[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 3
Post: 1502
Ort: ÖREBRO.


Nerikes Allahanda 1843 4/3-53 31/12 o. 1865 21/1-68 5/8, Nerikes nya Allahanda 1854 4/1-65 18/1 och Nerikes Allehanda 1868 15/8-fortgår 1900; med titeltilläggen: Tidning för Örebro Stad och Län 1859 5/1-64 31/12 och därefter (Örebro Läns Tidning) fr. 1865 4/1. Örebro Läns Tidning utgifves i stället för Nerikes Allahanda 1868 8/8 o. 12/8. Tr. hos Svante Falk 1843-53. C. O. V. Hægerstrand 1854-65 1/2, Länstidningens tr. hos Arvid Gumælius 1865 4/2-4/4 och Länstidningens tr. fr. 1865 6/4. Fr. o. Ant. t. o. m. 1881 17/10 och därefter Ant.

1 v., L., 1843-45 29/11 o. 1852; 2 v., O. (2 à 4 s.) o. L. (4 s.) 1845 3/12-51 31/12 o. 1853-74 31/10, Ti. F. 1874 3/11-77 3/12, 3 v., M. O. F., 1878-85; 4 v., M. O. F. S., 1886 och M. O. F. L. 1887 -94 30/11 samt 6 v. fr. 1894 1/12; 4 s. Fol., 3. sp. (23 à 36,4 x 19 à 23) 1843-54 17/6, 4 sp. (40 à 45,6 x 27 à 29,3) 1854 21/6-57 samt omväxlande 1858-65 med 5 sp. (45,6 à 52 x 37 à 38); 5 sp. 1866-68 5/8 och omväxlande 1868 15/8-73 med 6 sp. (52 à 59,5 x 38) samt 6 sp. omväxlande med 7 sp. (59,5 x 44,5) fr. 1874 och 8 sp. (66 x 51) fr. 1900; 3 rdr bko 1843-45 o. 52, 4 rdr bko 1846-51 o. 53, 4 rdr 24 sk. bko 1854, 55, 5 rdr 16 sk. bko 1856, 57, 7 rdr rmt 1858-65, 7 kr. 50 öre 1866-85 och 8 kr. 50 öre 1886-91 samt 6 kr. fr. 1892 (p. i.).

Söndagsnumret 1886 var illustreradt, och kunde därå särskildt prenumereras för 3 kr. (p. i.). Det hade titeln: Illustreradt Allehandas Svealands-upplaga; tillika Söndags-nummer af Nerikes Allehanda. I st. för söndags-numret utgafs 1887 ett illustreradt Lördagsnummer.

Af Nerikes Allehanda utgafs dessutom 1886-87 en »Hvarannandagsupplaga», 3 v., M. O. F. (= motsvarande nummer af hufvudupplagan), hvarå prenumerationspriset var 7 kr. 50 öre (p. i.). Vid sidan af hufvudupplagan utgåfvos, 1888-90, 2 Halfveckoupplagor, den ena bestående af dess O. L.-nummer, den andra af M. o. F.- nummer, hvardera till ett pris af 4 kr. 50 öre (p. i.).

I Nerikes nya Allehanda uppgick Örebro Läns Tidning fr. o. m. 1865 4/1, hvarefter denna tidnings titel upptogs såsom titeltillägg af Nerikes Allehanda (jfr nr 1509).

Tidningen åtföljdes 1897 af: Nordisk namnbok till tjänst för Nerikes Allehandas läsare (8:o, 8 s.).

Utg.-bevis å Nerikes Allahanda utfärdades för stadsvågmästaren Erik Wilhelm Schmidt 1843 3/2 samt boktryckaren och kamreraren Svante G. Falk 1852 26/10; å Nerikes Nya Allahanda för boktryckaren C. O. V. Hægerstrand 1853 10/12; å Nerikes Allahanda för fanjunkaren J. B. Hammer 1858 12/4 (död 1864 26/12), notarien O. E. Bergström 1865 11/1, som utgaf tidn. till 1868 6/11; under afvaktan på utg.-bevis, utgåfvos 2 nummer af Örebro Läns Tidning, hvarå utg.-bevis utfärdats 1864 7/11 för telegrafkommissarien Karl Arvid Gumælius, som 1868 11/8 erhöll utg.-bevis å Nerikes Allehanda. Örebro Läns Tidning, som sedermera öfverlåtits på fil. doktorn Viktor Emanuel Öman 1881 6/4.

Tidningen redigerades af rektorn vid Örebro skola, fil. d:r Otto Joël Gumælius 1843-55 jan. (död 1876 27/10) - med biträde i början af stadsfiskal Svante Falk (död 1871), som tidtals var tidningens ledande redaktör, - hans son Arvid Gumælius 1855 febr.-81 4/4 - utom 64 okt.-dec., då lektor Joh. Ivar Brodén jämte boktryckaren C. O. V. Hægerstrand ombesörjde redaktionen, - samt dess n. v. redaktör fil. d:r Viktor Emanuel Öman från 1881 6/4, hvilken redan 1854 lämnat bidrag till tidningen, 1864 inträdde i dess redaktion, sedan 1870 varit däri fast anställd och under Arvid Gumælii bortovaro vid riksdagarna uppehållit redaktörsgöromålen.

Bland de många medarbetarne i denna tidnings redaktion, hvilken varit en plantskola för åtskilliga tidningsmän, må nämnas: Karl Alexander Albom 1874 1/12-75 1/12, Carl Henrik Atterling 1863-66, Klara Louise Berglund, anställd vid dess exped. fr. 1866 1/11, Valter Bratt 1888 1/9-89 31/5, Robert Blumenberg, korrespondent på 1870-talet, O. A. Carlsson förf. teaterbref från Stockholm (sign. Cr) sedan 1884, Alb. Anderson-Edenberg korrespondenser m. m., Wilhelm Per Falk (löjtnant, död 1869 9/4) på 1860- talet, Klaus Lambert Gisslow (sign. Idem) korrespondenser från Amerika 1883-93, Th. Grape (sign. Borealis) korresp. på 1860-talet, Arvid Grundel 1896 7/9-99 15/9, Bengt Erland Gyllander från 1887 1/11-91 okt., Andreas Hasselgren 1875-78, Erland Hellbom 1884 16/9-87 31/10, K. G. Hemgren 1866-68 juli, Elias Holmsten 1883 juli-nov., F. V. O. Hyckert 1856-57 (sign. Agapetus, död 1859 5/3) Vilhelm Olaus (Olle) Johansson (sign. Dominikus) tillfälliga bidrag på 1880-talet, Axel Johan Erik Krook 1856 (en kortare tid), Johannes Larsson fr. 1899 sept., Ernst Malmrot fr. 1895 13/4, Karl J. Malmrot fr. 1878 14/10 o. red.-sekreterare fr. 1880, H. V. Millqvist (sign. M.) politisk korresp. från Stockholm, Norge och Danmark 1895-1900, E. V. Möller 1882-83 nov., A. G. Petersson, korresp. 1883-89, P. Gottfrid Peterson 1881-82, Emilia Charlotta Risberg (sign. E. R.) redigerat gåtafdelningen död 90 11/11, Levi Rickson (sign. Jeremias i Tröstlösa) medarbetare från 1890 juli, Birger F. Schöldström korrespondenser från Göteborg (under signatur: Barthold Schwartz) och Stockholm (under signatur: Post-Johnny) m. m. 1864-71, Otto Serrander 1868-80, Yngve Adolf Svartengren 1886 jan.-sept., fil. d:r J. G. Wahlström 1863, Olle Vennerqvist 1877, Anselm Vibärg 1880- 84 nov. samt Georg E. Öman 1884 1/10-död 96 16/2.

Bolagsordning för Länstidningens Tryckeri-Aktiebolag i Örebro fastställdes af kongl. maj:t 1888 25/2.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 3_1502.htm