[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Sid: [III]

FÖRETAL.

Enligt den för detta arbete uppgjorda planen skulle dess andra del omfatta den i Stockholm 1813-90 utgifna periodiska litteraturen. Jag har emellertid ansett mig böra för fullständighetens skull häri upptaga äfven 1891-94 års tidningar och tidskrifter, då exemplar däraf inkommit genom de sista årens tryckleveranser till kongl. biblioteket. Med några få undantag hafva endast de periodiska skrifter blifvit omnämnda, för hvilka utgifningsbevis utfärdats af hofkanslersembetet 1813-40 maj, justitiestatsministern 1840 juni-76 samt därefter chefen för kongl. justitiedepartementet. För den ännu fortgående periodiska litteraturen har beskrifningen fullföljts t. o. m. 1895, under hvilket år de flesta arken af denna del blifvit tryckta. I slutet har meddelats en Förteckning på de tidningar och tidskrifter, för hvilka utgifningsbevis blifvit utfärdade, men som antingen icke utkommit eller hvaraf exemplar saknas i kongl. biblioteket.

Att ett arbete af så stort omfång som det föreliggande, till hvilket en mängd olikartade uppgifter måst hopsamlas från vidt skilda håll, ej kan göra anspråk på att vara i allo fullständigt, inses lätt. Jag får därföre anhålla, att de som möjligen häri finna några ofullständiga eller oriktiga uppgifter, benäget ville insända nödiga rättelser och tillägg, hvilka alla skola, i sista delen införas.

Slutligen är det mig en kär plikt att till alla de tidningsredaktioner samt enskilda personer, som under arbetets fortgång godhetsfullt lämnat bidrag därtill, frambära min förbindligaste tacksägelse, liksom ock särskildt till herrar Birger Schöldström och kamrer K. F. Werner, hvilka genomgått korrekturen jämväl till denna del, samt till redaktör Frithiof Hellberg, genom hvars ingripande dess tryckning blifvit möjliggjord.

Stockholm i maj 1896.

BERNHARD LUNDSTEDT.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_s_III.htm