Små upplagor

Vår definition och praktisk tillämpning av befintlig lag.

De tekniska kriterierna för vad som är en upplaga eller tryckning är tillämpliga även på dokument framställda i små upplagor ofta med digitaltryckteknik. Pliktexemplarslagen gäller även dessa publikationer. E-pliktutredningen (SOU 1998:11) har gjort samma bedömning.

Definitionen av upplaga är avgörande för tolkning och tillämpning av lagen. Vi följer definitionen i ISO 5127, 1983, Documentation and information – Vocabulary.

Detta innebär att upplaga definieras som de exemplar som framställs av samma sättning/inskrivning av texten. Ny upplaga kräver en ny inskrivning/mer omfattande redigering av texten. Exemplar som utgår från samma sättning/inskrivning räknas som nya tryckningar av samma upplaga. De tidsmässiga skillnaderna i trycket kan i princip vara hur stora som helst.

Digitaltrycktekniken innebär definitionsmässigt inte något nytt. Däremot kan det vara svårt att tillämpa pliktexemplarslagen på små upplagor. Lagen föreskriver allmän spridning för att leveransplikt ska inträda, men det finns ingen undre gräns angiven för antal exemplar.

Kungl. biblioteket (KB) ser det som en acceptabel kompromisslösning att två pliktexemplar (till KB och Lunds universitetsbibliotek) tas ut vid första produktionstillfället – förutsatt att den beställda upplagan gäller färre än 30 exemplar.

Om den beställda upplaga överstiger 30 exemplar gäller dock ordinarie antal pliktexemplar (sju exemplar).

Det är alltid kunden som i slutändan betalar för pliktleveranserna. Detta gäller oavsett upplagans storlek, men blir väldigt tydligt när det gäller små upplagor.

Se vidare information om pliktexemplar 15. i Allmänna leveransvillkor för grafiska prestationer (ALG 10).

Leveransplikt för publikationer i små upplagor

Originalutgåva
När digitaltryck används för originalproduktion av en publikation.

Specialutgåva - ny utgåva
Då en kund beställer en kombination av tidigare utgivet material i en liten upplaga och med digitaltryckteknik. En sådan sammanställning måste betraktas som en specialutgåva
Om kunden endast beställer en kopia för privat bruk finns ingen leveransplikt.

Vid tryckning från scannat original av titel tidigare framställd på traditionellt sätt (offsetteknik), men nu av ny beställare. Detta räknas inte som en ny upplaga, men måste jämställas med en ny utgåva, utgiven på nytt "förlag".

Oförändrat omtryck - samme beställare
När en annan framställare trycker en publikation som redan tidigare tryckts med digitaltryck. Om innehållet och omslaget är oförändrat jämställs det med en ny tryckning.
Ett exemplar levereras till Lunds universitetsbibliotek.

Då publikationen redan har framställts med traditionell teknik och levererats, och samme beställare byter till digitaltryck. 
Ett exemplar levereras till Lunds universitetsbibliotek.

Notera att
om leverans har skett till Lunds universitetsbibliotek och Kungl. biblioteket vid första produktionstillfället, behöver man bara skicka fem exemplar (ett vardera till övriga pliktleveransbibliotek) om nästa beställning överstiger en upplaga på mer än 30 exemplar.

Ingen leveransplikt

Kontinuerlig oförändrad tryckning över tid
När det digitaltryckta materialet redan har pliktlevererats till pliktleveransmottagarna (två eller sju mottagare beroende på den beställda upplagans storlek) och en ny identisk upplaga trycks upp på beställning.
Framställaren är densamme och ingen förändring har skett av omslag eller innehåll.

Arkiv-/bevarandekopiering
När enstaka tryckta exemplar av online-publikationer framställs för att bevara publikationen, betraktas de inte som allmänt spridda.

Senast uppdaterad: 2015-09-09
Innehållsansvar: Boel Larsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek