[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 303


Patrioten af L. M. Philipson. 1792 17/8-94 mars. Stockholm, C. G. Cronland 1792 17/8-7/9); J. P. Lindh 1792 11/9-1794? och And. Jac. Nordström 1794?-mars. Fr. med devis å titelbladets baksida:

»Med högsta skäl wi den fördömma,

Som, född i Sverge, wågar glömma,

At han är född at wara fri.»

och å hvart nummer: »Almän Uplysning är första och vissaste steget till Almänt Wäl. Tryckfrihets-Förordningen» samt »Sanning och Rätt». Å titelbladen till h. 2, 3 läses devisen: »Liberté! Liberté cherie.»

»Prospecten til et nytt Dagblad», dat. 1792 13/8, tillkännagaf Patriotens utgifvande. Aftryckt i Stockholms Posten 1792 15/8 och 18/8.

2 v., Ti. F.; 2 à 8 s. 4:o (16,2 x 12,1). H. 1; 50 nr, h. 2: 60 nr, och h. 3: 20 nr 530 s., däraf s. 527-30 innehålla: Ämnen, som förekomma i Weckoskriften Patrioten, 1 rdr specie för 48 nr.

Tidskriften upphörde med h. 3 nr 20 (1794 mars). Politisk tidskrift innehållande uppsatser af T. Thorild, Pehr Falck, A. Nordell, Christian Johanson, F. W. Leijonancker, Carl Nyrén m. fl. Af nr 1-9 fins en 2:a uppl. tryckt hos J. P. Lindh.

I de vanligen förekommande exemplaren af Patrioten finnas åskilliga luckor i texten å s. 283, 287, 292, 293, 294 äfvensom 400 och 402, antagligen följder af boktryckarens censur. Några få ex. finnas likväl, som äro äfven å dessa sidor fullständiga. Philipson har äfven själf med bläck ifyllt nämnda luckor i de exemplar, han anträffat. (Om denna tidning se vidare Ljunggren, Sv. Vitterhetens Häfder 2: 65 följ.)

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_303.htm