[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 86


Götheborgska Nyheter. 1765 5/1-93 6/4; Götheborgs Nyheter 1793 19/4-1848 30/12. Götheborg, utgifna och tryckta hos I. Smitt 1765-81; Smittska tryckeriet 1782; S. Norberg 1783-1843 4/2; Norbergska tryckeriet 1843 25/2-48. Fr. Med titelvignett 1766-93 6/4, samt latinska och svenska citat såsom deviser å titelbladen till dess särskilda årgångar.

1 v., L.; 8 s. 8:o (14 à 15 x 7,5 à 7,6); »1 plåt» (6 dlr kpmt) 1765-66 = 2 dlr smt 1767-78; 16 sk. specie 1779-95; 24 sk. r:gs 1706-1808; 24 sk. bko 1809-11; 32 sk. bko 1812-23; 40 sk. bko 1824-28; 1 rdr bko 1829-48.

Utg. af boktryckaren Immanuel Smitt 1765-81 mars och hans son Matthias Peter Smitt 1781 mars-sept., efter hvilkens död såväl tidning som tryckeri öfvergick till systern, M. C. Smitt, samt genom hennes giftermål med Samuel Norberg i mars 1782 till denne, som fortfor att utgifva tidningen till sin död 1843 10/2. Adj. i Tyska församlingen, mag. Vincent Emanuel Ritterberg, lärer i slutet af 1790-talet och början af 1800-talet några år varit tidningens redaktör.

Norberg fick på därom gjord ansökan 1786 18/1 privilegium å Götheborgs Nyheter, som förnyades 1798 13/11, men med uttryckligt villkor, att däri icke finge intagas några andra utländska nyheter än sådana, som förut varit i Post- och Inrikes Tidningar intagna. Efter Gustaf IV Adolfs afsättning anhöll Norberg 1809 10/9 om tillstånd att få i tidningen införa ut- och inrikes nyheter, ehvad de förut i Post-Tidningarna varit införda eller ej. Han erhöll 1812 21/8 utgifningsbevis å »Götheborgs Nyheter» och efter hans död utfärdades 1843 15/2 dylikt för faktor Anders Weström, som utgaf tidningen t. o. m. 1848 30/12, då den upphörde.

Af Götheborgska Nyheter 1767 utgafs en ny upplaga, tryckt i Alingsås hos W. Michelsen 1888, på föranstaltande af f. d. gästgifvaren Carl Bismarck i Kongsbacka.

[Jfr Götheborgs och Bohus läns Tidning för handel, sjöfart och andra näringar (3:234).]

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_86.htm