Personer

Val av föredraget namn, konstruktion av sökingångar och utformning av auktoritetsposter

Definition av person

Med person avses i RDA en individ eller en identitet etablerad av en individ (antingen ensam eller i samarbete med en eller flera andra individer). Termen inkluderar även personer i heliga skrifter, fiktiva gestalter och ickemänskliga entiteter, till exempel djurskådespelare (RDA 8.1.2, RDA 9.0).

Sammanslutningar av personer, till exempel juridiska personer och musikgrupper, behandlas som institutioner.

För personer som presenterar sig som en familj/släkt, se Familjer/släkter.

För att avgöra om namnet ska auktoriseras som person, institution eller ämnesord konsulteras Library of Congress Alphabetical list of ambiguous headings. Här listas olika typer av ingångar med anvisningar om till vilken kategori var och en ska föras.

Auktoritetsposter för personer – var i RDA?


Att registrera attribut:
Allmänna riktlinjer: RDA kapitel 8
Att identifiera personer: RDA kapitel 9

Att ange relationer:
Allmänna riktlinjer: RDA kapitel 29
Relaterade personer: RDA kapitel 30

Appendix:
Stora och små bokstäver: RDA appendix A (Svenska skrivregler gäller dock i första hand)
Förkortningar: RDA appendix B
Interpunktion i sökingångar: RDA appendix E
Tilläggsinstruktioner för personnamn (till exempel språk): RDA appendix F
Adelstitlar etc.: RDA appendix G
Tid i den kristna kalendern: RDA appendix H (Appendix H i svensk översättning)

(Relationsbeteckningar: RDA appendix K, används inte tills vidare.)

Auktoritetspost - när behövs det?

Auktoritetspost upprättas när man har behov av att hänvisa från alternativa sökingångar eller när man har biografiska uppgifter om en person som är viktiga att dokumentera.
När en auktoritetspost upprättas anges den auktoriserade sökingången i fält 100.

Gör alltid auktoritetspost, för både svenska och utländska personer, när:

 • en person har varierande namnformer som förs samman till ett föredraget namn. Gör se-hänvisningar från varianterna.
 • en person har ett sammansatt släktnamn eller släktnamn med prefix. Gör se-hänvisningar från alla led.
 • flera auktoritetsposter har upprättats för en individ (till exempel för verkligt namn och pseudonym). Gör se även-hänvisning mellan namnformerna.
 • man har tillgång till biografiska uppgifter om en person.
 • två eller flera personer har samma namnform och därför behöver särskiljas.

I Libris tillämpas praxisen att om inget passande tillägg finns, används samma sökingång för flera personer med samma namn. Upprätta inte någon auktoritetspost i sådana fall.

Se även  Riktlinjer för det löpande auktoritetsarbetet i Libris

Val av föredraget namn

Föredraget namn är det namn eller den namnform som väljs som grund för den auktoriserade sökingången. (I den auktoriserade sökingången kompletterar man sedan det föredragna namnet med andra element, till exempel födelsetid, kunglig titel eller yrke.)

Det namn under vilket personen är mest känd väljs som föredraget namn (RDA 9.2.2.3).

För att bestämma under vilket namn en person är mest känd används följande källor (i prioriteringsordning):
a) de föredragna källorna, se RDA 2.2.2, i resurser knutna till personen
b) andra formella uppgifter som förekommer i resurser knutna till personen
c) övriga källor (till exempel referenskällor)

Men observera att:

Följ de generella riktlinjerna för att ange namn (till exempel för namn som innehåller initialer eller förkortningar) i RDA 8.5.

Val mellan olika former av samma namn

Om en person är känd under mer än en form av samma namn, välj föredraget namn genom att följa anvisningarna i RDA 9.2.2.5 angående:

Fullständighet

Om formerna för en persons namn varierar i fullständighet, välj som föredraget namn den vanligaste formen (RDA 9.2.2.5.1).
Om ingen form dominerar, välj den senaste formen som föredraget namn. Vid tvekan, välj den mer fullständiga formen.

Ange de andra formerna som variantnamn.

100 1 _ #a Hammar, K. G., #d 1943-
400 1 _ #a Hammar, Karl Gustav, #d 1943-

 

Språk

Om en persons namn förekommer på olika språk i resurser som är knutna till personen, välj som föredraget namn den namnform som förekommer i flest resurser (RDA 9.2.2.5.2).
Om namnet inte förekommer i resurser som är knutna till personen, eller vid tveksamhet, välj den form som är vanligast förekommande i referenskällor från den personens hemland eller det land personen är verksam i.
Denna paragraf har två undantag: Grekiska och latinska former kontra former på personens eget språk och Vedertagen svensk namnform.

För Libris har utarbetats praktiska anvisningar för klassiska grekiska, romerska och bysantinska personer.

Grekiska och latinska former kontra former på personens eget språk

Olika namnformer återfinns ibland i referenskällor och i resurser knutna till en person. Om namnet på personen återfinns både i en grekisk eller latinsk form och i en form på personens eget språk, välj som föredragen form den form som är mest förekommande i referenskällor i det land personen verkade.
Vid tveksamhet, välj den grekiska eller latinska formen för personer verksamma före år 1400 och en form på personens eget språk för personer verksamma efter 1400.
För utländska personer verksamma efter år 1400 betyder det i allmänhet att man använder den nationella namnformen, som hämtas från VIAF eller respektive lands nationalbibliotek.
Se även nedan om Vedertagen svensk namnform.

Gör en auktoritetspost och hänvisa till variantformer av namnet under vilken personen också är känd. Hänvisa till den namnform LC eller respektive nationalbibliotek använder (sök i VIAF).
Latinska namnformer ska anges i nominativ. Om man är osäker får man ofta hjälp av Deutsche Nationalbibliothek (sök i VIAF) eller CERL Thesaurus:

För en utländsk person verksam efter år 1400 använder man normalt den form som personens lands nationalbibliotek använder.
Nederländernas nationalbibliotek har valt den latinska formen:

100 1 _ #a Spinoza, Benedictus de, #d 1632-1677
400 1 _ #a Spinoza, Baruch, #d 1632-1677
670 #a Koninklijke bibliotheek (2010-12-13) #b (Spinoza, Benedictus de 1632-1677)
670 #a NE (2010-12-13) #b (Baruch Spinoza)
678 0 _ #a Nederländsk filosof

 

Det är vanligt att svenska namnformer förekommer i latinsk form in på 1700-talet. Välj den svenska namnformen som föredraget namn. Den latinska namnformen ska finnas med som hänvisning i auktoritetsposten:

100 1 _ #a Swedberg, Jesper, #d 1653-1735
400 1 _ #a Swedbergius, Jesperus, #d 1653-1735
400 1 _ #a Svedberg, Jesper, #d 1653-1735
670 #a Jesperi Swedbergii ... Dextra sors docendi & discendi. Seu Ludus literarius. Quo tirones & juvenes, ex. script. s. & opt. auctorum selectissimis sententiis, brevi temporis spatio, sine anxia cura, una cum lingva latina, græca & ebræa, : #b bonos mores quasi ludendo discent. Cui præmissa est introductio, quæ ludi, & dextre informandi rationem diligenter tradit. Cum gratia & privilegio s. reg. maj. Scaris, excudit Andreas Kiellberg, reg. gymnasii typograph. An. MDCCIIX, 1708
670 #a NE (2010-01-20) #b (Jesper Swedberg)
678 0 _ #a Kyrkoman, psalmdiktare, professor i Uppsala i teologi 1692-1702 och biskop i Skara från 1702.

 

Vedertagen svensk namnform

Om det första elementet i en persons föredragna namn består av ett förnamn och/eller ett ord eller en fras knutet/knuten till personen, se RDA 9.2.2.18, bestäm namnform med hjälp av referenskällor. Om det finns en väletablerad namnform på svenska, välj den som föredraget namn. Vid tveksamhet, välj en form på personens språk eller den latinska formen.

Klassiska grekiska, romerska och bysantinska personer - praktiska anvisningar i Libris

Klassiska (d.v.s till och med år 1453) grekiska, romerska och bysantinska personer får som föredraget namn vedertagen svensk form om sådan finns i moderna svenska referenskällor (RDA 9.2.2.5.2). Använd i första hand NE och Wikipedia. För bysantinska personer används även Jan Olof Rosenqvist, Bysantinsk litteratur (enligt beslut i Katalogkommittén 2008-04-16).
Se även RDA appendix F (RDA F.8) för tilläggsinstruktioner för val av föredraget namn för klassiska romerska personer.

Gör en auktoritetspost och hänvisa från de alternativa namnformer under vilka personen också är känd. Hänvisa gärna från den namnform LC använder (sök i VIAF). Läs mer i Variantnamn och alternativa sökingångar för personen (se-hänvisningar) och Källor:

Klassisk grekisk person:

100 0 _ #a Sokrates, #d 470 eller 469 f.Kr-399 f.Kr.
400 0 _ #a Socrates, #d 470 eller 469 f.Kr-399 f.Kr.
670 #a Sokrates, 1931: #b t.p. (Sokrates)
670 #a NE (2016-11-01) #b (Sokrates)
670 #a LC i VIAF (2016-11-01) #b (Socrates)
678 0 _ #a Grekisk filosof, född 470 eller 469, död 399 f.Kr.

 

Bysantinsk person:

100 1 #a Malalas, Johannes, #d cirka 490-cirka 570
400 0 #a Malalas, Ioannes, #d cirka 490-cirka 570
400 0 #a Ioannes Malalas, #d cirka 490-cirka 570
670 #a Krumbacher #b (Malalas, Johannes)
670 #a Engelmann # (Ioannes Malalas)
678 0 #a Bysantinsk krönikeförfattare, bosatt i Antiokia och troligen anställd vid den kejserliga förvaltningen där. Malalas är ett binamn, syrianska för rhetor (vältalare).

 

Namn skrivna i icke latinsk skriftart

Auktoriserade sökingångar ska i Libris vara i latinsk skriftart. Om ett namn förekommer i en icke latinsk skriftart, translitterera/transkribera namnet (RDA 9.2.2.5.3).  
Inom Libris samkatalog tillämpas i stort Library of Congress transkriberingsscheman, ALA-LC Romanization Tables vid överföring av text med icke-latinsk skriftart till latinsk skriftart. Ofta kan det föredragna namnet därför hämtas från LC (sök i VIAF). Det gäller till exempel för namn skrivna med arabisk och kinesisk skrift, men inte för klassisk grekisk, nygrekisk och kyrillisk skrift. Läs mer om Romanisering

Observera att för auktoriserade sökingångar för namn skrivna i kyrillisk skrift tillämpas särskilda regler i Libris, se nästa stycke.

Namn skrivna med kyrillisk skrift – som translittererats i den deskriptiva katalogiseringen

Forskning- och folkbiblioteken har under många år romaniserat kyrillisk skrift på olika sätt, vilket bland annat fått till följd att namnformerna har skilt sig åt i bibliotekens kataloger (se exemplet Tjechov nedan). Som ett första steg mot samordning  beslutade forskningsbiblioteken i maj 2009 att i auktoriserade sökingångar i Libris börja använda "den i Sverige vedertagna namnformen för kända ryska personer och andra namn med kyrillisk skrift" (det vill säga den transkriberade form som folkbiblioteken använder), i stället för att ange den tidigare använda translittererade namnformen. Denna ändring började gälla den 15 februari 2010 och handlar alltså enbart om föredraget namn i auktoriserade sökingångar.  

Ändringen gäller för sådana namn som förekommer i allmänt kända svenska uppslagsverk etc. och där namnformerna skiljer sig väsentligt från den form som forskningsbiblioteken hittills använt. Övriga ryska namn skrivs, som tidigare, med forskningsbibliotekens translitterering i de auktoriserade sökingångarna. 
Läs mer om Romanisering av kyrillisk skrift i den deskriptiva katalogiseringen. 

Auktoritetsposten ska innehålla hänvisning från namnet med kyrillisk skrift och hänvisning från den hittills använda forskningsbiblioteksnamnformen med ett tillägg för forskningsbibliotek, formaterat så att de bibliotek som så önskar ska kunna ta ut denna namnform i sina egna kataloger:

100 1 #a Tjechov, Anton, #d 1860-1904
400 1 #i Forskningsbiblioteksform: #a Čechov, Anton Pavlovič, #d 1860-1904
400 1 #a Чехов, Антон Пaвлович, #d 1860-1904
400 1 #a Chekhov, Anton Pavlovich, #d 1860-1904

 

Namnbyte

Om en person har ändrat sitt namn (till exempel på grund av giftermål, skilsmässa eller att personen adlats), välj det senaste namnet som föredraget namn (RDA 9.2.2.7). Ange det tidigare namnet som ett variantnamn i auktoritetsposten. Upprätta/ändra i befintlig auktoritetspost när en resurs med personens nya namn finns i Libris:

100 1 #a Leander Rundkvist, Åsa, #d 1943-
400 1 #a Rundkvist, Åsa Leander, #d 1943-
400 1 #a Rundkvist, Åsa, #d 1943-
670 #a Norberg, Lasse. Känn dig som ledare, 2007: #b t.p. (av Åsa Leander Rundkvist)
670 #a Datateknik, produktivitet och svenskt välstånd / Åsa Rundkvist, 1983
678 0 #a Har tidigare använt namnet Åsa Rundkvist

 

100 1 #a Lindestolpe, Johan, #d 1678-1724
400 0 #a Linder, Johan, #d 1678-1724
670 #a Johan Linders Swenska färge-konst, med inländske örter, gräs, blommor, blad, löf, barkar, rötter, wexter och mineralier., 1720
670 #a Johan Lindestolpes Tanckar om skörbugg, och rogfubben., 1721
678 0 #a Adlades 1719 med namnet Lindestolpe. Tidigare namn: Linder
 

Alla bibliografiska poster ska också uppdateras med den nya namnformen, antingen manuellt eller genom global ändring.

Det kan finnas undantag från principen att ändra den auktoriserade formen till det nya namnet, även bland nu levande personer. Det gäller personer som är mest kända under sitt tidigare namn. Hänvisa alltid från alla varianter i auktoritetsposten.

Om en person har mer än en identitet, följ istället anvisningen under RDA 9.2.2.8, se även Individer med mer än en identitet.

Individer med mer än en identitet

Om en individ har mer än en identitet, välj namnet knutet till respektive identitet som föredraget namn för den identiteten (RDA 9.2.2.8).
Om en individ använder en eller flera pseudonymer (inklusive gemensamma pseudonymer), betrakta det som att individen har flera identiteter.
Om en individ använder både sitt verkliga namn och en eller flera pseudonymer, betrakta det som att individen har flera identiteter.

Pseudonymer

Läs om olika fall av pseudonymer:
Individ som endast använder pseudonym
Individ som använder verkligt namn och pseudonym(er) - flera auktoritetsposter
Individ som använder verkligt namn och pseudonym(er) - en auktoritetspost
Gemensam pseudonym

Individ som endast använder pseudonym

Om en individ endast använder en pseudonym och inte sitt verkliga namn, välj pseudonymen som föredraget namn. Upprätta auktoritetspost med uppgift om att namnet är en pseudonym i fält 678 och gör se-hänvisning från personens verkliga namn om det är känt.

Det verkliga namnet är inte känt:

100 1 #a Koppel, Hans
670 #a Koppel, Hans. Vi i villa, 2008: #b t.p. (Hans Koppel)
678 0 #a Pseudonym

 

Det verkliga namnet är känt:

100 1 #a Eliot, George, #d 1819-1880
400 1 #a Evans, Mary Ann, #d 1819-1880
400 1 #a Evans, Marian, #d 1819-1880
670 #a Adam Bede / George Eliot, 1994
678 0 #a Pseudonym för Mary Ann (Marian) Evans, brittisk skönlitterär författare

 

Individ som använder verkligt namn och pseudonym(er) - flera auktoritetsposter

För individer som använder flera identiteter upprättas flera auktoritetsposter, med se även-hänvisningar mellan. Det gäller till exempel individer som använder både sitt verkliga namn och pseudonym(er) eller individer som använder flera pseudonymer.

Om tre eller flera auktoritetsposter upprättas för en individ samlas se även-hänvisningarna i auktoritetsposten för det verkliga namnet (eller, om sådan saknas, den mest kända pseudonymen).

Auktoritetspost för det verkliga namnet, med se även-hänvisningar till pseudonymerna:

100 1 #a Oates, Joyce Carol, #d 1938-
500 1 #a Smith, Rosamond, #d 1938-
500 1 #a Kelly, Lauren, #d 1938-
670 #a Blonde / Joyce Carol Oates, 2001
678 0 #a Skönlitterär författare och kritiker. Skriver thrillers under pseudonymen Rosamond Smith, skriver även under pseudonymen Lauren Kelly.


Auktoritetspost för den ena pseudonymen, med se även-hänvisning till det verkliga namnet:

100 1 #a Smith, Rosamond, #d 1938-
500 1 #a Oates, Joyce Carol, #d 1938-
670 #a You can't catch me / Rosamond Smith, 1995
678 0 #a Pseudonym för Joyce Carol Oates


Auktoritetspost för den andra pseudonymen, med se även-hänvisning till det verkliga namnet:

100 1 #a Kelly, Lauren, #d 1938-
500 1 #a Oates, Joyce Carol, #d 1938-
670 #a Kelly, Lauren. Tag mig, tag mig med dig, 2005: #b t.p. (Lauren Kelly)
678 0 #a Pseudonym för Joyce Carol Oates

 
Observera att personer som ämnesord endast har en namnform och då väljs personens riktiga namn eller den mest kända pseudonymen. Enligt RDA 8.8.1.3 är det möjligt att ange användningsområde för ett föredraget namn i fält 667 i auktoritetsposten:

100 1 #a Dodgson, Charles Lutwidge, #d 1832-1898
500 1 #a Carroll, Lewis, #d 1832-1898
667 #a ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Detta huvuduppslag används inte som ämnesord. För verk om denna person används ämnesordet Carroll, Lewis, 1832-1898
678 0 #a Verkligt namn för pseudonymen Lewis Carroll

Individ som använder verkligt namn och pseudonym(er) - en auktoritetspost
Undantag från regeln att upprätta flera auktoritetsposter kan göras i följande fall:
 • Om en person är mest känd under ett namn och då samma verk har kommit ut både under det verkliga namnet och under pseudonym kan man samla verken under en namnform, antingen pseudonymen eller det verkliga namnet (jämför RDA 6.27.1.7 om olika identiteter för en individ ansvarig för ett verk). Gör se-hänvisning från den andra namnformen.

  Person auktoriserad under sitt verkliga namn:
100  1 #a Benedictsson, Victoria, #d 1850-1888
400  1 #a Ahlgren, Ernst, #d 1850-1888
400  1 #a Bruzelius, Victoria, #d 1850-1888
670 #a Kärlekens villkor / Victoria Benedictsson ; [urval: Peter Björkman], 2002
670 #a Berättelser och utkast / af Ernst Ahlgren, 1888
670 #a NE (2016-07-01) #b (Benedictsson, Victoria)
678 0 #a Skönlitterär författare. Skrev under pseudonymen Ernst Ahlgren. Född Bruzelius

 

 • Vid retrospektiv katalogisering, där uppgifterna i katalogposten kan vara så knapphändiga att det inte framgår av beskrivningen om resursen är utgiven under pseudonym eller verkligt namn samlar man verken under en namnform, antingen pseudonymen eller det verkliga namnet. Gör se-hänvisning från den andra namnformen.
 • Om en person använt många pseudonymer (vilket var vanligt på 1800-talet) bör man samla verken under den mest kända namnformen. Gör se-hänvisning från de andra namnen.
Upp
Gemensam pseudonym

I de fall en pseudonym används gemensamt av flera individer väljs pseudonymen som föredraget namn. Om de verkliga namnen är kända görs se även-hänvisningar (om individerna även använder verkligt namn) eller se-hänvisningar (om de endast använder pseudonymen) i auktoritetsposten.

Auktoritetspost för den gemensamma pseudonymen, med se även-hänvisningar till de verkliga namnen eftersom individerna även använder dessa:

100 1 #a Kepler, Lars
500 1 #a Ahndoril, Alexander, #d 1967-
500 1 #a Coelho Ahndoril, Alexandra, #d 1966-
670 #a Kepler, Lars. Hypnotisören, 2009: #b t.p. (Lars Kepler)
678 0 #a Pseudonym för författarna Alexander Ahndoril och Alexandra Coelho Ahndoril


Auktoritetspost för den ena individens verkliga namn, med se även-hänvisning till pseudonymen:

100 1 #a Ahndoril, Alexander, #d 1967-
500 1 #a Kepler, Lars
670 #a Regissören / av Alexander Ahndoril, 2006
678 0 #a Har även tillsammans med Alexandra Coelho Ahndoril publicerat sig under pseudonymen Lars Kepler


Auktoritetspost för den andra individens verkliga namn, med se även-hänvisning till pseudonymen:

100 1 #a Coelho Ahndoril, Alexandra, #d 1966-
500 1 #a Kepler, Lars
670 #a Coelho Ahndoril, Alexandra. Stjärneborg, 2003: #b t.p. (Alexandra Coelho Ahndoril)
678 0 #a Har även tillsammans med Alexander Ahndoril publicerat sig under pseudonymen Lars Kepler

 

Flera personer som samarbetar kan också ha ett gruppnamn, till exempel Five Pieces, se riktlinjerna för institutioner.

 

Ordningselement (hur namnet sorteras)

För anvisningar om sortering av namn följ RDA 9.2.2.9-9.2.2.26.

Namn som innehåller släktnamn

För namn som innehåller släktnamn följ anvisningarna i RDA 9.2.2.9-9.2.2.12. Se även nedan:

Svenska personnamn före 1700
Namn på personer som blir medborgare i nytt land
Del av namnet behandlat som ett släktnamn
Ord etc. som följer på släktnamn och anger släktskap
Sammansatta släktnamn och Svenska sammansatta släktnamn
Släktnamn med separata prefix och Svenska släktnamn med artikel eller preposition
Prefix sammanbundna eller kombinerade med släktnamn
Namn som innehåller initialer, bokstäver eller siffror eller består av fraser eller varken innehåller släktnamn eller adelstitel

Svenska personnamn före 1700

För svenska personer med fadersnamn (son- eller dotternamn) anges det föredragna namnet i rak följd om personen tillhör/huvudsakligen har verkat tiden före 1700 och i inverterad form om personen tillhör/huvudsakligen har verkat tiden efter 1700.

Svensk person med fadersnamn före 1700: 

100 0 #a Jöran Persson, #d cirka 1530-1568


Svensk person med fadersnamn efter 1700:

100 1 #a Svensson, Isaac, #d 1726-1795


För personer med släktnamn anges det föredragna namnet alltid i inverterad form:

100 1 #a Messenius, Johannes, #d cirka 1579-1636

 

Namn på personer som blir medborgare i ett nytt land

För personer som blir medborgare i ett nytt land och publicerar sig där följer man i första hand de regler för sortering av namn som gäller i personens nya hemland.

Amerikanska medborgare med tyska eller nederländska namn följer reglerna för amerikanska namn och fileras på prefixet:

100 1 #a Von Braun, Wernher, #d 1912-1977
043 #a n-us--- #a e-gx---
400 1 #a Braun, Wernher von, #d 1912-1977
667 #a Naturaliserad amerikan. Även NE, liksom LC och DB, har uppslaget på Von. 2007-08-07/S/NB/evaabr
670 #a LC i VIAF (2010-01-20) #b (Von Braun, Wernher, 1912-1977)
678 0 #a Tysk-amerikansk raketkonstruktör

Gör alltid en auktoritetspost med se-hänvisningar.

 

Del av namnet behandlat som ett släktnamn

Om namnet inte innehåller ett släktnamn men innehåller en del som identifierar individen och fungerar som släktnamn, ange den del som fungerar som släktnamn som första element följt av komma, och därefter resten av namnet (RDA 9.2.2.9.2).

100 1 #a Hus, Jan, #d cirka 1369-1415
400 1 #a Husince, Jan Hus z, #d cirka 1369-1415
400 0 #a Jan Hus, #d cirka 1369-1415

 

I de fall det är känt att personen betraktar sitt namn som en enhet, se undantaget under RDA 9.2.2.4, eller personen förekommer i referenskällor med namnet som en enhet, auktorisera namnet i rak följd:

100 0 #a Leila K
400 1 #a K., Leila
400 1 #a El Khalifi, Leila
400 1 #a Khalifi, Leila El
678 0 #a Artistnamn för Leila El Khalifi

 

100 0 #a Denniz Pop
400 1 #a Pop, Denniz
400 1 #a Volle, Dag
678 0 #a Pseudonym för Dag Volle

 

Ord etc. som följer på släktnamn och anger släktskap

För andra språk än portugisiska, ange termer (till exempel Jr., Sr., père) och nummer (till exempel III) efter förnamnet, föregånget av kommatecken (RDA 9.2.2.9.5).

Termerna anges i utskriven eller förkortad form. Följ bruk i referenskällor och personens eget bruk:

100 1 #a Rudbeck, Olof, #c d.y., #d 1660-1740
670 #a NE (2016-08-24) #b (Rudbeck, Olof, d.y.)

 

För portugisiska släktnamn, ange Filho, Junior, Neto, Netto och Sobrinho som en del av släktnamnet. 

Sammansatta släktnamn

Behandla ett efternamn som ett sammansatt släktnamn om det består av två eller flera namn åtskilda av antingen ett mellanslag eller ett bindestreck (RDA 9.2.2.10).

Ange som första element den del av det sammansatta släktnamnet som personen önskar bli sorterad under. Om det är okänt, ange som första element den del av namnet under vilket personen sorteras i referenskällor publicerade på personens språk eller utgivna i det land där personen bor eller verkar.

Om det är okänt hur personen önskar sortera namnet och det heller inte kan fastställas utifrån referenskällor eller Names of Persons ange den första delen av släktnamnet som första element.  

Svenska sammansatta släktnamn

Sortera svenska sammansatta släktnamn (dubbla efternamn) på det första ledet (om inte personen önskar annorlunda). Följ anvisningen i Names of Persons och behandla även svenska mellannamn följda av släktnamn som sammansatta släktnamn.

Gör alltid en auktoritetspost med se-hänvisning från det andra ledet:

100 1 #a Lindmark Månsson, Helena, #d 1954-
400 1 #a Månsson, Helena Lindmark, #d 1954-
670 #a Bioactive proteins in bovine milk : studies on glutathione peroxidase, lactoferrin and immunoglobulins / Helena Lindmark Månsson, 2000

 

Släktnamn med separata prefix

För släktnamn som har ett eller flera separata prefix, följ anvisningarna i RDA 9.2.2.11.
Ange som variantnamn namnet sorterat på annat/andra led, till exempel en annan del av prefixet eller den del av namnet som följer på prefixet.

Artiklar och prepositioner

Om ett släktnamn innehåller en artikel eller preposition, eller en kombination av de två, ange som första element den del som vanligen används som första element. För att avgöra detta konsultera alfabetiskt ordnade register publicerade på personens språk eller utgivna i det land där personen bor eller verkar. Se RDA appendix F för tilläggsinstruktioner för hur denna typ av namn anges på vissa språk.

Svenska namn med artikel eller preposition

Ange delen som följer efter prefixet som första element om prefixet är av skandinaviskt, tyskt eller nederländskt ursprung (med undantag för det nederländska ”de”).
Om prefixet är det nederländska ”de” eller är av annat ursprung, ange prefixet som första element (RDA F.11.10).

100 1 _ #a Hällström, Gunnar af, #d 1950-
400 1 #a af Hällström, Gunnar, #d 1950-

 

100 1 _ #a Linné, Carl von, #d 1707-1778
400 1 #a von Linné, Carl, #d 1707-1778

 

100 1 _ #a De Geer, Gerard, #d 1858-1943
400 1 #a Geer, Gerard de, #d 1858-1943

 

100 1 _ #a De la Gardie, Magnus Gabriel, #d 1622-1686
400 1 #a Gardie, Magnus Gabriel de la, #d 1622-1686
400 1 #a La Gardie, Magnus Gabriel de, #d 1622-1686

 

100 1 _ #a La Cour, Karen, #d 1962-
400 1 #a Cour, Karen la, #d 1962-

Andra prefix

Om prefixet varken är en artikel, en preposition eller en kombination av de två, ange prefixet som första element.

100 1 _ #a p'Bitek, Okot, #d 1931-1982
400 1 #a Bitek, Okot p', #d 1931-1982

Ange som variantnamn namnet sorterat på den delen av namnet som följer på prefixet.

Prefix sammanbundna eller kombinerade med släktnamn

Ange ett namn som innehåller ett prefix som är sammanbundet eller kombinerat med ett släktnamn genom att tillämpa de allmänna riktlinjerna för hur man anger släktnamn i RDA 9.2.2.9.
Om prefixet är regelbundet eller tillfälligt sammanbundet eller kombinerat med släktnamnet, ange prefixet som första element (RDA 9.2.2.12).

100 1 _ #a FitzGerald, Edward, #d 1809-1883
400 1 #a Gerald, Edward Fitz, #d 1809-1883

Ange som variantnamn namnet sorterat på den delen av namnet som följer på prefixet.

Namn som innehåller initialer, bokstäver eller siffror eller består av fraser eller varken innehåller släktnamn eller adelstitel

Följ anvisningarna i RDA i följande fall:
• Namn som varken innehåller släktnamn eller adelstitel (RDA 9.2.2.18-9.2.2.20)
• Namn som innehåller initialer, bokstäver eller siffror (RDA 9.2.2.21)
• Namn som består av fraser (RDA 9.2.2.22-9.2.2.26). Uteslut inledande artiklar (tillämpa alternativen i RDA 9.2.2.25 och RDA 9.2.2.26).


 

Att konstruera sökingångar för personer

När man konstruerar den auktoriserade sökingången för personen använder man det föredragna namnet som grund. Gör tillägg till namnet enligt instruktionerna i RDA 9.19.1.2-9.19.1.6.
Obligatoriska tillägg (om det är tillgängligt och tillämpligt) är födelse och/eller dödstid samt titel eller annan beteckning för personen.

Vid behov upprättar man en auktoritetspost (eller ändrar i/kompletterar en befintlig auktoritetspost). Läs om när auktoritetspost behövs.

Födelsetid och/eller dödstid

Födelsetid och dödstid är kärnelement i RDA (RDA 9.3 och RDA 9.19.1.3).

Lägg till födelseår och/eller dödsår i den auktoriserade sökingången även om det inte behövs för att skilja en sökingång från en annan (dvs tillämpa det valfria tillägget i RDA 9.19.1.3). Vid behov av ytterligare särskiljning kan man lägga till månad eller månad och dag.

För utländska moderna personer använder man den auktoriserade sökingång som finns i aktuell utländsk nationalbibliografi eller LC (sök i VIAF). Denna auktoriserade sökingång kan vara med eller utan födelsetid och/eller dödstid.

När en svensk person (som sedan tidigare har en auktoriserad sökingång) avlider lägger man normalt till dödsåret i den auktoriserade sökingången. Uppgift om personers dödstid har visat sig vara värdefull av upphovsrättsliga skäl i samband med digitalisering av personers verk. När en auktoriserad sökingång ändras ska alla bibliografiska poster där namnformen förekommer uppdateras genom manuell eller global ändring.

Ange inte födelseår för svenska omyndiga personer. Upprätta en auktoritetspost om personen har ett pregnant namn och lägg då födelseåret i fält 667. Avstå annars från att upprätta en auktoritetspost. 

Födelsetid och/eller dödstid anges i sökingången i delfält #d. Separera födelsetid och dödstid med ett bindestreck. Om endast födelsetid anges i sökingången, lägg till ett bindestreck efter året. Om endast dödstid anges i sökingången, lägg till ett bindestreck före året (RDA E.1.2.2). I Libris ska inte orden "född" eller "död" användas i sökingången.

Födelsetid och/eller dödstid i kodad form i fält 046

Det är obligatoriskt att ange födelsetid och dödstid i auktoritetspostens delfält 046 #f respektive #g. 
För säkra uppgifter anges födelsetid och dödstid enligt ISO 8601 enligt mönstret yyyy (år), yyyymm (år och månad) och yyyymmdd (år, månad och dag).

För osäkra och ungefärliga uppgifter anges födelsetid och dödstid i fält 046 enligt standarden EDTF (Extended Date/Time Format), läs mer nedan om osäker födelsetid och/eller dödstid


Exempel:

Känt födelse- och dödsår:

046 #f 1889 #g 1993
100 1 #a Andersson, Anna, #d 1889-1993


Endast födelseåret är känt. Det kan vara en nu levande person eller en person med okänt dödsår:

046 #f 1866
100 1 #a Borg, Karl August, #d 1866-Endast dödsåret är känt, födelseåret är okänt:

046 #g 1896
100 1 #a Smith, John, #d -1896

 

Övergång i tideräkning.
Årtal före Kristus anges i sökingången enligt anvisningar i RDA appendix H, se Appendix H i svensk översättning.
I fält 046 anges årtal före Kristus föregånget av -.

046 #f -0063 #g 0014
100 0 #a Augustus, #c romersk kejsare, #d 63 f.Kr.-14 e.Kr.

 

Osäker födelsetid och/eller dödstid

När det inte finns exakta uppgifter om en persons levnadstid används ? eller cirka i anslutning till årtalet i sökingången:

 • ? används vid troligt år
 • cirka används vid ungefärligt år. Här är tidsangivelsen mer flytande och kan täcka ett tidsspann på upp till tio år.

För osäkra och ungefärliga uppgifter anges födelsetid och dödstid i fält 046 enligt standarden EDTF (Extended Date/Time Format). EDTF är en ny standard som håller på att utvecklas av LC och som kan hantera alla typer av datum. Födelse- och dödstid anges i EDTF enligt mönstret yyyy (år), yyyy-mm (år och månad) och yyyy-mm-dd (år, månad och dag). Troligt år får tillägget ?, ungefärligt år får tillägget ~ och ospecificerade siffror ersätts med u. Ange koden edtf i delfält 046 #2 när denna standard används.
 

Exempel:

Källorna uppger ett troligt födelseår och ett säkert dödsår.
Troligt år anges med frågetecken både i sökingången och i fält 046 då koden edtf används.
Det säkra året anges i fält 046 utan kod:

046 #f 1837? #2 edtf
046 #g 1896
100 1 #a Smith, John, #d 1837?-1896Källorna uppger ett säkert födelseår och ett ungefärligt dödsår.
Ungefärligt år anges med cirka i sökingången och med ~ i fält 046 då koden edtf används.
Det säkra året anges i fält 046 utan kod:

046 #f 1837
046 #g 1896~ #2 edtf
100 1 #a Smith, John, #d 1837-cirka 1896


Källorna uppger två möjliga födelseår och ett säkert dödsår.
Uppge de möjliga födelseåren inom hakparentes med ett kommatecken mellan varje år. Avsluta med #2 edtf
Det säkra dödsåret anges i ett separat 046-fält utan kod:

046 #f [-0470, -0469] #2 edtf
046 #g -0399
100 1 #a Sokrates, #d 470 eller 469 f.Kr-399 f.Kr.Källorna uppger ungefärliga födelse- och dödsår:

046 #f 1337~ #g 1404~ #2 edtf
100 1 #a Froissart, Jean, #d cirka 1337-cirka 1404

 

Källorna uppger ett ungefärligt födelseår:
I fält 046 anges årtal före Kristus även enligt EDTF föregånget av -.

046 #f -0630~ #2 edtf
100 0 #a Sapfo, #d cirka 630 f.Kr.-

 

Födelseår och dödsår är endast kända till århundraden:
Ospecificerad tid anges med ett eller flera u i fält 046 då koden edtf används.

046 #f 13uu #g 14uu #2 edtf
100 0 #a Johannes de Hese, #d 1300-talet-1400-talet

 

Olika utförlighet i den auktoriserade sökingången och i fält 046

Uppgifterna i den auktoriserade sökingången och fält 046 behöver inte vara av samma utförlighet.

För svenska personer, och om uppgiften är lätt att få fram, tillämpa det valfria tillägget i RDA 9.3.1.3 och lägg till månad eller månad och dag i fält 046, även när endast årtal angetts i den auktoriserade sökingången:

046 #f 19250525      
100 1 #a Andersson, Eva, #d 1925-

 

Födelseår och dödsår kan anges i delfält 046 #f respektive #g även om inte tillägg av födelseår och dödsår görs i den auktoriserade sökingången:

046 #f 1926 #g 2016
100 1 #a Fo, Dario

 

Läs även nedan om verksamhetstid, som används för att skilja sökingångar från varandra.

Titel eller övrig beteckning förknippad med personen

Följande titlar och övriga beteckningar ska alltid läggas till i den auktoriserade sökingången när det är tillämpligt: 

Lägg titlar och övriga beteckningar i delfält #c i den auktoriserade sökingången.
Kungliga titlar, adelstitlar, religiösa titlar och termen ”helgon” föregås av kommatecken.
Termen ”ande”, andra beteckningar samt yrke eller sysselsättning omsluts av parentes.
Lägg alla dessa tillägg utom ”ande” före födelsetid och/eller dödstid eller verksamhetstid.
Läs mer om interpunktion i sökingångar i RDA appendix E.

Titel eller övrig beteckning i fält 368 eller 374

Det är önskvärt (men inte obligatoriskt) att även ange titel eller övrig beteckning förknippad med personen i auktoritetsposten.
Titel eller övrig beteckning anges i fält 368, delfält #c (Annan beteckning) eller #d (Titel/officiell rang för kunglig, adlig eller religiös person).
Yrke eller sysselsättning anges i delfält 374 #a.
Hämta gärna termen för annan beteckning (i 368 #c) och yrke eller sysselsättning (i 374) från en kontrollerad vokabulär, till exempel Svenska ämnesord.
Ange ordet i singular i sökingången.
 
Exempel:

Kunglig titel:

100 0 _ #a Gustav #b I, #c kung av Sverige, #d 1496-1560
368 #d Kung av Sverige 

Läs mer om kungligheter.


Adelstitel:
Översätt inte adelstitlar.
Observera att för personer som använder adelstitel istället för förnamn följs anvisningarna i RDA 9.2.2.14.
Librispraxis: Ange inte adelstitlar för svenska personer.

100 1 _ #a Dragonetti de Torres, Alfonso, #c marchese, #d 1864-
368 #d Marchese

 

Religiös titel:

100 0 _ #a Johannes Paulus #b I, #c påve, #d 1912-1978
368 #d Påve

Läs mer om påvar, biskopar etc. och andra personer med religiösa yrken


Helgon:

100 0 _ #a Birgitta, #c helgon, #d cirka 1303-1373
368 #c Helgon #2 sao

Läs mer om helgon.


Ande:
Termen ”Ande” läggs alltid som sista element i den auktoriserade ingången (RDA 9.19.1.2.5).

100 0 _ #a Diana, #c prinsessa av Wales, #d 1961-1997 #c (ande)
368 #c Andar #2 sao
670 #a Channeled letters from Princess Diana / by Velera Kurleto, 1997

 

Person namngiven i en religiös urkund:

100 0 _ #a Mose #c (biblisk person)
368 #c Profeter #2 sao 

 

Fiktiv gestalt:

100 1 _ #a Sventon, Ture #c (fiktiv gestalt)
368 #c Fiktiva gestalter #2 sao


 

100 0 _ #a Venus #c (romersk gudinna)
368 #c Romerska gudinnor #2 sao

Läs mer om fiktiva gestalter.


Icke-mänsklig entitet:

100 0 _ #a Lassie #c (border collie)
368 #c Border collie #2 sao


Person vars namn består av en fras som inte talar om vad personen är/gör:

100 0 _ #a Hello Saferide #c (musiker)
374 #a Musiker #2 sao


Om flera andra beteckningar förknippade med personen anges, omslut varje term med parentes.

Kungligheter

Ange namn på kungligheter genom att tillämpa de allmänna riktlinjerna för namn som varken innehåller släktnamn eller adelstitel och inordna namnet på förnamn (RDA 9.2.2.18 och RDA 9.2.2.20).
Kungliga personer som är avlidna får i princip sina namn normaliserade till vedertagen svensk form och stavning: Charles och Carl blir Karl, Gustaf blir Gustav.
Nu levande kungligheter behåller sin namnform: Elizabeth II, ej Elisabet II.

Ange ordningstal för regenter med romerska siffror (RDA 9.2.2.18). Ordningstal anges i den auktoriserade sökingången i delfält #b.

Kunglig titel är ett kärnelement (RDA 9.4.1.4) för:
• personen med den högsta kungliga statusen i ett land etc.
• makar till kungliga personer (Librispraxis: men lägg inte till frasen ”make till”/”maka till” för kungliga personer (dvs tillämpa inte RDA 9.4.1.4.2)
• barn och barnbarn till kungliga personer

Ange kunglighetens titel och namnet på den stat eller det folk som vederbörande regerar eller regerat över. Ange dessa på svenska om det finns en tillfredsställande svensk motsvarighet. Frasen med titeln och namnet på den stat eller det folk som vederbörande etc. regerar över anges i den auktoriserade sökingången i delfält #c, direkt efter delfält #a/#b. Att ange den kungliga titeln i den auktoriserade sökingången är tillräckligt för att uppfylla obligatoriet, men den kungliga titeln kan även anges i delfält 368 #d i auktoritetsposten. Läs mer i Titel eller övrig beteckning förknippad med personen.

Levnadstiden anges sist i den auktoriserade sökingången, i delfält #d.

Lägg inte till ordet ”helgon” för kungligheter (RDA 9.19.1.2.4).

Läs mer om kungliga titlar i auktoriserade sökingångar i RDA 9.19.1.2.1.

När en auktoritetspost görs, hänvisa till den namnform LC respektive aktuell utländsk nationalbibliografi använder (sök till exempel i VIAF). Läs mer i Variantnamn och alternativa sökingångar för personen (se-hänvisningar) och Källor.

Avlidna kungligheter:

100 0 _ #a Gustav #b II Adolf, #c kung av Sverige, #d 1594-1632
400 0 _ #a Gustaf #b II Adolf, #c King of Sweden, #d 1594-1632
670 #a NE (2009-12-11) #b (Gustav II Adolf)
670 #a LC i VIAF (2009-12-11) #b (Gustaf II Adolf, King of Sweden, 1594-1632)


 

100 0 _ #a Filip #b V, #c kung av Spanien, #d 1683-1746
400 0 _ #a Philip #b V, #c King of Spain, #d 1683-1746
400 0 _ #a Felipe #b V, #c Rey de España #d 1683-1746
670 #a NE (2009-12-03) #b (Filip V)
670 #a Biblioteca Nacional de España i VIAF (2009-12-03) #b (Felipe V, Rey de España)
670 #a LC i VIAF (2009-12-03) #b (Philip V, King of Spain, 1683-1746)

Levande kungligheter:
100 0 _ #a Felipe, #b VI, #c kung av Spanien, #d 1968-
400 0 _ #a Filip #b VI, #c kung av Spanien, #d 1968-
400 0 _ #a Felipe #b VI, #c Rey de España, #d 1968-
400 0 _ #a Felipe, #c Rey de España, #d 1968-
400 0 _ #a Felipe, #c kung av Spanien, #d 1968-
670 #a Felipe y Letizia, 2014: #b t.p. (Felipe)
670 #a NE (2016-11-01) #b (Felipe VI)
670 #a National Library of Spain i VIAF (2016-11-01) #b (Felipe VI, Rey de España)

 

Make/maka till kunglig person:
I Libris lägger man inte till "maka till"/"make till" i den auktoriserade sökingången.

100 0 #a Lovisa Ulrika, #c drottning av Sverige, #d 1720-1782
400 0 #a Lovisa Ulrika, #c Queen, consort of Adolf Fredrik, King of Sweden, #d 1720-1782
670 #a NE (2016-06-28) #b (Lovisa Ulrika)
670 #a LC i VIAF (2016-06-28) #b (Lovisa Ulrika, Queen, consort of Adolf Fredrik, King of Sweden, 1720-1782)

 

Påvar, biskopar etc. och andra personer med religiösa yrken

Anvisningarna i detta stycke gäller påvar, motpåvar, biskopar, kardinaler, ärkebiskopar, metropoliter, abbottar, abbedissor och andra personer med religiösa yrken som inordnas på förnamn.

För påvars namn används vedertagen svensk form. Ange ordningstal för påvar med romerska siffror (RDA 9.2.2.18). Ordningstal anges i den auktoriserade sökingången i delfält #b.

Religiös titel är ett kärnelement för påvar, biskopar etc. och andra personer med religiösa yrken (RDA 9.4.1.6-9.4.1.8). Titeln skrivs på svenska i de fall då personen har en svensk titel i svenska referenskällor. Frasen placeras i delfält #c, direkt efter delfält #a/#b. Att ange den religiösa titeln i den auktoriserade sökingången är tillräckligt för att uppfylla obligatoriet, men den religiösa titeln kan även anges i delfält 368 #d i auktoritetsposten. Läs mer i Titel eller övrig beteckning förknippad med personen.

Levnadstiden anges sist i den auktoriserade sökingången, i delfält #d.

Läs mer om religiösa titlar i auktoriserade sökingångar i RDA 9.19.1.2.3.

När en auktoritetspost görs, hänvisa till den namnform LC respektive aktuell utländsk nationalbibliografi använder (sök till exempel i VIAF). Läs mer i Variantnamn och alternativa sökingångar för personen (se-hänvisningar) och Källor.

100 0 #a Franciskus, #c påve, #d 1936-
400 0 #a Francis, #c påve, #d 1936-
400 1 #a Bergoglio, Jorge Mario, #d 1936-
670 #a NE (2016-06-28) #b (Franciskus)
670 #a LC i VIAF (2016-06-28) #b (Francis, Pope, 1936-)

 

Läs även om påvar och andra religiösa ämbetsmän som publicerar sig som innehavare av ett ämbete och inordnas under institutionen de företräder, se Regeringstjänstemän och religiösa ämbetsmän.

Helgon

Helgon är kanoniserade (helgonförklarade) personer. För helgon används vedertagen svensk namnform.

Ange termen ”helgon”, se RDA 9.6.1.4, till det föredragna namnet om inte ingången representerar en påve eller en kejsare, kejsarinna, kung eller drottning. Lägg termen efter den fullständiga namnformen, se RDA 9.19.1.4, och efter en adelstitel, se RDA 9.19.1.2.2 eller en religiös titel, se RDA 9.19.1.2.3 i den auktoriserade sökingången. Se även Titel eller övrig beteckning förknippad med personen.

När en auktoritetspost görs, hänvisa till den namnform LC respektive aktuell utländsk nationalbibliografi använder (sök till exempel i VIAF). Läs mer i Variantnamn och alternativa sökingångar för personen (se-hänvisningar) och Källor.

100 0 #a Birgitta, #c helgon, #d cirka 1303-1373               
400 0 #a Bridget, #c of Sweden, Saint, #d cirka 1303-1373
670 #a NE (2009-12-11) #b (Birgitta)
670 #a LC i VIAF (2016-08-25) #b (Bridget, of Sweden, Saint, approximately 1303-1373)

Fiktiva gestalter

Fiktiva gestalter behandlas som personer enligt RDA. Före februari 2015 behandlades fiktiva gestalter som allmänna ämnesord i Libris.
I Libris är det obligatoriskt att lägga till termen ”fiktiv gestalt” för denna typ av personer. Termen skrivs på svenska. Att ange termen i den auktoriserade sökingången är tillräckligt för att uppfylla obligatoriet, men termen kan även anges i delfält 368 #c i auktoritetsposten. Läs mer i Titel eller övrig beteckning förknippad med personen.


100 1 #a Holmes, Sherlock #c (fiktiv gestalt)            
400 0 #a Sherlock Holmes #c (fiktiv gestalt)
670 #a LC i VIAF (2016-06-28) #b (Holmes, Sherlock)
670 #a NE (2015-01-15) #b (Litterär figur skapad av Arthur Conan Doyle. Sherlock Holmes, med adressen 221B Baker Street i London, är arketypen för den skarpsynte och excentriske privatdetektiven, som med obönhörlig logik löser brottsfall och mysterier.)

 

Att särskilja sökingångar för personer

Auktoriserade sökingångar ska vara unika. Lägg till ett av följande tillägg för att särskilja sökingångar för personer.

Fullständig namnform
Verksamhetstid för personen
Yrke eller sysselsättning
Övriga termer för grad, titulatur
Övrig beteckning

I Libris tillämpas praxisen att om inget passande tillägg finns, används samma sökingång för flera personer med samma namn. Upprätta inte någon auktoritetspost i sådana fall.

Fullständig namnform

Lägg till en fullständig namnform om det behövs för att skilja sökingångar åt (se RDA 9.19.1.4 och RDA 9.5).
Lägg till fullständig namnform när födelsetid eller dödstid inte är tillgängligt.

Fullständig namnform anges i den auktoriserade sökingången inom parentes i delfält #q.

Det är önskvärt (men inte obligatoriskt) att även ange fullständig namnform i auktoritetspostens delfält 378 #q.

100 1 _ #a Hunter, Milton R. #q (Milton Reed)
378 #q Milton Reed


Om det finns flera personer med samma föredragna namn och födelse- och/eller dödstid, kan fullständig namnform användas för att särskilja personerna:

100 1 #a Smith, A. D. #q (Adam David), #d 1950-
378 #q Adam David
400 1 #a Smith, Adam David, #d 1950-

 
100 1 #a Smith, A. D. #q (Arnold Daniel), #d 1950-
378 #q Arnold Daniel
400 1 #a Smith, Arnold Daniel, #d 1950-

 

Observera att LC ibland använder fullständig namnform för angloamerikanska personer även om det inte finns behov av särskiljning. Följ LC:s val av namnform för dessa personer:

100 1 #a Eliot, T. S. #q (Thomas Stearns), #d 1888-1965
378 #q Thomas Stearns
400 1 #a Eliot, Thomas Stearns, #d 1888-1965

 

För svenska personer används fullständig namnform enbart som särskiljande tillägg, d.v.s. när det finns flera personer med samma namn och levnadstid saknas eller är densamma.

Verksamhetstid för personen

Lägg till verksamhetstid för en person om det behövs för att skilja en sökingång från en annan (RDA 9.19.1.5 och RDA 9.3.4).
Gör detta tillägg när en persons födelsetid eller dödstid inte är tillgängligt.
RDA appendix H innehåller anvisningar för hur man anger tid i den kristna kalendern, se Appendix H i svensk översättning.

Verksamhetstid anges i den auktoriserade sökingången i delfält #d.

Det är önskvärt (men inte obligatoriskt) att även ange verksamhetstid i auktoritetspostens delfält 046 #s (Startår/-datum) och #t (Slutår/-datum).
För osäkra och ungefärliga uppgifter anges verksamhetstid i fält 046 enligt standarden EDTF (Extended Date/Time Format). Läs mer om EDTF och osäkra uppgifter.

Födelse- och dödsår är okända, men verksamhetstiden är känd:

046 #s 1670 #t 1690
100 1 _ #a Smith, James, #d verksam 1670-1690


046 #s 1578~ #2 edtf
046 #t 1585
100 1 _ #a Csókás, Péter Laskai, #d verksam cirka 1578-1585

 

Yrke eller sysselsättning

Yrke eller sysselsättning är kärnelement för personer vars namn består av en fras som inte talar om vad personen är/gör (RDA 9.16).

Lägg även till yrke eller sysselsättning för en person om det behövs för att skilja en sökingång från en annan (RDA 9.19.1.6).
Gör detta tillägg när en persons födelsetid eller dödstid inte är tillgängligt.

Ord eller fraser som beskriver en persons yrke eller sysselsättning kan till exempel vara poet, amatörarkeolog, läkare. De behöver inte ha med yrkesutövning att göra.
Jämför även med Personens verksamhetsområde.

Hämta i första hand termen från en kontrollerad vokabulär, till exempel Svenska ämnesord. Om den eftersökta termen saknas i Svenska ämnesord, föreslå en ny term.

Att ange beteckningen i den auktoriserade sökingången är tillräckligt för att uppfylla obligatoriet, men yrke eller sysselsättning kan även anges i auktoritetspostens fält 374 #a.

Yrke eller sysselsättning anges i den auktoriserade sökingången inom parentes i delfält #c. Ange ordet i singular i sökingången.

100 1 _ #a Andersson, Christer #c (poet)
374 #a Poeter #2 sao100 1 _ #a Svensson, Johan, #d 1983- #c (tonsättare)
374 #a Tonsättare #2 sao

Även termer som inte finns i en kontrollerad vokabulär kan användas:
100 0 _ #a Johannes #c (notarie)
374 #a Notarie
 

Övriga termer för grad, titulatur

Lägg till en term som anger grad eller titulatur för en person om termen förekommer tillsammans med namnet, om det behövs för att skilja en sökingång från en annan (RDA 9.19.1.7, RDA 9.4.1.9).
Gör detta tillägg när personens födelsetid eller dödstid inte är tillgängligt.

Till denna typ av termer hör akademiska titlar (till exempel professor, Ph. D.), kyrkliga ämbeten, militära tjänstegrader (till exempel kapten) och hederstitlar (till exempel Sir, Lady).
Översätt inte termer som anger grad eller titulatur.

Termer för grad, titulatur anges i den auktoriserade sökingången i delfält #c, föregånget av kommatecken.

Det är önskvärt (men inte obligatoriskt) att även ange termer för grad, titulatur i auktoritetspostens delfält 368 #c. Eftersom det oftast inte är termer från någon kontrollerad vokabulär som används så anges termen här i samma form som i sökingången.

100 1 _ #a Lindström, Stefan, #c kapten
368 #c Kapten

 

Övrig beteckning

Lägg till lämplig övrig beteckning om det behövs för att skilja en sökingång från en annan (RDA 9.19.1.8, RDA 9.6.1.9).
Gör detta tillägg när personens födelsetid eller dödstid inte är tillgängligt och när det inte finns någon annan beteckning som passar personen.

Övrig beteckning är ett brett element som är avsett att användas när sökingångar annars inte kan göras unika. Nästan vilken beteckning som helst kan läggas till. Gör tillägget på svenska.

Övrig beteckning anges i den auktoriserade sökingången inom parentes i delfält #c.

Det är önskvärt (men inte obligatoriskt) att även ange termer för övrig beteckning i auktoritetspostens delfält 368 #c.

100 1 _ #a Carlsson, Hedvig #c (syster till Carin Carlsson)
368 #c Syster till Carin Carlsson


För pseudonymer som ska särskiljas kan tillägget pseudonym användas om inga andra tillägg finns. Läs mer om Pseudonymer.

Övriga uppgifter i auktoritetsposten

Auktoritetsposter kan innehålla många uppgifter. Här beskrivs de element som aldrig ingår i auktoriserade sökingångar, utan endast anges i auktoritetsposter.

Några kodfält vid MARC 21-katalogisering

008 Auktoritetsinformation i kodform

Några uppgifter behöver i regel ändras i fält 008. Ändra till följande:
Regler för deskriptiv katalogisering: z Annan
Ämnesordssystem / Thesaurus:  | Inget försök att koda
Typ och nivå för officiellt organ: | Inget försök att koda

040 Katalogiserande instans

Ange bibliotekssigel, katalogiseringsspråk och katalogiseringsregler enligt anvisningarna för auktoritetsformatet i Libris formathandbok (040).

040 #a S #b swe #e rda


RDA-poster kännetecknas av att de innehåller koden rda i delfält 040 #e.

Variantnamn och alternativa sökingångar för personen (se-hänvisningar) (400)

När man konstruerar en alternativ sökingång för personen (RDA 9.19.2) använder man variantnamn som grund (RDA 9.2.3). Gör tillägg till namnet i sökingången enligt instruktionerna i RDA 9.19.1.2-9.19.1.8, om tillämpligt.
Alternativa sökingångar anges i fält 400 i auktoritetsposten.

I Libris är det obligatoriskt att ange alla variantnamn som man kan tänkas söka på. Variantnamn kan till exempel finnas i referenskällor eller i de bibliografiska posternas fält 245 eller 500.

100 1 #a Nicander, Anders, #d 1707-1781
400 1 #a Nicander, A., #d 1707-1781
400 1 #a Nicander, And., #d 1707-1781
400 1 #a Nicander, Andr., #d 1707-1781
400 0 #a A. N., #d 1707-1781
400 1 #a N., A., #d 1707-1781
400 0 #a Ancredin, #d 1707-1781

 

I RDA 9.2.3 listas olika typer av variantnamn, till exempel sekulära och religiösa namn. Smärre variationer eller vacklande bruk i detaljer behöver sällan resultera i en ändring av den auktoriserade namnformen. Dessa varianter registreras i stället som se-hänvisningar i auktoritetsposten. Man brukar så långt det är möjligt försöka tillgodose personens eget önskemål om val av namnform.

När en person byter namn ändras ofta den auktoriserade namnformen, se exempel under Namnbyte.

Hänvisa från LC:s form i VIAF (respektive aktuell utländsk nationalbibliografis form) för namn som har en vedertagen svensk form eller om LC:s form i VIAF avviker från den föredragna formen i Libris.
Tilläggen till namnet skrivs i första hand på samma sätt som i den auktoriserade sökingången, till exempel helgon, f.Kr. (inte Saint, B.C). Vid behov kan dock även alternativa sökingångar med utländska tillägg anges i auktoritetsposten:

100 0 #a Alexander den store, #d 356 f.Kr.-323 f.Kr.
368 #d Kung i Makedonien
400 0 #a Alexander #b III, #d 356 f.Kr.-323 f.Kr.
400 0 #a Alexander #b III, #c kung i Makedonien, #d 356 f.Kr.-323 f.Kr.
400 0 #a Alexander, #c the Great, #d 356 f.Kr.-323 f.Kr.
400 0 #a Alexander, #c Magnus, #d 356 f.Kr.-323 f.Kr.
400 0 #a Alexandre, #c le Grand, #d 356 f.Kr.-323 f.Kr.
400 0 #a Alejandro, #c Magno, #d 356 f.Kr.-323 f.Kr.
670 #a NE (2009-12-18) #b (Alexander den store)
670 #a LC i VIAF (2016-10-31) #b (Alexander, the Great, 356 B.C.-323 B.C.)
678 0 #a Kung i Makedonien från 336 f.Kr., erövrare av det persiska riket

 

 

Se även-hänvisningar (5XX)

Om en person har mer än en identitet, upprättas en auktoritetspost för varje identitet, med se även-hänvisningar mellan auktoritetsposterna. Behandla en person som använder en eller flera pseudonymer eller sitt verkliga namn och en eller flera pseudonymer som en person med mer än en identitet.

Hänvisa mellan personer, familjer/släkter och institutioner i auktoritetsposter i fält 500, 510 och 511. Använd tillsvidare inte relationsbeteckningarna i RDA appendix K.

Läs mer och se exempel under Pseudonymer - Person som använder verkligt namn och pseudonym(er).

Exempel på en person som även ingår i en grupp:
Läs mer om gruppnamn.

100 1 #a Ekegren, Staffan, #d 1947-
510 2 #a Five Pieces (reportagegrupp)

Biografiska uppgifter 

Till de biografiska uppgifterna hör:
nationalitet, orter och adresser
verksamhetsområde
organisatorisk tillhörighet
kön
språk
biografisk information

Nationalitet samt orter och adresser förknippade med personen (043, 370, 371)

Varken födelseort, dödsort, bostadsort eller adress är obligatoriska i Libris (RDA 9.8-9.12) . Om uppgiften anges, använd fält 370 och 371.

För land förknippat med personen är det obligatoriskt att ange nationalitet i fält 043 (när det går att få fram uppgiften). Det är däremot inte obligatoriskt att även ange detta i fält 370. Om uppgiften ändå anges, läs mer under Ange ort i 370.

Koden för nationalitet/verksamhetsland anges i fält 043 enligt MARC Code List for Geographical Areas (GAC). Koden ska alltid vara 7 tecken inklusive bindestrecken, t.ex. Sverige e-sw---.  Se även den förkortade listan Koder för nationalitet/verksamhetsland (urval).
Om nationalitet/verksamhetsland är okänt ange koden xx. Om flera nationaliteter behöver anges upprepa delfält #a.

043 #a e-sw---                                                            

 

Personens verksamhetsområde (372)

Personens verksamhetsområde beskriver vad personen är intresserad av eller ägnar sig åt (RDA 9.15). Det behöver inte ha med yrkesutövning att göra. Verksamhetsområden kan vara både abstrakta (till exempel poesi och musikkritik) och konkreta (till exempel träd). Jämför även med Yrke eller sysselsättning.

Det är önskvärt (men inte obligatoriskt) att personens verksamhetsområde anges i auktoritetsposten när sådan upprättas. Hämta i första hand termen från en kontrollerad vokabulär som t.ex. Svenska ämnesord. Om den eftersökta termen saknas i Svenska ämnesord, föreslå en ny term. Använd fält 372.

372 #a Barn- och ungdomslitteratur #2 sao

 

Organisatorisk tillhörighet (373)

Med organisatorisk tillhörighet avses en organisation som en person tillhör eller har tillhört genom anställning, medlemskap, kulturell identitet etc. (RDA 9.13).
Uppgiften är inte obligatorisk i Libris. Om uppgiften anges, använd fält 373.
Se även Biografisk information i fält 678.

Kön (375)

Kön är inte ett kärnelement enligt RDA (RDA 9.7) och det är tills vidare inte obligatoriskt i Libris. Anledningen är att angivande av kön är en problematisk uppgift som har kritiserats ur bl.a. queerteoretiskt perspektiv, se artikeln What's Gender Got to Do With It? A Critique of RDA Rule 9.7.

Om uppgiften anges, hämta termen från Svenska ämnesord och lägg uppgiften i fält 375.

Personens språk (377)

Personens språk är ett språk som personen använder för att publicera sig på, göra utsändningar på etc. (RDA 9.14). 

Det är önskvärt (men inte obligatoriskt) att personens språk anges i auktoritetsposten när sådan upprättas. Ange kod enligt Library of Congress MARC Code List for Languages. För mer information, se Verktygslådan: http://www.kb.se/katalogisering/Formathandboken/Sprakkoder/. Använd fält 377.
 

377 #a eng                                                          

 

Biografisk information (678)

Biografisk information är information om personens liv eller historia (RDA 9.17).
Informationen ska normalt vara kortfattad. Omfattande biografisk information anges endast i de fall personen inte finns i referenskällor utan den enda källa man har är den resurs man har i handen.
Biografisk information läggs i fält 678.

Uppgifter om personens nationalitet, verksamhetsområde, yrke och språk etc. läggs i första hand i fält 043, 372, 374 och 377 etc., men kan kompletteras med en anmärkning i fält 678.

678 0 #a Nunna och grundare av Birgittasystrarna. Helgonförklarad 2016                                              

 

678 0 #a Politiker (centerpartist). Statsminister 1976-1978 och 1979-1982                                             


För hembygdsforskare gäller att personens geografiska intresseinriktning är av stort värde för identifikation och särskiljande:

678 0 #a Aktiv i Gislaveds hembygdsförening

 

678 0 #a Skriver om Halland                                             


Undvik helst uppgifter om anställningar. Om uppgiften anges komplettera med det år som man säkert vet att anställningen pågick:

678 0 #a Chef för Mångkulturellt centrum, Botkyrka (2001)


 

Källor

En konsulterad källa är en resurs som använts för att bestämma namn, titel eller andra identifierande attribut för en person eller annan entitet (RDA 8.12).
I Libris är det obligatoriskt att ange konsulterad källa för föredraget namn och för relationer mellan personer, familjer/släkter och institutioner. I Libris används fält 670 för källor vid belagda uppgifter och fält 675 för källor vid ej belagda uppgifter.

Källa vid belagd uppgift (670)

Ange de källor som använts för att bestämma ett föredraget namn följt av kort information om uppgiften. Precisera var i källan uppgiften är hämtad när ett uppslagsverk eller liknande används som källa.
Det är önskvärt, men inte obligatoriskt att även ange källa för övriga element som är en del av den auktoriserade sökingången samt för variantnamn. Om relationer mellan personer, familjer/släkter och institutioner anges, är det i Libris obligatoriskt att ange de källor som använts för att bestämma relationen följt av en kort redovisning av informationen (RDA 29.6.1.3).

Den resurs som föranleder auktoriseringen är obligatorisk källa i fält 670 i auktoritetsposten. När en ny auktoritetspost skapas utifrån en bibliografisk post automatgenereras denna källreferens.
Utöver denna kan man ange andra källor ur vilka man hämtat uppgifter till auktoritetsposten. Det kan till exempel röra sig om uppslagsverk, matriklar, databaser eller webbplatser. Man bör undvika att förkorta källorna. Läs mer om förkortningar.
I Libris används fält 670 för alla typer av källor och upprepas om flera källor behöver anges.

Automatgenererad källa:

670 #a Lotass, Lotta. Kallkällan, 2000 ;: #b t.p. (Lotta Lotass)

 

Uppslagsverk som källa:

670 #a Svenskt biografiskt lexikon, 1918- #b (Möller, DM Axel)

 

100 1 #a Berzelius, Jana #c (fiktiv gestalt)
670 #a Wikipedia (svenska) (2016-03-15) #b (Jana Berzelius, i artikeln Emelie Schepp)
678 0 #a Jana Berzelius är åklagare i kriminalromaner av den svenska författarinnan Emelie Schepp.

 

Personlig kontakt och webbresurser som källa:
I delfält #a läggs källan samt inom parentes det datum då informationen hämtades eller kontakten togs. För Birthday som källa behövs inte datum. Inom parentes i delfält #b läggs faktauppgiften, till exempel födelsedata eller föredraget namn. Ange gärna hela födelsedatumet enligt nedan:

670 #a E-post från Idus förlag (2013-05-03) #b (Född: 1971-07-30)

 

670 #a Birthday #b (Född: 1974-07-30)

 

670 #a E-post från författaren (2013-05-03) #b (Föredragen namnform: Åsa Classon)

 

För Wikipedia anges från vilket språks Wikipedia informationen hämtats följt av datum för besöket. Inom parentes i delfält #b läggs faktauppgiften, till exempel födelsedata eller föredraget namn:

670 #a Wikipedia (svenska) (2014-09-15) #b (Anna Lenah Elgström)

 

URL för webbresurser, t.ex. för personers och institutioners webbplatser, anges sparsamt.  

670 #a Författarens webbplats (2014-09-15) #u adress till webbplatsen #b (Andersson, Anna)

 

 

VIAF

VIAF (Virtual International Authority File) är från och med hösten 2009 en ny källa för auktoritetsarbete när det gäller personnamn. VIAF är en gemensam databas där auktoritetsposter från ett antal nationalbibliotek över hela världen (bland andra LC, BnF och Deutsche Nationalbibliothek) kan samsökas. I databasen länkas auktoritetsposterna från de olika länderna samman. De bibliografiska posterna som är knutna till respektive lands auktoritetspost finns också med, vilket gör VIAF till en mycket säker källa.

I auktoritetsarbetet i Libris används VIAF som första källa för utländska personer verksamma efter år 1400 (och som inte har vedertagen svensk form) från alla länder som deltar i samarbetet i VIAF. Man följer den nationella formen i VIAF, det vill säga använder till exempel Australiens nationalbiblioteks namnform i VIAF för personer från Australien:

670 #a National Library of Australia i VIAF (2016-08-12) #b (White, Patrick)


För utländska personer verksamma efter år 1400 (och som inte har vedertagen svensk form) från övriga länder hämtas namnformen i första hand från respektive nationalbibliotek eller konstrueras med hjälp av IFLA:s Names of persons. Är namnformen svår att belägga/konstruera kan man söka personen i VIAF och hämta namnformen därifrån. I första hand används då LC:s form om namnformerna skiljer sig åt mellan VIAF-länderna. Specificera i fält 670 vilket lands eller biblioteks katalog som man har följt. Lägg namnformen inom parentes i delfält #b:

670 #a LC i VIAF (2014-09-15) #b (Dalal, Roshen, 1952-)

 

Kom ihåg att vissa namn har en vedertagen svensk form. Det gäller till exempel helgon, kungligheterpåvar, biskopar etc., klassiska grekiska, romerska och bysantinska personer.

För utländska personer verksamma före år 1400 gäller i princip följande prioriteringsordning av källorna:
1. Svensk vedertagen form (NE etc.)
2. Nationell form (VIAF, respektive nationalbibliotek)
3. LC i VIAF

Källor vid namnbyte

Vid ändring av auktoritetspostens 100-fält ska den nya källan dokumenteras i ett nytt 670-fält. Kopiera den nödvändiga informationen från den bibliografiska postens 245-fält och klistra in i ett nytt 670 i auktoritetsposten. Lägg också till utgivningsår för lättare identifiering. Årtalet ska föregås av ett kommatecken. Se även exempel vid Namnbyte.

Källa vid ej belagd uppgift (675)

Källor som kontrollerats men inte innehöll någon användbar information kan anges i fält 675. Denna information gör att andra katalogisatörer inte behöver upprepa sökningen i samma källor.
I RDA 8.12.1.3 föreslås en något annorlunda lösning, nämligen att notera källan som vanligt (dvs i fält 670) och lägga till ”(ingen information funnen). Den konstruktionen tillämpas inte i Libris.

675 #a Svenska män och kvinnor ; Nordisk familjebok, 2. uppl.

 

675 #a NE (2016-07-12) ; Wikipedia (Svenska) (2016-07-12)

DDK-klassifikation (083)

Lägg gärna till klassifikation enligt Dewey för personen i auktoritetsposten. Detta för att underlätta vid klassificeringen av enskilda verk. Koden läggs i fält 083:

083 0 4 #a 948.50341092 #2 23/swe
100 0 #a Gustav #b II Adolf, #c kung av Sverige, #d 1594-1632

 

För skönlitterära författare väljs koden normalt utifrån den tidsperiod då författaren debuterar. För skönlitterära författare som publicerar sig inom flera genrer (t.ex. romaner, poesi, dramatik) väljs den genre som författaren främst förknippas med. (Klassificeringen av enskilda skönlitterära verk i annan genre kommer därmed att skilja sig från den klassning som finns i auktoritetsposten. Tidsperioden ska dock överensstämma.)

083 0 4 #a 839.7374 #2 23/swe
100 1 #a Pleijel, Agneta, #d 1940-

Allmän offentlig anmärkning (680)

Varningar för sammanblandning med andra personer med samma namn och ämnesinriktning kan anges i fält 680.

680 #i Ej att förväxla med: #a Brundin, Margareta, 1944-


Katalogisatörens arbetsnoteringar (667)

Interna anmärkningar, det vill säga information som bara är tänkt för kollegor, registreras för sig så att informationen kan hållas dold för allmän publik. Ange datum, sigel, enhet och signatur. Det kan till exempel vara uppgifter som rör ändring av den auktoriserade sökingången. Motivera gärna ändringen:

667 #a Ändrat till LC:s namnform. 2009-06-20/S/UL/marjan

 

Vissa uppgifter kan vara nyttiga upplysningar för andra katalogisatörer:

667 #a Författaren vill inte ha sitt födelseår i den auktoriserade sökingången, enligt e-post 2009-05-12. 2009-05-13/S/NB/katcho

 Rutin för borttagning/korrigering av personuppgifter i auktoritetsposter i Libris

Identifikator

Identifikator är ett kärnelement i RDA (RDA 9.18). ID-numret för auktoritetsposten automatgenereras i Libris.

Det finns även utvecklade system med unika ID-nummer för personer, t.ex. ISNI (International Standard Name Identifier) och ORCID (Open Researcher and Contributor ID). Att ange sådana ID-nummer i auktoritetsposten är valfritt men önskvärt om tillgängligt. Ange i fält 024 med kod specificerad i #2:

024 7 #a 0000000121339888 #2 isni
100 1 #a Eliot, T. S. #q (Thomas Stearns), #d 1888-1965

Lathund Personer

Här finns exempel på auktoritetsposter för personer.

Auktoritetspost utan hänvisningar:

008 Regler för deskriptiv katalogisering ändras till "Annan" och Ämnesordssystem / Thesarus ändras till "Inget försök att koda"  
040 #a S #b swe #e rda
043 #a e-sw---
046 #f 19840515
100 1 #a Lindemalm, Julia, #d 1984-
374 #a Fotografer #2 sao
667 #a 2016-12-28 S/NB/annbjo
670 #a Katt people, 2017: #b t.p. (Julia Lindemalm)
670 #a Birthday #b (född den 15 maj 1984)


Auktoritetspost med hänvisningar:

008 Regler för deskriptiv katalogisering ändras till "Annan" och Ämnesordssystem / Thesarus ändras till "Inget försök att koda"  
040 #a S #b swe #e rda
043 #a e-sw---
046 #f 19680715
100 1 #a Gustafsson, Mats, #d 1968-
400 1 #a Gustavsson, Mats, #d 1968-
667 #a 2017-01-13 S/NB/carbac
670 #a Stiltje, 2016: #b t.p. (Mats Gustafsson)
670 #a Birthday #b (Född: 1968-07-15)

Auktoritetspost med hänvisningar och flera källor:

008 Regler för deskriptiv katalogisering ändras till "Annan" och Ämnesordssystem / Thesarus ändras till "Inget försök att koda"  
024 7 #a 0000000121339888 #2 isni
040 #a S #b swe #e rda
043 #a n-us--- #a e-uk---
046 #f 18880926 #g 19650104
083 0 4 #a 821.912 ‡2 23/swe
100 1 #a Eliot, T. S. #q (Thomas Stearns), #d 1888-1965
372 #a Nobelpriset i litteratur #2 sao
374 #a Poeter #a Dramatiker #a Litteraturkritiker #2 sao
378 #q Thomas Stearns
400 1 #a Eliot, Thomas Stearns, #d 1888-1965
400 1 #a Eliot, T. S., #d 1888-1965
667 #a Ändrad enligt RDA 2016-10-31 S/NB/annbjo. Namnformen ändrad från Thomas Stearns Eliot /2003-04-02/S/PL
670 #a The waste land and other poems, 1972: #b t.p. (T.S. Eliot)
670 #a Points of view, 1941 repr. 1947: #b t.p. (Thomas Stearns Eliot)
670 #a LC i VIAF (2016-10-31) #b (Eliot, T.S. (Thomas Stearns), 1888-1965))
670 #a NE (2016-10-31) #b (T S Eliot)

 

Senast uppdaterad: 2018-03-05
Innehållsansvar: Katarina Synnermark, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Auktoritetsdatabasen

LIBRIS formathandbok - auktoritetsformatet 

Names of persons

VIAF