Digitalisering på Kungliga biblioteket

Enligt KB:s definition innebär digitalisering att information förs över till digitalt format.

Vad digitaliseras?

KB:s har antagit en digitaliseringsstrategi. Den innehåller bland annat de kriterier som ska gälla vid urval av dokument som ska digitaliseras. En grundläggande del i KB:s uppdrag är att bevara kulturarvet till eftervärlden. Bevarande är därför också ett av de viktigaste urvalskriterierna. Vi prioriterar därför digitalisering av material på papper av dålig kvalitet, till exempel tidningar, tidskrifter, reklamtryck och audiovisuellt material där uppspelningsmediet håller på att förstöras.

Pågående projekt

  • I projektet Digidaily samarbetar KB med Riksarkivet och Mittuniversitetet. Projektets mål är att ta fram metoder och processer för massdigitalisering av dagspress.
  • Inom det audiovisuella området digitaliseras bland annat teve- och radiosändningar från SVT och SR, svenskt utgivna CD-skivor, icke fiktiv film från filmarkivet i Grängesberg samt olika typer av mindre audiovisuella samlingar i Stockholm.
  • När det gäller boksamlingen pågår bland annat digitalisering av Statens offentliga utredningar.

KB:s användare kan även beställa digitalisering av material, bland annat via tjänsten e-books on demand.

Gränssnitt


I nuläget har KB ingen enhetlig plattform för att visa digitalt material. Vårt digitala material återfinns därför i flera olika kanaler och behovet av utveckling är stort.
 
Digitalt material finns bland annat tillgängligt:

Samverkan och samordning

KB ska enligt sin instruktion verka för utveckling och samordning av digitala tjänster och system inom biblioteksväsendet.

Inom området digitalisering samverkar KB med andra bibliotek via expertgruppen för digitalisering.

Myndigheten är representerad i styrgruppen för Samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande och digital förmedling (Digisam) vid Riksarkivet och ska där särskilt svara för samordningen inom bibliotekssektorn.

KB deltar på olika sätt i det europeiska arbetet med digitalisering, bland annat inom Europeana och The European Library . KB deltar också aktivt i den pågående diskussionen om upphovsrätt och digital tillgång och stöder det svenska förslaget om avtalad upphovsrätt

Styrdokument

KB:s digitalisering styrs bland annat av myndighetens förordning och lagstiftningen som rör pliktleveranser.

Styrande dokument för KB:s digitaliseringsverksamhet är under revidering.

Senast uppdaterad: 2016-04-18
Innehållsansvar: Göran Konstenius, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek