fullskärmsbild

Rapporter om öppen tillgång

Här finns rapporter och utredningar som KB har publicerat inom ramen för samordningsuppdraget för öppen tillgång. Du hittar även dokument knutna till Bibsamkonsortiet.

16 Rekommendationer för öppen tillgång

I mars 2019 överlämnade KB fem utredningar på olika teman, samt en slutrapport, till regeringen. Målet var att ta fram rekommendationer för nationella lösningar på särskilda utmaningar i omställningen till ett öppet tillgängligt vetenskapssystem.

I utredningsgrupperna har representanter från forskningsfinansiärer, forskarsamhället och lärosätena genom Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) deltagit. Dessutom har en representant från KB funnits med i varje grupp, som även varit ansvarig skribent och sekreterare.

  • I slutrapporten sätts omställningen till ett öppet tillgängligt vetenskapligt publiceringssystem in i ett större sammanhang. Begrepp och avgränsningar definieras och diskuteras. Här finns även en beskrivning av de inriktningar och målbilder som har formulerats på europeisk nivå. Dessutom redogör rapporten för statusen för öppen tillgång i Sverige. Avslutningsvis sammanfattas de fem utredningarna och deras rekommendationer.

  • Utredningen visar att frågan om öppen tillgång är underordnad andra diskussioner om hur publiceringsmeriter ska värderas. Dessutom tar endast få nationella och internationella riktlinjer för meritering och tjänstetillsättning på ett tydligt sätt upp öppen tillgång. Värderingen av publiceringsmeriter har dimensioner som direkt försvårar en övergång till öppen tillgång.

  • Utredningen visar komplexiteten och oklarheten i hur finansieringsströmmar för vetenskaplig publicering dirigeras från forskningsfinansiärer och lärosäten till förlagen. Nationella system och infrastrukturer behöver omformas. På så sätt går det att underlätta processerna för att administrera och organisera en omställning till ett öppet tillgängligt publiceringssystem.

    Den ekonomiska bördan får inte läggas på forskaren. Det är en viktig del i omställningen från att finansiera licensavtal för att läsa (prenumerationer) till att finansiera publiceringskostnader för öppen tillgång.

  • Monografin är viktig för kunskapsutveckling och spridning av forskning, framför allt inom humaniora och samhällsvetenskap. Cirka 15 procent av monografier och antologier utgivna i Sverige fanns öppet tillgängliga år 2016. Utredningen har visat att allt fler kommersiella förlag accepterar att vetenskapliga böcker publiceras öppet tillgängligt samtidigt, eller med embargoperioder, som den tryckta versionen.

  • Svenska vetenskapliga tidskrifter är centrala i den nationella vetenskapliga kommunikationen. Många av dem har etablerat sin trovärdighet under lång tid medan andra har startats för att fylla nya behov. Det är viktigt att svenska tidskrifter får möjlighet att följa med i omställningen till ett öppet tillgängligt vetenskapligt publiceringssystem. En omställning till ett öppet publiceringslandskap behöver vara varsam. Etablerade publiceringskanaler måste få goda förutsättningar att fortsätta sin verksamhet och vid behov suppleras med nya.

  • Utredningen rör både uppföljning av öppen tillgång och rekommendationer för Creative Commons-licenser. Syftet med utredningen var också att arbeta med KB:s uppdrag för bedömningskriterier för att kunna följa utvecklingen mot ett öppet vetenskapssystem, de så kallade FAIR-principerna. Arbete med FAIR-principerna har på så sätt harmoniserats med de tidigare kraven på uppföljning av öppen tillgång.

    Rekommendationer för CC-licenser behandlas separat i utredningen.

Vetenskapliga publikationer och FAIR-principerna

KB har tagit fram kriterier för att bedöma om en publikation uppfyller de så kallade FAIR-principerna (som beskriver hur offentligt finansierad forskning kan bli så tillgänglig och användbar som möjligt). Dessutom föreslår KB en metod för att skapa en samlad bild av hur väl svenska publikationer och forskningsdata uppfyller FAIR.

Bibsamkonsortiets verksamhetsberättelser

Reports in English

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?