[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 117
Ort: Stockholm.


Aftonbladet i Stockholm. 1830 6/12-35 14/2, med afbrott af Det nya Aftonbladet. 1831 4/2, som sedermera utkom äfven s. å. 7/11, 1835 16/2-7/4, 28/11-36 21/1 och 20/6-18/7, samt [Tiderna (i st. för Aftonbladet) nr 1: 1832 17/2 och nr 2-8 såsom bihang till Aftonbladet i Stockholm 1832: nr 59 10/3-nr 90 4/4];

Det nyare Aftonbladet. 1835 8/4-27/11;

Det fjerde Aftonbladet 1836 22/1-18/6;

Det femte Aftonbladet. 1836 18/7-10/9;

[Läsekabinett. (Utlemnas till ersättning för den indragna tidningen Det femte Aftonbladet) 1836 12/9-26/9];

Det sjette Aftonbladet. 1836 27/9-11/10, 15/10-37 22/4 o. 27/4-7/8.

Det sjunde Aftonbladet. 1836 12/10, 1837 24/4, 8/8-10/8 och 26/9, samt 1847 1/8 i st. för det indragna Söndagsbladet;

Det åttonde Aftonbladet. 1836 13/10, 1837 25/4 o. 11/8-9/9;

Det nionde Aftonbladet. 1836 14/10, 1837 26/4 o. 11/9-25/9;

Det tionde Aftonbladet. 1837 18/10, 19/10, 3/11, 6/11 o. 7/11;

Det elfte Aftonbladet. 1837 2/11, 8/11, 28/11-4/12, 7/12-1838 3/1 o. 9/1-9/2;

Det tolfte Aftonbladet. 1837 27/9-1/11;

Det trettonde Aftonbladet. 1837 4/11 o. 9/11-27/11;

Det fjortonde Aftonbladet. 1837 5/12 o. 6/12, 1838 10/2-31/3;

Det femtonde Aftonbladet. 1838 4/1, 2/4-21/5, 28/5-5/6, 8/6-20/6 o. 22/6-19/7;

Det sextonde Aftonbladet. 1838 5/1, 6/6, 7/6, 21/6 o. 20/7;

Det sjuttonde Aftonbladet. 1838 8/1;

Det adertonde Aftonbladet. 1838 22/5-26/5, 21/7-13/8, 15/8-27/8 o. 30/8-39 1/11;

Det nittonde Aftonbladet. 1838 28/8 o. 29/8;

Det tjugoförsta Aftonbladet. 1838 14/8;

[Det fjerde Stockholms-bladet. Extra nummer. Medföljde Aftonbladet 1839 26/7];

Det tjugondeförsta Aftonbladet. 1839 2/11-42 3/6 o. 6/6-47 18/10;

Det tjugondetredje Aftonbladet. 1842 4/6 o.1847 19/10-48 4/1;

Det tjugondefjerde Aftonbladet. 1848 5/1-20/3;

Det tjugondefemte Aftonbladet. 1848 21/3-50 31/12;

Det tjugondesjette Aftonbladet. 1851 2/1-31/12 och Aftonbladet. 1852 2/1-95 (fortgår 1900).

Tryckt hos L. J. Hjerta(!) 1830-51; Aftonbladets tryckeri 1852-74 26/5; Aftonbladets Aktiebolags tryckeri fr. 1874 27/5-(fortfarande 1895). Ant. Med illustrationer under stundom fr. o. m. 1892.

6 v., 4-8 s.; 4:o, 3-sp. (24,6 à 28 x 18 à 22) 1830-33; Fol. 3-sp. (37,8 à 38 x 24,2 à 24,5) 1834-36 29/6; Fol. 4-sp. (40 à 44 x 27,5 à 27,8) 1836 30/6-38 25/6, omväxlande med Fol. 5-sp. (40 à 55 x 34,5 à 33) 1838 26/5-45, hufvudsakligen Fol. 5-sp. 1846-51 10/12, hvarefter formaten omväxlat därmed och Fol. 6-sp. (55,5 à 57 x 40,2) fr. o. m. 1851 dec., Fol. 7-sp. (57,5 à 71,3 x 47 à 46) fr. o. m. 1858 och Fol. 8-sp. (67,7 à 81 x 49,5 à 53,8) fr. o. m. 1874.

Prenumerationspriset var 10 rdr bko 1830-39; 10 rdr 32 sk. bko 1840-46; 11 rdr 16 sk. bko 1847-51; 13 rdr 16 sk. bko 1852-57; 20 rdr rmt (o. p.) 1858-84 29/11 samt 12 kr. (p. i) fr. o. m. 1884 1/12.

Aftonbladet åtföljdes hvarje lördag 1878 23/11-80 27/3 af Annonsblad för Stockholm, bihang till Aftonbladets Stockholms upplaga [ 2:596 ], 2 à 4 s. i 6 à 7-spaltig Folio. Helårsprenumeranterna erhöllo gratis Aldén, Medborgarens årsbok 1890 (191 s., 16:o) och Aftonbladets årsbok 1881 (179 s., 16:o) samt Aftonbladets Porträtt- och Biografi-Album öfver 1894 års Andra Kammare, h. 1 o. 2, (96 s., 8:o) 1894.

Vid sidan af Stockholmsupplagan af Aftonbladet har fr. o. m. 1887 utgifvits en Daglig Landsortsupplaga, hvars titel 1891-93 var Aftonbladet. Lilla upplagan, 6 v. 4 à 8 s. Fol. 5-sp. (50 x 31,5). 9 kr. 1887-88; 7 kr. 50 öre 1889, 90 och därefter 6 kr. (p. i.). Fr. och med 1892 har äfven en Veckoupplaga utgifvits, 1 v., T. 4 à 6 s. vanligen Fol. 8-sp. (63,5 à 81 x 50,3 à 50) med illustrationer. 1 kr. 20 öre (p. i.) för år.

Aftonbladets Veckoupplaga upphörde 1896 och efterträddes af Aftonbladets Halfveckoupplaga fr. 1897; 2 v.. O. L., Fol. 5, 6 à 7 sp.; 1 kr. 20 öre. Under Journalistkongressen 1897 i Stockholm utgafs Aftonbladet Edition de depêches 1897 25/6-28/6, 4 nr. 1 s. Fol., 4 sp. (26 à 88 x 25). Aftonbladets Innehållsförteckning, 1 s. Fol. började 1892 nov. att utgifvas.

Notarien i bergskollegium L. J. Hierta erhöll 1830 19/11 utg.-bevis å Aftonbladet i Stockholm, som indrogs 1835 16/2. Vice notarien i Svea hofrätt C. P. H. Hierta erhöll 1831 11/1 utg.-bevis å Det nya Aftonbladet, som indrogs 1836 18/7. Andreas Möller erhöll 19/1 1832 utg.-bevis å Tiderna, hvaraf ett nr 1832 17/2 ersatte Aftonbladet i Stockholm (2: 123). F. d. auditören C. W. Liljecrona erhöll 1835 9/3 utg.-bevis å Det nyare Aftonbladet, hvilket på begäran öfverflyttades 1835 7/7 på bokhållaren J. Bäckström, men som blef indraget 1835 28/11. E. o. kammarskrifvaren O. D. Schweder erhöll 1834 2/5 utg.-bevis å en veckoskrift Läsekabinett (se 2: 146), hvaraf 13 nr 1836 12/9-26/9 lämnades i ersättning för det indragna Det femte Aftonbladet. Landskontoristen M. J. Björkman erhöll 1835 23/12 utg.-bevis å Det fjerde Aftonbladet, som indrogs 1836 18/6. Kontoristen H. O. Walmstedt erhöll 1836 5/7 utg. bevis å Det femte Aftonbladet, hvilket indrogs 1836 10/9. E. o. notarien i Svea hofrätt Otto Olander erhöll 1836 3/8 utg.-bevis å Det sjette Aftonbladet, som förnyades 22/9. Olander blef åtalad på hofkanslerns anmälan 1836 12/11 samt dömd till två månaders fängelse; ånyo åtalad 1837 6/6, blef han af juryn frikänd; för en artikel i nr 141 af samma årgång blef han 27/6 till åtal anmäld samt af juryn förklarad skyldig (enligt T. F. 3 § 12 mom.) och dömd till 200 rdr bkos böter. Innan denna dom föll, hade likväl Det sjette Aftonbladet 1837 8/8 blifvit indraget. Viktualiehandlanden Sven Johan Svensson erhöll 1836 3/10 utg.-bevis å Det Sjunde Aftonbladet, som upphörde 1837 26/9 på grund af en utaf Svensson för grosshandlaren J. C. Kramér utfärdad fullmakt att af L. J. Hierta återtaga utg.-beviset. Af det sjunde Aftonbladet lämnades sedermera ett nummer 1847 1/8 såsom ersättning till den indragna tidningen Söndagsbladets (2: 214) prenumeranter.

F. d. sergeanten vid kongl. lifgardet till häst C. O. Pihlblad erhöll 1836 5/10 utg.-bevis å Det åttonde Aftonbladet, som på hofkanslerns befallning 1837 11/9 indrogs. Skomakaremästaren P. Lundgren erhöll, samtidigt med Pihlblad, 1836 5/10 utg.-bevis å Det nionde Aftonbladet. Lundgren anhöll 1837 23/9 att få öfverflytta detta bevis på fil. kandidaten G. Thomée, hvilket dock förföll i följd af tidningens indragning 26/9. Hattfabrikören J. F. Collin erhöll 1836 7/10 utg.-bevis å Det tionde Aftonbladet, hvilket dock ej kom att begagnas, hvarföre f. d. fältkommissarien Joh. Möller 1837 26/9 därå erhöll nytt utgifningsbevis. Tidningen fortgick blott till 1837 7/11, hvarefter det följande dag indrogs. F. d. löjtnanten Gustaf Welin erhöll 1837 23/10. utg.-bevis å Det elfte Aftonbladet, som med åtskilliga afbrott fortgick 1837 2/11-38 10/2, då det indrogs.

Redan förut, samtidigt med det J. Möller erhöll utg.-bevis å Det tionde Aftonbladet, hade Victor Adrian Toran 1837 26/9 erhållit utg.-bevis å Det tolfte Aftonbladet, som fortgick från 27/9 till 1/11 s. å., då det indrogs. Källarmästaren G. Söderstedt erhöll 1837 16/10 utg-bevis å Det trettonde Aftonbladet, hvilket indrogs s. å. 27/11, sedan några få nummer däraf utkommit. Boktryckerikonstförvandten Josias Österberg erhöll 1837 5/12 utg.-bevis å Det fjortonde Aftonbladet, som indrogs 1838 2/4. Eleven vid kongl. musikaliska akademien, konstförvandten P. G. Lönnholm erhöll 1837 15/12 utg.-bevis å Det femtonde Aftonbladet, hvilket med några afbrott fortgick från 1838 4/1 till 20/7, då det indrogs. Boktryckerikonstförvandten Lorentz Theodor Hammer erhöll samtidigt med näst föregående 1837 15/12 utg.-bevis å Det sextonde Aftonbladet, hvaraf på skilda tider 1838 5/1-20/7 utkommo 5 nummer. Boktryckerikonstförvandten Napoleon Berger (Fotnot: Om denne se Wieselgren, L. J. Hierta, s. 137. )erhöll 1837 16/12 utg.-bevis å Det sjuttonde Aftonbladet, hvaraf blott ett nummer utkom 1838 8/1. Brons- och metallfabrikören Bernhard Hultman erhöll 1838 26/4 utg.-bevis å Det adertonde Aftonbladet, som började 22/5 och med tre afbrott fortsattes till och med 1839 1/11, då den upphörde, utan att indragas. F. d. sergeanten P. G. Heidenberg erhöll 1838 13/8 utg.-bevis å Det nittonde Aftonbladet, hvaraf blott 2 nr utkommo. F. d. kronolänsman S. A. Frödell erhöll 1838 28/7 utg.-bevis å Det tjugonde Aftonbladet, men utlöste aldrig utg.-beviset, hvars lösen var 3 rdr 18 sk. bko, hvadan denna tidning aldrig kom ut, ehuru beviset blef förnyadt 22/12. F. d. sergeanten vid Uplands regemente Per Jacob Rönqvist erhöll 1838 11/8 utg.-bevis å Det tjugoförsta Aftonbladet, hvaraf nummer utkom 1838 14/8 samt fortgick, sedan titeln ändrats till Det tjugondeförsta Aftonbladet, från 1839 2/11-47 18/10 med endast en dags afbrott 1842 4/6. Å Tjugondeandra Aftonbladet har intet utg.- bevis blifvit utfärdadt. E. o. kammarskrifvaren C. A. Levison erhöll 1842 27/5 utg.-bevis å Det tjugondetredje Aftonbladet, hvaraf ett nummer utkom 1842 4/6 och de följande (sedan Det tjugondeföreta Aftonbladet upphört i följd af Rönqvists död) 1847 19/10-48 4/1. Kryddkramhandlaren Jacob Christian Lebestadius erhöll 1847 27/12 Utg.-bevis å Det tjugondefjerde Aftonbladet, som upphörde 1848 20/3. Handelsbokhållaren C. N. Löwendahl erhöll 1848 21/2 utg.-bevis å Det tjugondefemte Aftonbladet, hvilket upphörde 1850 31/12. F. d. studeranden Jonas Gustaf Nordqvist erhöll 1850 30/12 utg.-bevis å Det tjugondesjette Aftonbladet, som upphörde 1851 31/12, hvilken dag L. J. Hierta tillkännagaf, att han åtgick från redaktörskapet.

Å Aftonbladet hafva därefter följande personer erhållit utgifningsbevis: E. o. kanslisten B. C. Wahlström 1851 30/10, som likväl ej i behörig tid kom att begagna sig däraf, hvadan det förföll; fil. doktor Carl Fredrik Bergstedt 1851 10/12; fil. doktor Per August Ferdinand Sohlman 1855 27/12, 1857 7/10 o och 1870 14/3 (död 1874 5/7); rektor Per Erik Svedbom 1856 1/4 (död 1857 6/10); vice häradshöfding Alfred Wilhelm Dufwa 1869 12/10; litteratören Carl Ekgren 1874 6/7; fil. kandidaten Sven Adolf Hedin 1874 1/9; fil. doktor Peter August Gödecke 1876 26/5; fil. kandidaten Johan Reinhold Spilhammar 1879 3/6, litteratören Otto Mauritz Serrander 1884 1/10; litteratören Anders Elias Jeurling 1885 7/4; litteratören Ernst Johan Beckman 1887 1/12 och juris kandidaten Harald Sohlman 1890 5/12, som 1891 12/12 erhöll utg.-bevis äfven å Aftonbladets Weckoupplaga. Harald Sohlman erhöll 1897 8/1 utg.-bevis å Aftonbladets Halfveckoupplaga.

Lars Johan Hierta var tidningens redaktör 1830 6/1-51 31/12 samt förbehöll sig vid åtgången rättighet att framdeles däri få införa sina signerade (Fotnot: L. J. Hierta signerade vanligen sina på 1850-talet i Aftonbladet införda artiklar med ***) eller undertecknade artiklar. Aftonbladets ansvarige utgifvare hafva därefter äfven varit dess redaktörer, med undantag af O. M. Serrander, som var ekonomidirektör och redaktionssekreterare t. o. m. 1885 4/4, och A. E. Jeurling, hvilken var redaktionssekreterare 1885 7/4-89 23/7 under den tid, professor Gustaf Retzius var tidningens redaktionsdirektör 1884 1/12-87 30/11.

Bland de personer, som under olika tider varit fasta eller tillfälliga medarbetare i Aftonbladet, må endast följande nämnas: Claës Adelsköld 1890-95; Alfhild Agrell 1884-86; J. G. Ahlborg 1878 5/7-81; Arvid Ahnfelt 1870-74; P. G. Ahnfelt på 1840- och 50-talen; Gustaf A. Aldén, redaktionssekreterare 1889-fortfarande 1895 1900; Herman Almkvist 1885, 86; C. J. L. Almquist 1839-51; N. J. Andersson resebref 1851-53; S. A. Andrée 1890-fortfarande 1895 1900; Alvar Arfwidsson 1888-95 och 1897-fortfarande 1900; Nils Arfwidsson 1831 32; Mikael Bakunin 1863, 64, utrikeskorrespondent; C. W. Bauck 1842-59 musikrecensent; Ernst Beckman, resebref 1878, 79, redaktör 1887-90; Julius Bendix 1870, 71, musikrecensent; Victoria Benedictsson 1887; Carl von Bergen 1867-72; Johan Bergman 1890; F. A. Bergquist 1867-75 handelsreferent; David Bergström 1894-fortfarande 1895 1900; Herman Bjursten död 1866, följetonger; August Blanche (sign. Vidar), 1855, 56 och 65; Thore Blanche 1889-fortfarande 1895 1900; Theodor Bolin 1847-51; F. T. Borg 1850, 51; Georg Brandes 1884-86; Fredrika Bremer, följetong 1853, 54; A. U. Bååth 1885; Edvard Bäckström 1863-74 musikreferent; J. G. Carlén (sign. Kilian), 1855, 56; Emilie Flygare-Carlén, följetonger m.m 1859-74; Maria Cederschiöld 1884-fortfarande 1895 1900; Julius Centerwall 1884-86; G. Christiernsson 1874-83; Baltzar Cronstrand 1852-55; M. J. Crusenstolpe 1834-51; Lotten Dahlgren, 1888-90; V. F. A. Dalman 1852-60; L. Dietrichson 1860, 61; Anne Charlotte Edgren-Leffler 1885, 86; Chr. Eichhorn 1866-69; N. J. Ekdahl 1854; C. E. Ekgren 1851-78, var ett par månader 1874 tidningens redaktör; A. L. Ericsson 1866-död 89 21/7; G. E. Ericsson 1884 1/10-86 14/1; Anders Flodman 1872-död 84; Abraham Forssell 1882-84 o. 1892 -fortfarande 1895 1900; E. Frensdorff, utrikeskorrespondent 1851-55; H. A. Fröding 1886, 87; G. af Geijerstam 1885, 86; Olof Granberg 1884-86 och fr. 1900; J. A. Gripenstedt, strödda bidrag på 1850 och 60-talen; Richard Gustafsson 1868, 69; Ebba Carolina Gylander, född Falk, 1865, 66 (död 1871 21/4); C. A. Hagberg 1893 -fortfarande 1895 1900; Birger Hallén 1881-84; H. E. G. Hamilton 1886-90, ekonomidirektör; Carl Ulrik von Hauswolff; Wendela Hebbe (sign. W. o. Liana) följetonger 1844-51; Sven Hedegård 1888, 89; S. A. Hedin 1865 med åtskilliga afbrott -fortfarande 95 1900, redaktör 1874-76; Sven Hedin 1888-94; S. A. Hedlund 1851 aug.-52 aug.; J. A. C. Hellstenius 1871, 1873-78; P. Henriques 1885-87; Alban Herlitz 1876-84; A. Hervé, utrikeskorrespondent 1851-55; Esaias Heyman 1884-87; Gustaf Hierta 1832-51; Rudolf Hjärne 1883, 84; Frans Hodell 1869, 81, 82, resebref; Reinhold Hörnell korrespondent från Norrland 1878-83; Herman Hörner (sign. H. K., Håkan Röde) 1864; K. E. W. Höökenberg på 1830-talet; And. Jeurling, redaktionssekreterare 1885 1/4-89 23/7; J. Johansson (»Argus») 1851-55; Johan Johansson i Noraskog 1890-94; Emil Key 1847-49; Isidor Kjellberg 1872, (sommaren); P. W. Kôersner 1884; Sonja Kowalewski 1887, 88; Axel Krook, korrespondenser från Göteborg 1864; H. S. Krook 1859-69; Karl Anders af Kullberg 1846-56 (sign. Esbjörn) följetonger m. m.; F. S. Lalin, kassör 1867 -fortfarande 1895; Gustaf Lallerstedt 1851-64; Axel Lamm 1850-talet; Johan Leffler 1885 -fortfarande 1895; Oscar Levertin 1885 -fortfarande 1895; C. P. Liljeborg 1852 -död 54; C. V. Lilljecrona 1832-48; And. Lindeberg 1833-42 och 1847-död 1849; Nikolaus Linder 1870-talet och 1890 -fortfarande 1895 1900; Adolf Lindgren 1874 -fortfarande 1895 1900; Hellen Lindgren 1891-96 fortarande 1895; Carl Lorentz, 1840-62; Claës Lundin 1869-73 och 1885; Magnus Luttropp 1832-död 1846; Julius Mankell 1859-66 och 1892-död 1897 23/2; P. F. Mengel 1856-84 20/9 Bernhard Meyer 1885; F. B. Millqvist 1891 -fortfarande 1895 1900; V. Moll 1884-fortfarande 1895 1895-97, F. Moll 1897-fortfarande 1900; Andreas Möller 1830-33; A. O. Nathorst 1890-92; Hugo Nisbeth 1874-76; Gustaf Nordenskiöld 1890-94; G. G. Nordensvan 1884-1900 1/9 fortfarande 1895; J. N. Nyman 1874-77; B. F. Olsson 1871-77; H. B. Palmær 1830-35; H. Palme 1878, 79; Sven Palme 1885 -fortfarande 1895 1900; Karl Piehl 1885, 86; A. Psilander 1885-fortfarande 1900; Emil von Qvanten 1855, 74-76 samt 1895-fortfarande 1900; Axel Raphael 1890-fortfarande 1895, socialpolitiska uppsatser; Gustaf Retzius 1887-fortfarande 1895 1900, redaktör 1884-87; Anna Retzius, f. Hierta, 1884-87; C. F. Ridderstad 1830-47; Mathilda Roos 1888-93; J. M. Rosén 1832-37; C. M. Rosenberg 1877-84; J. A. Runström 1886-94 och 1897-fortfarande 1900; C. H. Rydberg 1843--51 och 1865-68; Viktor Rydberg 1885-90; Algot Sandberg 1887; P. O. Scheutz, 1842-1871; Birger Schöldström 1869; H. O. Schönbeck på 1830-50-talen; C. G. U. Silfverstolpe (1870-talet); Valdemar Skarstedt 1890; F. A. Smitt 1890-95; H. Sohlman 1886 nov.-90 5/12, därefter redaktör; P. Aug. F. Sohlman 1852-57, därefter redaktör; V. Spångberg 1896 juni-fortfarande 1900; J. Stadling 1890 -fortfarande 1895 1900; P. Stenmark 1853-55; O. P. Sturtzen-Becker 1834-43, 56-65; C. A. Svahn 1878-84; Emil Svensén 1884 okt.-dec., 1886 -fortfarande 1895 1900; Louis O. Ténint, författat Revue de la semaine 1863 7/4-69 6/4 Knut Tersmeden 1867-78; P. R. Tersmeden 1853-död 1880 21/3; P. W. Thunman 1857-85; E. J. A. Thyselius 1885 15/6-86; B. C. Wahlström 1851-53; J. Q. Wahlström 1851-53 och 69 samt 1874-78; Rudolf Wall 1844-49, 1858-64; A. O. Wallenberg 1865-68, finansiella uppsatser; Hugo Wallentin 1889-94; Curt Wallis 1887 -fortfarande 1895 1900; Ernst Wallis 1881 -fortfarande 1895 1900; Richard Wawrinsky 1884-87; C. A. Wetterbergh följetonger på 1840 och 50-talen; Josefine Wettergrund (Lea) 1866-69 och 1890-95 1900; H. O. Wieselgren 1858 -fortfarande 1895 1900; S. H. Wikblad, ekonomidirektör 1885, 86; C. J. A. Wulff död 1875 4/12, handelsreferent; K. L. Wåhlin 1890-93; Anna von Zweigbergk, f. Christensson, 1889-93; O. von Zweigbergk 1890-93; A. F. Åkerberg 1870-72, 1890-fortfarande 1895 1900; O. W. Ålund 1854-67, 69-81.

Aftonbladets grundläggare, L. J. Hierta, var till 1851 års slut äfven dess ägare. I juli 1851 sålde han för 75,000 rdr bko tidningen till fil. doktor C. F. Bergstedt, som öfverlät fyra lika andelar däri åt kongl. sekreteraren G. Lallerstedt (1/5), fil. doktor C. P. Liljeborg (1/5), rektor P. E. Svedbom (1/5) och boktryckaren i Upsala m. m., fil. doktor J. O. Wahlström (1/5) samt förbehöll sig själf den återstående femtedelen. Vid Liljeborgs död (1854 13/8) öfvertogs hans andel af öfriga delägarne; Wahlström öfverlät senare sin andel på fil. doktor August Sohlman och Bergstedts andel öfvertogs med 1856 års början af P. B. Tersmeden och P. E. Svedbom till hälften hvardera. Detta konsortium förändrades sedermera till aktiebolag, för hvilket bolagsordning stadfästades af kongl. maj:t 1869 12/1 samt ändrades 1872 1/6. Aktiekapitalet utgöres af 250,000 kr., fördelade på två aktieserier, 200 stycken af ser. A. samt 50 st. af ser. B., båda å 1,000 kr. stycket, af hvilka aktier de förstnämnda hafva företrädesrätt till 10 % utdelning af årsvinsten, innan återstoden däraf får fördelas på de senare. Större delen af aktierna öfvergick genom köp 1884 1/10 till arfvingar af L. J. Hierta, som fortfarande (1895) äro i besittning däraf. Bland större aktieägare märkes redaktör Harald Sohlman.

Under den tid Aftonbladet trycktes å L. J. Hiertas tryckeri, var detta först beläget i Nestii hus vid Johannisgränd, hvarifrån det flyttades till nr 14 Stora Glasbruksgatan 1833 och därefter till nr 13 1/2 Lilla Nygatan 1836 samt nr 21 Stora Nygatan 1849. För Aftonbladets räkning inköptes 1863 ett eget hus, nr 8 Munkbrogatan, där såväl dess redaktion som tryckeri förblefvo till hösten 1888, då de flyttade in i deras nuvarande, rymliga lokaler uti huset nr 7 Klara Vestra Kyrkogata, som bolaget låtit för tidningens räkning 1886-88 uppföra och inreda.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_117.htm