fullskärmsbild

Reviderade riktlinjer för Plan S

Den 31 maj släppte cOAlition S de reviderade riktlinjerna för Plan S. Vad innebär detta för övergången till öppen tillgång och Bibsamkonsortiets avtal?

Kollage av olika ikoner mot vit bakgrund. Bland annat förstoringsglas, hänglås och personer med pratbubblor.

Bild: Science Europelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (CC-BY)

Revideringen skedde efter en öppen konsultation och innebär att justeringar har gjorts för de tre vägar till omedelbar öppen tillgång som planen stakar ut: öppet tillgängliga tidskrifter eller öppet tillgängliga plattformar (såsom Wellcome trusts plattformlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster), via öppet tillgängliga repositorier/arkiv utan några embargotider och artiklar som publiceras inom ramen för transformativa avtal. Bland annat påpekade forskare inom humaniora vikten av att kunna licensiera publikationer med CC BY-ND (det vill säga att inga förändringar av verket får göras), och den licensen tillåts nu i Plan Slänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Även tidsplanen förskjuts något så att Plan S nu gäller från 2021.

Plan S och nationell samordning för öppet tillgängliga vetenskapliga publikationer

KB har sedan 2017 ett regeringsuppdrag att samordna arbetet för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Därav är det intressant att ställa frågan: hur påverkas svensk vetenskaplig publicering av Plan S? Planen slår fast att forskningsfinansiärerna tar ansvaret för finansiering av öppet tillgängliga publikationer, och på så sätt läggs den ekonomiska bördan inte på den enskilda forskaren. Det är viktigt att tillgången till medel inte får påverka möjligheten för enskilda forskare att publicera sina forskningsresultat öppet tillgängligt. Finansieringen skulle kunna innebära betalning av enskilda publiceringsavgifter, men också ekonomiskt stöd till publiceringskanaler, så kallad Diamond OAlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Inom ramen för Kungliga bibliotekets nationella samordningsuppdrag har fem utredningar om öppen tillgång genomförts. Utredningarna resulterade i ett antal nationella rekommendationer och rapporterna överlämnades till Utbildningsdepartementet i mars 2019. I utredningen Finansiering av omställningen från ett prenumerationsbaserat till ett öppet tillgängligt publiceringssystem föreslås att en partssammansatt högnivågrupp med representanter från lärosäten och forskningsfinansiärer samråder kring hur forskningsfinansiärer och lärosäten kan ta delat ansvar för finansiering av publiceringskostnader, exempelvis genom transformativa avtal. Här finns således möjliga synergieffekter med principerna om transformativa avtal i Plan S. Kungliga biblioteket har också i uppdrag av regeringen att årligen sammanställa totala kostnader för vetenskaplig publicering. Syftet med uppdraget är att övervaka kostnaderna under den omställningsperiod från prenumerationer till öppen tillgång som vi nu befinner oss i. Utgångspunkten är att det finns tillräckligt med pengar i systemet, och mer resurser ska inte behövas. Dessa sammanställningar ger viktigt underlag i fortsatta beslut gällande finansiering av vetenskaplig publicering.

Upphovsrätt

Principerna i Plan S innebär bland annat att forskaren eller forskarens organisation behåller den ekonomiska upphovsrätten och licensierar publikationerna med Creative Commons-licenser (eller motsvarande), företrädesvis CC BY. Som nämnts ovan kan forskare vars projekt är finansierade av deltagare i cOAlition S sätta en CC BY-ND licens på sin publikation om de har särskilda motiv för detta. Denna linje finns även i KB:s utredning Uppföljning av krav på öppen tillgång inklusive CC-licenserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster där det rekommenderas att resultat av forskning utförd vid svenska organisationer märks med CC BY, CC BY-SA eller CC 0.

När det gäller prenumerationsbaserade tidskrifter (det vill säga inte öppet tillgängliga) är det vanligt att forskaren överlåter sin ekonomiska upphovsrätt till förlagen som därefter säljer licenser på verket. Om forskaren eller forskarens organisation istället behåller den ekonomiska upphovsrätten, kan forskaren parallellt licensiera den slutliga versionen, alternativt författarmanuskriptet (eller båda), till andra med andra licenser.

Vad innebär de nya riktlinjerna för avtalen inom Bibsamkonsortiet?

Transparens

Principerna i Plan S uppmuntrar deltagande finansiärer att dela med sig av information och harmonisera sina strategier, för att säkerställa transparens. Bibsamkonsortiet gör redan detta idag genom samarbete med andra konsortier i världen, bland annat genom att registrera transformativa avtal på ESACs agreement registrylänk till annan webbplats.

I denna gemensamma strävan efter transparens är det också angeläget att förlagen definierar sina olika tjänster i samband med publicering (som sakkunniggranskning, redaktionellt arbete och korrekturläsning), prissätta detta och publicera på sina hemsidor.

Hybridtidskrifter / transformativa tidskrifter

Publicering i hybridtidskrifter, det vill säga att betala för att publicera en artikel öppet tillgängligt i en tidskrift som i övrigt har artiklar som bara går att läsa med en prenumeration, stöds inte inom Plan S. Under en övergångsperiod kan finansiärerna ändå godkänna sådan publicering om den sker inom ett transformativt avtal.

Finansiärerna som ingår i cOAlition S överväger också att ta fram ett ramverk för transformativa tidskrifter. Transformativa tidskrifter är ett nytt begrepp som innebär en tidskrift där andelen av öppet tillgängligt innehåll ska öka gradvis, prenumerationskostnaden ska avräknas mot kostnaden för publicering och tidskriften ska ha ett tydligt åtagande att gå över till att bli helt öppet tillgänglig inom en överenskommen tidsram.

Tekniska krav

Finansiärerna kommer från och med den 1 januari 2021 endast att stödja avtal som följer ESACs riktlinjerlänk till annan webbplats för transformativa avtal. Bibsamkonsortiet har redan påbörjat arbetet med att inkludera ESACs riktlinjer i avtalen.

Transformativa avtal

Transformativa avtal får tecknas under en övergångsperiod, och ska bidra till med övergången mot ett öppet tillgängligt vetenskapssystem. Medlemmarna i cOAlition S är inte skyldiga att gå in och stödja transformativa avtal finansiellt, men de kan göra det. I de fall då finansiärer stödjer transformativa avtal kommer finansieringen upphöra efter den 31 december 2024.

Bibsamkonsortiet har pågående diskussioner med svenska finansiärer om hur kostnader kan delas mellan lärosäten och finansiärer och hur sådana avtal kan se ut. Se ovan beskrivningen av en partssammansatt grupp för delta finansiellt ansvar.

Gemensam checklista

De nordiska konsortierna har en gemensam checklista för avtal med villkor för öppen tillgång. Checklistan kommer att uppdateras enligt de reviderade riktlinjerna från cOAlition S.

Bakgrund

cOAlition S bildades i september 2018 av europeiska forskningsfinansiärer med syftet att göra vetenskapliga publikationer öppet tillgängliga. Vägen till öppet tillgängliga vetenskapliga publikationer stakas ut genom den så kallade Plan S, som alltså reviderats efter inkomna synpunkter. De svenska forskningsfinansiärerna Formas, Forte och Vinnova är med i cOAlition Slänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Riksbankens jubileumsfond deltog till att börja med, men valde under våren att ställa sig vid sidan av Plan Slänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Vetenskapsrådet uttrycker stöd för Plan S, men är tveksam till implementeringenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.