fullskärmsbild

Förhandlingar med Else­vi­er

Bibsamkonsortiets avtal med förlaget Elsevier sades upp från och med den 30 juni 2018. Anledningen är att förlaget inte kunnat tillmötesgå konsortiets krav på öppen tillgång.

Däremot finns ett separat avtal för Elseviers databasprodukter Compendex, Reaxys och Scopus för åren 2018–2020. Bibsamkonsortiets styrgrupp har även gett en utvärderingsgrupp i uppdrag att analysera konsekvenserna av uppsägningen av Elsevier-avtalet.

More information

Agreement with Elsevier (This page in English)

Frågor och svar om uppsägningen

 • Elsevier kunde inte möta Bibsamkonsortiets krav på öppen tillgång. Det gäller dessa krav:

  • omedelbar öppen tillgång till alla artiklar publicerade i Elseviers tidskrifter av forskare som är affilierade till konsortiets deltagande organisationer
  • läsrättigheter till Elseviers 1900 tidskrifter för deltagande organisationer
  • en hållbar prismodell som möjliggör en omvandling till öppen tillgång
  • Omförhandlingarna startade våren 2016.
  • Ett års förlängning av avtalet vid årsskiftet 2016/17 med 3,75 % prisökning.
  • Förhandlingarna återupptogs våren 2017.
  • Högnivåmöte mellan Elsevier och representanter från regeringen, Vetenskapsrådet (VR), Sveriges universitets- och högskoleförbunds (SUHF) och KB under hösten 2017.
  • På grund av att förhandlingarna inte kunde slutföras vid årsskiftet, förlängdes avtalet tillsvidare (månad för månad) under 2018 med 3,75 % prisökning. Avtalet förlängdes med totalt sex månader. De deltagande organisationerna skall betala halva sin kostnad för 2017 uppräknat med 3,75 %.
  • SUHF:s förbundsförsamling diskuterade vägval 2018-03-14.
  • Högnivåmöte 2018-04-06 då Elsevier fick besked om att modellen som erbjuds inte motsvarar Bibsamkonsortiets krav.
  • Förlängningen av avtalet sägs upp per den 30 juni 2018 och sker 2018-05-02.
  • Pressmeddelande skickas ut 2018-05-16.
  • Möte med Elsevier 2018-05-18.
  • Högnivåmöte mellan Elsevier och representanter från regeringen, VR, SUHF och KB den 2018-12-18.
 • En avsiktsförklaring (eng. Memorandum of Understanding), som sätter ett ramverk med principer för hur förnyade förhandlingar ska genomföras, har undertecknats av båda parter. Förhandlingarna beräknas kunna återupptas inom kort.

  Ladda ner Memorandum of Understanding (pdf)länk till annan webbplats

 • Många artiklar finns fritt tillgängliga via parallellpublicering i olika ämnesarkiv eller institutionella repositorier. Läs mer i vår guide för att hitta öppet tillgängliga artiklar.

  Kontakta ditt bibliotek för att få reda på hur tillgången ser ut för just din organisation. Tillgång till tidigare års artiklar kan variera per organisation.

 • Det finns inga krav på att svenska forskare ska avstå från att publicera artiklar och arbeta redaktionellt i Elseviers tidskrifter. För mer information, kontakta ditt bibliotek.

  I Finland valde en stor mängd forskare att stödja det finska konsortiet FinELibs förhandlingar med Elsevier genom en bojkott de kallade ”No deal, no review.”länk till annan webbplats

  I Tyskland, där förhandlingarna med Elsevier strandat, har forskare valt att avstå från redaktörsuppdrag för Elseviers tidskrifter. På så sätt vill de stödja de tyska universitetens förhandlingar med förlaget. Läs mer på The German Rectors' Conferences (HRK) webbplats.länk till annan webbplats

 • Enligt information som Elsevier har skickat ut har den som är redaktör för en Elseviertidskrift fortsatt tillgång till förlagets tidskrifter genom sin ”Elsevier Profile”. Denna är tillgänglig genom inloggning till Elseviers system EES/EVISE.

 • Norge

  Det norska konsortiet Unit har tecknat ett nytt ”publish and read”-avtal för 2019–2020länk till annan webbplats som kombinerar både läsning och publicering.

  Nederländerna

  Nederländerna har förlängt sitt avtal med ett halvår till och med den sista juni 2019länk till annan webbplats medan förhandlingarna fortsätter.

  Kalifornien (University of California)

  Kalifornien har sagt upp sitt avtal med Elsevier från och med 2019länk till annan webbplats då förlaget inte kunde möta deras krav på öppen tillgång.

  Ungern

  Ungern har sagt upp sitt avtal med Elsevier från och med 2019länk till annan webbplats då förlaget inte kunde möta deras krav på öppen tillgång.

  Storbritannien

  Storbritannien har tecknat ett traditionellt licensavtal för 2016–2020 med 2 % årlig prisökning och ett separat avtal för Open Science.

  Finland

  Finland har tecknat ett traditionellt licensavtal för 2018–2020 med ca 2,25 % årlig prisökning (ökningen är uppskattad baserat på den totala årliga avgiften per prenumererande organisation). Det inkluderar 50 % rabatt på publiceringsavgiften för 1600 tidskrifter.

  Tyskland

  Tyskland kräver 100 % OA och läsrättigheter utan kostnadsökning och cirka 200 lärosäten står utan avtal sedan 2016/17. Tysklands chefsförhandlare professor Hippler säger: “We see that the transition to open access is too slow, and I am utterly upset and concerned about this”.länk till annan webbplats

  Österrike, Schweiz och Frankrike har aviserat att de överväger samma linje som Tyskland, dvs 100 % OA och läsrättigheter utan kostnadsökning.

  Kartläggning av uppsägningar i världen

  Sparc kartlägger uppsägningar av ”big-deal”avtal i världen på sin webbplats.länk till annan webbplats

 • Omsättningen för Elsevier inom Bibsamkonsortiet 2017 är totalt € 14 005 202 uppdelat på:

  • Databaser: € 1 080 137
  • Tidskrifter: € 12 559 062

  Utöver dessa produkter köper lärosätesbiblioteken även in till exempel e-böcker och referensverk utanför Bibsamkonsortiet.

 • Under 2017 publicerade forskare affilierade till svenska lärosäten cirka 4000 artiklar i Elseviers tidskrifter. Den årliga tillväxten förväntas ligga på 1%.

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?