fullskärmsbild

Växtverk i Libris

Formatet i Libris är baserat på BIBFRAME och öppna länkade data. Styrkan med länkade data är att informationen blir begriplig för internet och synligt för andra system, vilket i sin tur skapar nya vägar in till biblioteken. Under det gångna året har Librisprojektet utvecklat och förbättrat format, systemarkitektur och gränssnitt för den startversion som lanserades 2018.

Nu arbetar Libristeamet vidare med verk.

Två springade modelldockor i trä på svart bakgrund.

Foto: Nicolas Thomas/Unsplash

Länkade data

I nuläget är Libris verksinformation inbyggd i posterna. Data från Voyagertiden är migrerad och överförd till länkade data, men en del arbete relaterat till verk kvarstår.

När nya Libris gick i skarp drift i juni 2018 ombads katalogisatörerna att inte bryta ut verk. I samband med detta aktiverades även en spärr så att detta inte var möjligt. Riktlinjen var att fortsätta med att upprepa verksinformationen i varje instans. Uppgifterna anges under Instans av verk och betyder att verksinformationen är en fortsatt en lokal entitet i instansen.

Genom att använda länkade data ges möjligheten att samla informationen på samma ställe - verket - och sedan länka instanser till verket, när nya upplagor kommer. På så sätt slipper katalogisatören upprepa uppgifter för varje ny upplaga av en bok i sin tur innebär att man på ett effektivare sätt kan beskriva ett tings egenskaper och relationer än när man ska beskriva samma ting i en platt struktur.

Nytta och effekter

Att bryta ut verk i Libris leder till minskad registrering av grundläggande uppgifter vid katalogisering vilket kommer konsumenter av Librisdata, och användare av Libris katalogisering direkt till nytta. Verksarbetet leder till högre datakvalité med färre upprepningar vilket förenklar både sökning i Libris och arbete i Libris katalogisering.

Önskan om att arbeta vidare med verk och bryta ut verksinformation är stort och under våren har det kommit in frågor från bibliotek och användare som är intresserade av hur Libris kommer att ta sig an det här rent praktiskt.

  • Hur kan jag länka till ett verk som ämne?
  • När kan vi börja länka till verk, och hur gör man detta i verktyget?
  • Tänker ni använda befintlig data för att utvinna verksdata?
  • Verk är inte kopplat till utgåvorna - varför?
  • Vad är egentligen syftet med länkade data?

Projektets uppdrag och aktiviteter

Projektet ska under hösten att fokusera på att skapa förutsättningar för att hantera verk i Libris. Det här ger förutsättningar både för maskinell hantering, och för katalogisatörer att manuellt arbeta med verksinformation.

Hösten innehåller aktiviteter för att bland annat förfina och anpassa verksinformationen, samt modellera och skapa de rätta förutsättningarna i systemarkitekturen. Mekanismer och teknisk lösning behöver komma på plats, likväl som ett antal andra kvalitetshöjande insatser. Till detta hör naturligtvis tjänstedesign ur ett UX-perspektiv vilken sedan ligger till grund för uppdateringar av gränssnittet i Libris katalogisering.

För att få en korrekt bild av önskad effekt och nytta har ett antal verksintervjuer utförts med domänkunniga kollegor både på och utanför KB. Dessa har fångat in behov och gett projektet en hel del nya infallsvinklar och idéer. Bland de intervjuade finns metadataexperter, organisationen Wikimedia Sverige och KB:s IT-arkitekt, tillsammans med katalogisatörer av olika typer av material. Parallellt med utveckling av format och backend har KB även hållit en intensiv och effektiv workshop med de nordiska nationalbiblioteken.

Tillsammans ger dessa insatser en klarar bild av både behovs- och målbild.

Libristeamet kommer under hösten att arbeta med många olika insatser kring verk. Ni följer utvecklingen här, i nyhetsflödet på KB.se.