Ny funktionalitet

Voyager, version 7.1.1

Buggar åtgärdade


Flertalet kända buggar i tidigare version är åtgärdade. Detta innebär

 • att sökning och sortering på skandinaviska tecken fungerar (Keyword och Holdings Boolean),
 • att funktionen Validate Heading in This Field även fungerar för sökelement med skandinaviska tecken,
 • att det inte längre genereras några korrupta 400-fält när man skapar en auktoritetspost (Create Auth), samt
 • att klienten kan hantera korrupta eller felaktigt konstruerade sökelement utan att krascha (gäller t.ex. ämnesord för officiella organ utan inledande landtillägg i delfält 610#a).

De smärre buggar som kvarstår bedöms ha mindre betydelse för funktionalitet och arbetsflöde. Det fungrerar fortfarande inte att kopiera (Copy) ett sökelement från indexelista. Skandinaviska tecken blir fortfarande felaktigt återgivna i vissa skärmbilder (t.ex. Svenska ämnesord under Heading Type i indexlista).

Inställningar (Options --> Preferences)

Validation

Version 7.1.1 har funktionalitet för validering av ISBN och ISSN. Inställningarna för Bypass ISBN validation och Bypass ISSN validation ska alltså inte vara ikryssade. Låt i övrigt alla värden under fliken Validation vara oförändrade.

 

Colors/Fonts

Icke-latinska tecken blir normalt bäst återgivna med teckenfont Arial Unicode MS.

Samtidig sökning i bibliografiska poster och beståndsposter


Använd sökformulärets flik Builder för att kombinera fritextsökning i beståndsposter (sökingång Valfria sökord (beståndspost)) med fritextsökningar eller fältspecifika sökningar i bibliografiska poster.

Samma kombinationssökning kan göras med sökkoden HKEY i fliken Keyword.

ISBN-sökning


Använd sökformulärets flik Index Selection för att söka på ISBN-13 (sökingång ISBN-13 (sökingång ISBN-13 (matchar även ISBN-10)). Sökningar inleds med ISBN-13-prefix 978 och ger träff både på ISBN-13 och dess ISBN-10-motsvarighet.

Samma sökning kan göras med sökkoden ISB3 i fliken Keyword.

Observera! Detta sökindex fungerar endast på ISBN registrerade utan bindestreck. Var alltså uppmärksam vid sökning på äldre poster, där ISBN normalt är registrerat med bindestreck.


För att söka ISBN och ISSN registrerade både med och utan bindestreck, använd fliken Index Selection (sökingång ISBN respektive ISSN) eller Keyword, sökkoderna ISBL respektive ISSL. Här sker dock ingen korssökning mellan ISBN-10 och ISBN-13.

Validera ISBN/ISSN


ISBN (i 020#a), ISSN (i 022#a och 022#z) och 13-siffriga EAN-koder (i 024#a med ind. 1 = "3") valideras automatiskt när man sparar en bibliografisk post. Observera att inställningarna för Bypass ISBN validation respektive Bypass ISSN validation inte ska vara ikryssade (Options --> Preferences; se Inställningar ovan). Det spelar ingen roll om numren är inskrivna med eller utan bindestreck.

Man kan också välja att validera ISBN etc. manuellt genom att klicka på menyn Record och där välja Validate ISBNs respektive Validate ISSNs.

Ett meddelande dyker upp om standardnumren är felaktigt katalogiserade. Katalogisatören kan då välja att, antingen rätta numret, eller - om det felaktiga numret är tryckt i publikationen - flytta det till 020#z, se Katalogisatörens verktygslåda.

Fritextsökning mot LIBRIS (webbsök)


Kontrollera en eller flera poster i LIBRIS webbsök genom att klicka på sökformulärets knapp LIBRIS. Denna sökfunktion kan till exempel vara användbar vid ISBN-sökning, där webbsök fortfarande erbjuder en betydligt mer heltäckande funktionalitet.


Sortering av träfflista


Sortera om en träfflista genom att i rullgardinsmenyn till höger (Sort By) välja något av de angivna sorteringsalternativen. Två sorteringsvarianter finns:

 1. Man kan alltid sortera på de fyra standardalternativ som ligger överst i menyn, Title (titel), Author (författare), Publish Date (kronologiskt med äldsta utgivningsår först) och Publish Date Descending (kronologiskt med senaste utgivningsår först).
 2. Man kan dessutom göra en så kallad Quick Sort genom att klicka på kolumnrubrikerna eller välja något av de sorteringsalternativ som ligger längst ned i menyn.

Slå samman bibliografiska dubblettposter


Man kan manuellt slå samman bibliografiska dubblettposter med funktionen Overlay Bibliographic Records (under menyvalet Record längst upp i katalogfönstret).

Man kan välja att samtidigt både radera dubblettposten och länka om eventuella beståndsposter. I så fall ska cxz-meddelande skickas till berörda bibliotek. Meddelandet skickas från den post som de omlänkade beståndsposterna ursprungligen låg på.

Observera dock att funktionen är mycket kraftfull och att en fullbordad dubblettsammanslagning inte kan ångras.

Funktionen är användbar både när det finns två likvärdiga bibliografiska dubblettposter i LIBRIS, och när man vill ersätta en preliminär/rudimentär bibliografisk post med innehållet i en fullständig post. Det senare fallet kan till exempel gälla rudimentära SFX- eller Bokrodellsposter.

 • Target Record (Målpost): Den post vars BibID sparas efter sammanslagning. Postens innehåll skrivs över eller ersätts av innehållet i Source Record.
 • Soruce Record (Källpost): Den post vars innehåll förs över till den sammanslagna posten. Posten kan mauleras efter sammanslagning.

Gör så här:

A. Välj Target/Source Record och redigera Source Record

 • Sök fram de bibliografiska dubblettposterna och ordna dem så att båda syns tydligt i katalogfönstret (man kan bara slå samman två poster i taget).
 • Kontrollera om det finns beståndsposter kopplade till båda elle någon av de bibliografiska posterna.
 • Välj den minst utförliga posten som Target Record (Målpost). Innehållet i denna kommer att skrivas över (jfr ovan).
 • Ta fram ett cxz-meddelande för den andra posten (Source Record eller Källpost) om den har sammanhörande beståndsposter för andra bibliotek. Vänta med att skicka meddelandet.
 • Vid behov, redigera och uppgradera Source Record, så att posten kvalitativt blir så bra som möjligt inför sammanslagningen. Kopiera också över de fält/delfält som ska sparas från Target Record (t.ex. SFX-id (fält 035) i rudimentära SFX-poster), annars kommer dessa uppgifter att makuleras.
 • Spara den redigerade /uppgraderade Source Record (Save to DB).
 • Markera Target Record, så att den blir aktiv bibliografisk post.
 • Öppna menyn Record längst upp i katalogfönstret och välj Overlay Bibliographic Records.
 • Klicka på Open... och den titelrad som visas för att markera Source Record.

 

B. Overlaying and Merging Bibliographic Records

 • Det kommer upp ett fönster Overlaying and Merging Bibliographic Records, med meddelandet You are about to overlay target bibliographic record ... Välj sammanslagningsprofil:
  - Merge Profile (sammanslagningsprofil) ska vara Overlay Record.
  - Hela proceduren blir smidigast om man kryssar för både Relink Mfhds ind Items (länka om beståndsposter) och Delete Source Bib (makulera Source Record). 
  Observera 1: Man kan inte ångra åtgärden. Var därför noggrann med att allt ser korrekt ut.
  Observera 2: Det görs ingen automatisk sammanslagning av beståndsposter för samma sigel. Eventuella dubblettbestånd måste alltså åtgärdas manuellt av respektive bibliotek.
  - Om man är osäker, låt rutorna Relink ... och Delete ... vara okryssade. Då får den återstående beståndspostomlänkningen etc. ske manuellt enligt sedvanlig modell med cxz-meddelande till berörda bibliotek.
  - Klicka på Yes för att genomföra dubblettsammanslagningen (komplettera gärna med att dessutom spara den sammanslagna posten via Save to DB).
 • Om det finns sammanhörande beståndsposter som har länkats om, komplettera det tidigare framtagna cxz-meddelandet (punkt A ovan) med t.ex. frasen: "Dubblett. Sammanslagen med BibID xxxxxxx via Overlay Bibliographic Record. Var god, åtgärda de eventuella dubblettbestånd som har uppstått för er sigel."

C. Den sammanslagna bibliografiska posten

Tydligare presentation av ämnesordssträngar i indexlista


Aspekter/underindelningar i ämnesordssträngar separeras med dubbla bindestreck (--) för tydligare presentation i i indexlista (Browse Headings List).

Hänvisningar till auktoriserade uppslag grupperas per typ (Reference Information)


Vid sökning (Browse) på auktoriserade namn, titlar och ämnesord i de så kallade <aukt.index> (Index Selection) grupperas förekommande hänvisningsformer per typ, Narrower Term, See Also, etc. (alfabetiskt sorterade inom respektive grupp), i det fönster Reference Information som visas när man klickar på knappen Authority i indexlistan.

Senast uppdaterad: 2010-03-03
Innehållsansvar: Tomas Friberg, e-post: fornamn.efternamn@kb.se