-talets sista år (1899) utgöra den lämpligaste afslutningen för detta arbete och därför i denna del upptagit ej blott samtliga tidningar och tidskrifter, som 1813-99 utgifvits i Sveriges landsortsstäder, utan ock i ett Supplement beskrifvit den i Stockholm 1895-99 nyutkomna periodiska litteraturen samt i Rättelser och Tillägg till föregående delar redogjort för de förändringar, som under nämnda år inträffat i de däri upptagna periodiska skrifternas utgifningssätt eller redaktion.

För den ännu 1900 fortgående periodiska litteraturen har beskrifningen fullföljts till nämnda års slut, under hvilket såväl manuskriptet till denna del blifvit till Publicistklubben aflämnadt som dess tryckning påbörjad. Vid utarbetandet däraf hafva samma principer blifvit följda som i de föregående delarne.

För denna del har jag ock delvis kunnat tillgodogöra mig de värdefulla, till största delen autobiografiska uppgifter, hvilka meddelas om ett stort antal skriftställare och tidningsmän i såväl det på Hasse W. Tullbergs förlag utgifna Svenskt Porträttgalleris afd. XV, Författare, och XVI, Tidningsmän, som den af hr V. Millqvist utarbetade Publicistklubbens matrikel vid 20:de århundradets början. Då emellertid dessa skrifter, som utkommit långt efter utgifningen af detta arbetes båda första delar, innehålla en mängd upplysningar, hvilka komplettera de af mig meddelade uppgifter rörande åtskilliga tidningars redaktionspersonal, har jag ansett mig böra fästa uppmärksamheten härpå samt därföre i Personregistret efter alla de personers namn, öfver hvilka biografiska uppgifter i nämnda arbeten förekomma, utsatt särskilda signaturer, som hänvisa till dem. Likaledes har jag ock för fullständighetens skull i pseudonym- och signaturregistret upptagit alla de däri afslöjade, i svenska tidningspressen förekommande pseudonymer och signaturer, hvilka i detta arbete ej förut blifvit omnämnda.

Vid uppställningen af den Systematiska Tidskriftsöfversikten har jag, för att underlätta dess begagnande i utlandet, följt de af Institut International de Bibliographie i Bryssel 1897 utgifna samt på flere språk öfversatta Tables générales abrégées de la classification décimale, hvartill ock de under hvarje afdelnings rubrik inom klammer utsatta siffrorna hänvisa. I slutet har jag meddelat en alfabetisk förteckning på samtliga i nämnda tidskriftsöfversikt förekommande fack och afdelningar.

Af utrymmesskäl har jag ej kunnat i denna öfversikt upptaga den stora mängden af politiska nyhets- och annonstidningar. Alla äro de, jämte den öfriga periodiska litteraturen, i kronologisk ordning beskrifna under de städers namn, där de utgifvits, samt torde dessutom lätteligen kunna uppsökas med ledning af det i slutet af hvarje del befintliga alfabetiska registret.

Till alla de tidningsredaktioner samt enskilda personer, hvilka under utarbetandet af denna bibliografi benäget meddelat mig begärda upplysningar samt äfven genomgått de korrektur angående deras tidningar, som jag tagit mig friheten tillsända dem, är det mig en kär plikt att härmed uttala min uppriktiga tacksamhet. Särskildt får jag frambära mina hjärtligaste tacksägelser till redaktör Oscar Hägerstrand för hans stora välvilja att till mig öfverlämna de af honom för en tillämnad Tidningsmatrikel 1888 gjorda anteckningar om en del svenska tidningar och deras redaktionsmedlemmar, hvilka anteckningar varit mig till stort gagn, äfvensom till herr Birger Schöldström, som ej blott lämnat mig en mängd värdefulla upplysningar utan ock genomgått korrekturen jämväl till denna del, samt sist men ej minst till direktör Frithiof Hellberg, till hvilken jag står i tacksamhetsskuld för att detta arbetes tryckning blifvit både möjliggjord och lyckligen fullbordad.

Stockholm i juni 1902.

Bernhard Lundstedt.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 3_s_III_V.htm