Välj del i webbplatsen

Du är här: Nationalbiblioteket

Som nationalbibliotek samlar vi in nästan allt som publiceras i Sverige. Här hittar du information om hur du använder biblioteket och tar del av våra samlingar och tjänster.

Biblioteksmyndigheten

Som biblioteksmyndighet har vi ett samordnande ansvar för Sveriges alla bibliotek. Här hittar du bland annat frågor som rör biblioteksutveckling, metadata och biblioteksstatistik.

Leta efter material i KB:s samlingar

På KB har vi flera olika söktjänster som hjälper dig att hitta det material du letar efter. Klicka nedan på den materialtyp som du söker eller välj samtliga materialtyper för att komma till hela listan över KB:s material.

Exempel på materialtyper

fullskärmsbild

Gånågisák girjjevuorkká

Svieriga rijkalasjgirjjevuorkká

Vy över Kungliga biblioteket sedd uppifrån Foto: KB/Jens Östman

Gånågisák girjjevuorkká, (Kungliga biblioteket, KB), la Svieriga rijkalasjgirjjevuorkká. Mijá tjoahkkimusá li ienep gå tuvsán jage ja lassáni juohkka biejve. Mij tjoahkkip, vuorkkop ja hásadip gájkka mij Svierigin ålgusvatteduvvá - giehtatjállusijt, girjijt, tidnigijt, musijkajt, tv-programmajt gåvåjt ja nåv vil.

Gånågisák girjjevuorkká (Kungliga biblioteket, KB) la stáhta fábmudahka Åhpadusdepartementa (Utbildningsdepartementet), vuolen.

Buorggomis kultuvrradávverin

Svierik biedjadij jagen 1661 välggobuktemlágav. Dat javllá prienntijiddje li velgulattja buktet avtav girjev Gånågisák girjjevuorkkáj (Kungliga biblioteket, KB). Álgos láhka lij buorggoräjddon, vuohke stáhtaj viesádijt oatsodit. Uddni viehket mijáv Svieriga kultuvrradávverijt vuorkkot.

1900-ájge maŋŋegietjen duoddijin lágav jienaj, labudahtte gåvåj ja datåvrråspelaj. Jagen 2012 lasedin välggobuktemlágav elektråvnålak ábnnasij.

Mijá tjoahkkimusájn li uddni ienep gå 18 miljåvnå dávvera. Ålomusá dajs li vuorkájn ednama vuolen.

Ij dåssjå dárogiellaj

Gånågisák girjjevuorkká, (Kungliga biblioteket, KB), la åtsådimgirjjevuorkká sebrudakdiehtagij ja humaniora hárráj. Danen li miján aj girje ållo sierralágásj gielajda, degu dal histårjå, sosiologidja ja dájddaga birra.

Mij aj tjoahkkip ålggorjkak ábnnasijt ma svierigij guosski. Dat javllá jårggåluvvam girjijt, valla aj buojkulvissan spelajt dáro álgadiddjeulmutjijs ja filmajs ma Svieriga birra giehttu.

Gálldo iesjrádálasj åtsådibmáj

Mij ep juogu de árvustalá jali ga tjuolde mijá ábnnasij hárráj. Gájkka vuorkkip nåvtik, váni hámijt jalik sisanádusáv gähttjamis. Danen la Gånågisák girjjevuorkká (Kungliga biblioteket, KB) gálldon iesjrádálasj åtsådibmáj, dunji ja boahtte buolvajda. Mijá gåhttjom dan láhkáj demokratidjav, avtalágásjvuodav ja friddja vuojnojt tsuojgot.

Mij åvdedip Girjjevuorkkásvierigav

Gånågisák girjjevuorkká, (Kungliga biblioteket, KB), la aj gåhtjodum åvdedit ja åvddånahttet aktisasjbargov dáro girjjevuorkkáoase bielen. Iehtjádij siegen mij aj hássap Svieriga almulasj girjjevuorkkástatistijkav, mij diedojt vuoset girjjevuorkájs ålles rijkan. Mij aj aktijdip bargov rabás adnemij diedalasj tjállusijs. Ulmme l vaj boados värromávsedum åtsådimijs galggá årrot friddja låhkåt, viedtjat ja hádjet.

Gånågisák girjjevuorkká, (Kungliga biblioteket, KB), aj háldat ja åvdet rijkalasj girjjevuorkkákatalåvgåv, Librisav. Danna li lågev miljåvnå namá – girje, tidniga, tjállusa ja gåvå – birrasij 500 svieriga girjjevuorkájs.

Gájka Gånågisák girjjevuorkkáj, (Kungliga biblioteket KB), bessi

Ålomusá Gånågisák girjjevuorká, (Kungliga biblioteket KB), guossijs li studenta ja åtsådiddje, valla gájkajt buorre mielajn duosstop. Viertti val 18 jage ållim jus sidá luojkkamkårtåv. Ienemus oasev mijá ábnnasijs viertti rávvit åvddåla ja låhkåt sadjihin girjjevuorkán. Mijá ålggorijkak girjijs máhtá ednagav luojkkat. Jus illa Svierigin álmmuktjáledum de gávnnuji sierra njuolgadusá sijddaluojkkamij. Mijá bargge duv viehkedi.

Válde aktavuodav mijájn

E-påvsstå: info@kb.se
Telefåvnnå: 010-709 30 00

Guossidimadrässa

Humlegårdsgatan 26, Humlegården, Stockholm