fullskärmsbild

Libris version 1.16

Torsdag 30 april produktionssattes Libris version 1.16.

Vid händelse att den nya versionen inte laddas in automatiskt: uppdatera webbsidan (F5) eller uppdatera webbsidan utan att hämta från cachen (Ctrl+F5).

Den 1 januari 2019 trädde lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen) i kraft i Sverige. Lagen ska bland annat leda till att digital offentlig service blir mer tillgänglig för alla, framför allt för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) Länk till annan webbplats. har satt upp krav som anger att en tjänst ska möjlig att uppfatta, hanterbar, begriplig och robust.

Lagen genomför EU:s webbtillgänglighetsdirektiv och omfattar hela den offentliga sektorn. Den innebär att bland annat webbplatser och dokument ska uppfylla kraven på tillgänglighet en särskild europeisk standard (EN 301 549 V2.1.2), som i sin tur bygger på den internationella standarden WCAG 2.1.

Lagen säger även att en tillgänglighetsredogörelse ska publiceras i vilken användaren informeras om vilka punkter som inte är uppfyllda. I Libris katalogisering hittar ni länken till tillgänglighetsredogörelsen längst ned, i sidfoten.

I version 1.16 releasas de anpassningar som gjorts för att tillgängliggöra Libris katalogisering enligt DOS. Libristeamet har testat tjänsten utifrån rådande standard och dokumenterat ej relevanta punkter, godkända punkter och icke godkända punkter.

Dessa har sedan prioriterats utifrån fokus att i första hand genomföra göra de anpassningar som kommer flest användare till nytta.

Personer med nedsatt syn kan ha svårt att urskilja kontraster mellan exempelvis text och bakgrund och kan därför med det lätt missa informationen. Färgpaletten har därför justerats så att den möter kraven för WCAG 2.1 AA vilket medfört att såväl primär- som sekundärfärger uppdaterats, exempelvis Libris gröna färg.

Detta gäller även knappar i formulär, något som Libris katalogisering har mycket av. Uppdaterat är även att ett aktivt objekt i gränssnittet fått gul bakgrund med start text, alternativt en svart text med tjockare ram, vilket ger en tydligare fokus vid tangentbordsnavigering.

Exempel på ytterligare anpassningar är uppdaterade länktexter där användare nu enklare ska förstå vart en länk leder, även när den är lyft ur sitt sammanhang. Vid användandet av en digital tjänst skummar användare ofta texter, varpå informativa länkar hjälper användare att snabbare hitta den information de söker.

Det har inom ramen för detta genomförts förändringar av strukturen på Libris Katalogiserings hjälpsidor, där just länkar nu är tydligare uppmärkt.

Ny funktionalitet

Nya funktioner i Libris katalogiseringsverktyg: gränssnitt, format, importer och exporter.

Katalogisering av tryckta och elektroniska bidrag

[LXL-2907, 3019, 3061, 3068]

Nya mallar för katalogisering av tryckta och elektroniska bidrag (till exempel tidskriftsartiklar eller kapitel i monografier). I avsnittet Är del av kan man länka till värdpublikationer som finns i Libris. Om värdpublikationen saknas i Libris går det även att beskriva den som en lokal entitet -- mallarna innehåller de egenskaper som behövs. Konvertering och export till MARC21 av länkade bidrag har verifierats.

Hjälptexter om bidrag finns i avsnittet Materialtyper i Libris hjälp Länk till annan webbplats..

Känd avvikelse: i mallen Elektroniskt bidrag har medietyp av misstag angetts som "Unmediated" i stället för det korrekta "Computer". Katalogisatörerna får gärna justera vid registrering av elektroniska bidrag.

Skärmdump som visar funktionen "Länk till värdpublikation".

Sökning på ISBN i andra källor

[LXL-1455]

ISBN-sökning fungerar i alla databaser i Andra källor. Ett problem som gjorde att det inte gick att söka på ISBN i BNB (Brittiska nationalbibliografin) är åtgärdat.

Sök med ISBN utan bindestreck, till exempel 9780521897075, i vanliga sökrutan.

Skärmdump som visar ISBN-sökning i andra källor.

Benämningar på fler språk för medverkansfunktioner

[LXL-2776, 3057]

Länkning av funktionskoder, till exempel författare (aut) eller översättare (trl), sker nu mot värden på flera språk än svenska och engelska, som fungerar sedan tidigare. Värden på finska, franska, isländska, tyska mm länkas automatiskt vilket är användbart till exempel vid import av poster från Andra källor.

Funktionskoder på flera språk

Förbättringar i visning och sökning på agenter (person, organisation, jurisdiktion)

[LXL-2569, 3036]

Fler egenskaper visas i agenternas kort och ordningen på dessa har omstrukturerats. Egenskaperna är sökbara vilket är användbart till exempel vid länkning.

Tillagt för Personer

 • Yrke
 • Verksamhetsområde
 • Biografiska uppgifter > Beskrivning

Tillagt för Organisation och Jurisdiktion

 • Verksamhetens starttid
 • Verksamhetens sluttid
 • Administrativ historik > Beskrivning
Egenskaper Organisation

Beskrivningar av agenter flyttade till Beskrivning (description)

[LXL-3062, 3119]

Följande beskrivningsfält har med sitt innehåll flyttats till Beskrivning (description), för att underlätta visning och användning av informationen i agenter. Ca 80.000 agenter har ändrats.

 • Biografiska uppgifter/Anmärkning om biografiska uppgifter (hasBiographicalInformation/BiographicalNote)
 • Biografiska eller historiska uppgifter (marc:hasBiographicalOrHistoricalData)
 • Administrativ historik/Anmärkning om administrativ historik (hasHistoricalData/AdministrativeHistoryNote )

Mallarna för agenter har uppdaterats.

Förbättringar

En översyn av Libris metadata pågår för att förbättra datakvaliteten i allmänhet, normalisera inkonsekventa data, och eliminera obsoleta uppgifter. Förutom en allmän kvalitetsförbättring kommer det att öka möjligheterna att automatiskt identifiera samma verk/titel i Libris, och skapa utbrutna verk (works).

Inaktuella MARC-egenskaper borttagna från länkfält

[LXL-3019]

Egenskaper i Har titel aviserade som kommande städning i versionsinformation 1.14 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har tagits bort.

 • marc:toDisplayNote (Visa anmärkning) (indikator 2)
 • marc:fieldref (Länkning) (#6)
 • marc:controlSubfield (#7)
 • marc:groupid (#8)
 • partNumber (delbeteckning) (#9)

Översatt titel (marc:hasTranslatedTitle) flyttad till Har titel/Översatt titel = 242

[LXL-3077]

Översatt titel förekommer främst i poster som importerats från andra källor. De har flyttats till rätt plats i Libris: Har titel/Översatt titel (hasTitle/TranslatedTitle = 242). Översatt titel går att lägga till vid katalogisering.

Tidigare titel (marc:previousTitle) flyttad till Har titel/Tidigare titel = 247

[LXL-1828]

I befintliga Libris har en körning flyttat marc:previousTitle till Har titel/Tidigare titel (hasTitle/FormerTitle = 247) i drygt 18.000 bibliografiska beskrivningar. Konvertering och export av tidigare titel till 247 påverkas inte. Tidigare titel går att lägga till vid katalogisering. 

Förtydligande av Varianttitel/Titelvariant

[LXL-3032]

Titelvariant (246 ind2=2) är inte längre valbart i katalogiseringsmallarna. Titelvariant användes tidigare för att beskriva tillfälliga variationer/mindre förändringar i huvudtiteln för seriella resurser. Framöver används Varianttitel (246 ind2=_) där man tidigare använt Titelvariant. Återstår att ändra befintliga data.

Inaktuella MARC-egenskaper borttagna från titlar

[LXL-3073, 3127]

Följande egenskaper i Har titel har tagits bort.

 • marc:searchElement (titeln är sökelement)
 • marc:searchControl (titeln blir biuppslag i konventionell katalog)
 • marc:isAddedEntry
 • marc:showRemark

Egenskaperna har ersatts med standardvärden för att stödja vissa bibliotekssystem.

Ny föredragen benämning för litterär genre Dramatik

[LXL-3039]

Åtgärdat ett problem som gjort att man inte kunnat välja litterär genre Dramatik.

Tagit bort ej giltiga egenskaper/värden i Classification

[LXL-2957]

Följande överflödiga egenskaper har tagits bort på cirka 700.000 poster

 • bib 050: (i ClassificationLcc) marc:assignedByLC=false
 • bib 060: (i ClassificationNlm) marc:assignedByNlm=false
 • bib 080: (i ClassificationUdc) edition="No information provided"

Tagit bort felaktiga värden i enumerationer på verk för musicFormat, marc:parts och intendedAudience

[LXL-3070]

Felaktiga värden har tagits bort i enumerationer på verk för musicFormat, marc:parts och intendedAudience. Syftet är att förbättra förutsättningarna att identifiera poster som utgör samma verk.

Ta bort obsoleta egenskaper från fasta fält (instanser)

[LXL-3050]

Tagit bort följande obsoleta marc-egenskaper från instanser i Libris.

 • marc:aspect
 • marc:fileAspect
 • marc:soundAspect
 • marc:issn
 • marc:matter

Librisspecifika språkkoder utbytta mot koder enligt ISO 639-3

[LXL-3078]

Infört nya språkkoder enligt standarden ISO 639-3 på befintliga data.

 • Umesamiska (9su ersatt av sju)
 • Fornlågtyska (9ft ersatt av osx)
 • Meänkieli (9mk ersatt av fit)

Detaljer om nya språkkoder, se versionsinformation 1.15.

Språkkoder

Tillgänglighetsförbättringar enligt lagen om digital offentlig service (DOS)

Tillgänglighetsanpassningar av katalogiseringsverktygets gränssnitt, enligt Lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service har genomförts. En sammanfattning av återstående brister i tillgängligheten redogörs i Libris katalogiserings tillgänglighetsredogörelse. Länk till annan webbplats. (Publiceras 30 april efter release.)

Följande tillgänglighetsavvikelser har justerats i version 1.16:

 • Tydligare fokus vid tangentbordsnavigering så det framgår bättre var användaren befinner sig [LXL-3001]
 • Uppdaterade färger för beskrivningsnivåer [LXL-3052]
 • Uppdaterat utseende för navigation och i sidfoten [LXL-3053]
 • Hjälpsidornas navigation uppmärkt som länkar [LXL-2984]
 • Manuella tillgänglighetskontroller genomförda [LXL-2905]

Buggfixar

Ett urval buggrättningar med allvarlighetsgrad medel eller högre listas här.

 • Koncept: Åtgärdat problem som gjorde att ändring av befintliga koncept (ämnesord och genre/form-termer) genererade felaktiga länkar och inte kunde exporteras till MARC. [LXL-2952]
 • Koncept: Åtgärdat problem som gjorde att länkade sammansatta ämnesord inte exporterades till MARC [LXL-3088]
 • Koncept: Rättat fel som gjorde att ett oönskat delfält #9 i Del av termsamling (inCollection = 650, 655 #9) exporterades för sao- och saogf-termer. [LXL-3096]
  • Före: 650 7 #a Migration i litteraturen #0 https://id.kb.se/term/sao/Migration%20i%20litteraturen #2 sao #9 Fack
  • Efter: #a Migration i litteraturen #0 https://id.kb.se/term/sao/Migration%20i%20litteraturen #2 sao
 • id.kb.se: Åtgärdat problem som gjorde att vyn MARCFrame inte visades i id.kb.se/marcframe/ [LXL-3084]
 • Gränssnitt: Rättat fel som gjorde att alfabetisk sortering i sidopanelen inte fungerade [LXL-3074]
 • Konvertering JSON-LD - MARC: Rättat felaktig MARC-export av poster med funktionskoderna oth (Medarbetare (Ospecificerad)) och 9pu (Primärt upphovsansvarig). I exporten tillkom, felaktigt, ett delfält #e: exempelvis 700 #e unspecifiedContributor respektive 700 #e primaryRightsHolder. De är nu eliminerade från exporten. [LXL-1634]

Globala ändringar

Globala ändringar som rör flera Librisbibliotek eller annars är av allmänt intresse.

Rensa bort illustrativeContent (Illustrativt innehåll) som inte innehåller länkar

[LXL-3048]

Felaktiga värden i illustrativeContent (Illustrativt innehåll) (008:18-21) på verkstypen Text har tagits bort. Egenskapen illustrativeContent (Illustrativt innehåll) har raderats från verk om den inte innehåller någon uri.

Felaktig landkod rättad (se -> sw)

[LXL-2961]

Ändring av felaktig landkod se till sw på ca 11.000 poster. Uri på land (country) är nu @id": https://id.kb.se/country/sw

Aviseringar framtida förändringar

Avisering av förändringar som planeras till nästkommande Librisversion 1.17, juni 2020.

Exportera rätt titel för länkade länkfält, till exempel Annat bärarformat (otherPhysicalFormat = 776)

[LXL-2308]

Om man länkar till instans under Annat bärarformat exporteras för närvarande marc 776 med dubbla delfält #t (Titel), ett delfält #c (Särskiljande tillägg) samt delfält #x (ISSN).

Önskat resultat är ett delfält #t, ett delfält #x samt helst delfält #w. I första hand exporteras Nyckeltitel (KeyTitle), om den inte finns Titel (Title) exporteras. Andra titeltyper ignoreras i exporten.