[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 3
Post: 902
Ort: MALMÖ.


Sydsvenska Dagbladet 1870 29/4-71 30/12 och Sydsvenska Dagbladet Snällposten 1872 2/1-fortgår 1900. Tr. i Förlagsaktiebolagets tryckeri. Ant.

6 v. 1870-81 o. 12 v. (2 ggr alla söckendagar) fr. 1882 2/1, 4 s. Fol. 5 sp. (48,3 à 52,3 x 34,5 à 36) omväxlande fr. 1872 med 6 sp. (58,5 à 59 x 43,4 à 41,7) och fr. 1876 äfven med 7 sp. (65 à 65,7 x 50,5 à 48,7); 6 kr. 1870 maj-dec. och 10 kr. (o. p.) fr. 1871.

Utg.-bevis å Sydsvenska Dagbladet utfärdades för underlöjtnanten D. L. Beyer 1870 29/3, som erhöll utg.- bevis å Sydsvenska Dagbladet Snällposten 1871 20/12, sedan Snällposten blitvit förenad därmed. Detta utg.-bevis öfverflyttades på lektorn, fil. d:r Carl Christian Peter Herslow 1875 18/8, som från tidningens början 1870 varit dess hufvudredaktör.

Tidningen utgifves af ett tryckeribolag, som grundades af Herslow och medintressenter med firma Förlagsaktiebolaget, hvilket erhöll sin bolagsordning af kongl. maj:t stadfästad 1870 8/4 och som enligt kontrakt af 1871 8/12 inköpte äganderätten till Snällposten af Cronholms sterbhus med tillträdesrätt fr. o. m. 1872 2/1. (Se nr 888).

Bland medarbetarne häri märkas J. E. Ander 1884 15/10- 94 15/9, D. L. Beyer fr. 1871 20/12 red. af utrikesafd., d:r Sven Berg 1896, Simon Broomée 1872-75, G. A. Brusewitz fr. 1894 1/4 lokalredaktör i Malmö, C. M. Collin korrespondenser fr. Lund fr. 1898, G. F. Hammar 1870-död 1893 12/8, Lars Hammar 1875-80, d:r Th. Hasselqvist musik och teaterrecensent 1885-92, G. W. Hoflund, red.-sekreterare 1877-84, J. Hofstedt medarbetare fr. 1895 (död 1898 2/7), Karl Albert Härje, red.-sekreterare fr. 1885, Axel Strickert Johansson (sign. Str.) fr. 1872-död 1900 9/4, Johan Victor Jäderblom 1884 15/6-86 30/10,

Hans Emil Larsson (sign. -pt-) fr. 1884, O. F. Klewersfröm 1870-71, Edvard W. Lindahl fr. 1871 dec., Hjalmar Lundgren 1886 okt.-96 juli, Ch. Norelius fr. 1900, Johan Sjöström 1870 hösten-73 juni, G. F. Steiner, musikrecensent, K. Stjerna fr. 1900, J. E. Westberg 1872 hösten-77 1/10 o. 1880 1/3-84 1/10 och frih. Dan V. Åkerhielm fr. 1899.

Tillfälliga bidrag hafva lämnats af bl. a. A. Albert Anderson-Edenberg, Stockholmskorrespondenser 1867-1871 och 1888-1900, major C. Axelsson, militära uppsatser, d:r A. Bergstrand, biskop G. Billing, teol. o. litteraturanm. på 1870-talet, Ida Bäckman, korresp. fr. Holland och Belgien, Hans Cavallin, korresp. fr. Schweitz, H. Eckerlund, korresp. fr. Köpenhamn, J. A. Enander, korresp. fr. Nordamerika, A. Falkman, korresp. fr. Köpenhamn, Fr. Z. Franzén korrespondenser 1894-97, Eugen Hemberg, korresp. fr. Ryssland, Fritz Henriksson, korresp. fr. Berlin, doc. Axel Herrlin, Julius Hirn korresp. fr. Helsingfors, G. Hjorth korresp. fr. Köpenhamn, d:r L. P. Holmström, fil. lic. Enoch Ingers, Alfred Jensen, korrespondenser från Berlin 1888, Rich. Kauffmann, korresp. fr. Paris i början af 1880-talet, d:r J. af Klercker, d:r John Kruse, löjtnant Alexis Kuylenstierna, korresp. fr. Orienten, Elsa Lindberg (Cric-Cric) korresp. fr. Petersburg och Paris, prof. V. E. Lidforss litteraturanmäln., doc. Cl. Lindskog, prof. S. A. B. Lundgren, kapten Erik Mæchel, doc. J. Mortensen, Bernhard Meijer korresp. 1875 nov.-76 sommaren, prof. Hj. Nathorst, landtbruksafdelningen under flere år, Ernst Nordlind, korresp. fr. München, Georg Nyström, militära uppsatser, prof. M. Pfannenstill, H. A. F. Peters (H. A. P.) 1888, G. Renholm, korrespondenser fr. Paris 1873-90, prof. Seved Ribbing korresp. fr. England m. m., Joh. Ruhe korresp. från Halmstad 1886-94, G. Siösteen, korresp. fr. London, J. Pontus Sjöbeck 1875, Victor Sjöberg korrespondenser fr. Stockholm på 1880-talet, E. V. Sjöstedt korresp. fr. Paris fr. 1894, Carl Sjöström korresp. fr. Lund på 1880-talet, G. F. Steffen korresp. fr. London 1887-97 och Italien 1897-99, d:r Hans Tedin, landtbruksafd., bibliotekarien Elof Tegnér, kulturbilder, prof. M. Weibull, doc. L. Weibull, Henrik Wranér, prof. Evert Wrangel, prof. F. Wulff, Karl Wåhlin 1884-86 m. fl.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 3_902.htm