Digitala leveranser

Projektet Digitala leveranser är nu avslutat. Projektet har pågått under två perioder: 1 maj - 30 november 2005 och 1 april - 30 november 2006. Länk till projektets rapport finns i menyn här ovan.
Verksamheten med att utveckla rutiner för digitala leveranser kommer att fortsätta inom KB:s nya avdelning Digitala biblioteket.

Kort om projektet

Insamling av digitala resurser (e-böcker etc.) kräver ett annat slags infrastruktur än insamling av tryckt material. Genom våra erfarenheter från senare år har vi sett var en del av svårigheterna ligger och även utvecklat tekniska lösningar för vissa av behoven. Läs mer under rubriken Bakgrund. Syftet med detta projekt har varit att vidareutveckla de tekniska rutiner som påbörjats samt att försöka finna praktiska lösningar på hittills olösta problem.

Aktiviteter i projektet

Projektet sträcker sig över ett brett område av aktiviteter som rör såväl insamling av digitalt material som katalogisering, arkivering, samt tillhandahållande av detsamma. Även vidareutveckling av KB:s tjänster för URN:NBN ingår i projektet.

Principskiss över flödet från producent till katalog

Principskiss över flödet från producent till katalog. (Klicka för större bild) 

Projektets mål

  • Finna, pröva och verkställa olika tekniska lösningar för hantering av digitala leveranser till KB.
  • Komma med förslag på vidareutveckling.
  • Samordna arbetet med andra näraliggande projekt som t.ex. SVEP, OpenAccess.se, Digitala leveranser av dagstidningar (DLD), samt med pågående digitaliseringsprojekt inom KB.
  • Skapa en webbplats med överskådlig och ingående dokumentation av det flöde som byggs upp och planeras inom projektet.

Metadata och automatiserade rutiner

Den infrastruktur som vi skapar kring digitala leveranser måste till stor del bygga på metadata. Därför blir det en extra viktig uppgift inom projektet att finna på lösningar för hur vi ska få in (eller per automatik skapa) metadata vid själva leveranserna. All hantering kring leveranserna måste bygga på automatiserade rutiner så långt det går, samt på användandet av väletablerade standarder. Samarbete mellan framför allt Statens ljud- och bildarkiv, Riksarkivet och KB är mycket viktigt, främst med tanke på att gränserna mellan vilka olika material dessa institutioner har att samla in kommer att suddas ut allt mer och mer.

Kontaktperson

Stina Degerstedt
Tel. 010-709 35 37

Senast uppdaterad: 2007-07-06
Innehållsansvar: Stina Degerstedt, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek