Anvisningar till beståndsregistrering

Beståndsregistrering i Libris

Denna tjänst ger bibliotek möjlighet att på ett enkelt sätt registrera sitt material i Libris. Tjänsten är i första hand avsedd för mindre bibliotek och bibliotekspersonal som saknar utbildning i Libris windowsbaserade katalogiseringsklient.

Man kan lägga till, ändra och vid behov även ta bort lokala uppgifter för sitt bibliotek, det vill säga i den så kallade beståndsposten.

Logga in i Beståndsregistrering. Välj länken Redigera bestånd och Välj sedan sigel du registrerar för.

Inloggning till Libris beståndsregistrering

Uppställnings- och beståndsuppgifter – översikt

Registreringstjänsten kan användas såväl för att registrera innehav (bestånd) av nya titlar, som för att ändra och ta bort uppgift om bibliotekets innehav. Det förutsätter att titeln redan finns som bibliografisk post i Libris databas.

OBSERVERA! Inregistrerade uppgifter skickas omedelbart till Libris katalogiseringsdatabas, men kommer inte att visas i webbsök förrän nästa dag.

Det är bara bibliotekskod/sigel som är obligatorisk, men en rekommendation är att man så långt möjligt även anger uppgift om uppställningssignum och vilka årgångar man har av en tidskrift m.m. - detta för att underlätta för låntagare och andra bibliotek vid beställning och fjärrlån.

Bibliotek med behörighet att registrera för flera instanser (t.ex. för olika institutioner som har egna koder/sigel) ska först ange vilken instans (kod/sigel) de vill registrera för. Ny instans (kod/sigel) kan om så önskas väljas efter varje registrering.

Placering, uppställning, hylla (852)

Här anges lokalt uppställningssignum, dvs. vilken hylla (motsvarande) verket är placerat på. Uppgiften skrivs enligt de lokala regler som fastställts vid respektive bibliotek.

För att underlätta fjärrlånesamarbetet bör eventuella restriktioner i fråga om utlån uttryckas i en så enhetlig och tydlig form som möjligt.

Endast ett uppställningssignum per fält kan anges. Finns flera exemplar/sviter med olika uppställning, skriv in uppgift för exemplar/svit nummer 1 i första fältet, begär fram nytt 852 och skriv in uppgift för exemplar nummer 2, osv.

Bibliotekskod/sigel (852‡b)

Bibliotekets unika identifikationskod i Libris. Uppgiften sätts automatiskt.

Uppgift kan endast anges för en bibliotekskod/sigel i taget (jfr även vad som sägs under den allmänna översikten om bibliotek som har behörighet att registrera för flera instanser [koder/sigel]).

Avdelning, samling etc. (852‡c)

I första hand avsett som komplement till egentligt uppställningssignum (se 852‡h).

 1. Bibliotek som är uppdelade på olika avdelningar, byggnader, eller liknande, kan här ange kod eller namn på den avdelning etc. som verket är placerat på.
 2. Kan även användas för material inordnat under särskild samling - här skrivs då samlingens benämning in.
 3. Hit även uppgift om att verket ingår i bibliotekets samlingar av referens-, kurslitteratur eller liknande.

Delfältet får vid behov även användas för egentligt uppställningssignum (jfr 852‡h). Detta gäller i synnerhet då så krävs för samordning med bibliotekets lokala system, eller då biblioteket sedan tidigare tillämpat sådan praxis.

Uppgiften kan skrivas med små eller stora bokstäver, i enlighet med praxis vid respektive bibliotek.

Exempel:

 • Faktarummet
 • GEO
 • Psykol
 • PLAN 5
 • MAG
 • REF
 • KURS

Uppställd på (852‡h)

Verkets egentliga uppställningssignum, dvs. den hylla (motsvarande) som verket är uppställt på.

Typ av uppställningssignum varierar mellan olika bibliotek, men vanligt förekommande är t.ex. klassifikationskod (i vissa fall följd av författarnamn eller titel) eller löpnummer. Bibliotekets lokala praxis skall följas.

Exempel:

 • Ib-do
 • Ld-ga Nederland’s
 • Per O
 • Studies in mathematics
 • 96-3899

Begränsningar i utlån (852‡i)

Alla typer av begränsningar i fråga om utlån bör anges i en så entydig, kortfattad och enhetlig form som möjligt. Det underlättar för såväl låntagare som andra bibliotek, bland annat vid fjärrlånebeställningar. Hit även förhandsinformation av typen Beställd och Levererad.

Använd i första hand någon av termerna i listboxen. Annan typ av begränsning kan skrivas in i fältet till vänster.

Anm. om uppställningen (852‡z)

Förtydligande av uppställningssignum, eller annan anmärkning av allmänt intresse.

Exempel:

 • Uppställd på serien: Monografier / utgivna av Stockholms stad : 123
 • Bil. sammanbunden med huvudpubl.
 • Projekt: Miljökonsekvensbeskrivning i kommunal naturresursplanering
 • Se Opera botanica

Intern uppställningsanm. (852‡x)

Anteckning av intern karaktär. Visas ej i Libris webbsök

Årgång, volym, häfte etc. (866)

Detta fält visas endast då registreringen avser en fortlöpande (seriell) resurs, dvs. huvudsakligen tidskrifter och så kallade huvudposter till rapport-, skrift- eller annan monografiserie.

Här anges bibliotekets bestånd, dvs vilka årgångar, volymer, häften eller liknande som finns på biblioteket. Uppgiften skrivs i standardiserad form (jfr exempel nedan).

Normalt skrivs hela beståndsuppgiften in i samma fält. Har biblioteket två eller flera beståndssviter (motsvarande) bör dock respektive svit redovisas i skilda fält (begär fram nytt 866).

Årg., vol., häfte etc. (866‡a)

Svit (årgång, volym, häfte etc.) av fortlöpande (seriell) resurs som finns vid biblioteket.

Uppgiften bör anges i standardiserad form enligt exemplen nedan. Uttryck av typen ”Enstaka delar” kan användas då bibliotekets samling endast omfattar spridda nummer (motsvarande).

Exempel:

 • 1-10
 • 1-(1990)-
 • 1-10(1960-1969)(1961-1970)
 • 1-25(1952-1959), 1960-
 • Enstaka delar

Anm. om beståndet (866‡z)

Förtydligande uppgift om t.ex. luckor i beståndet, gallringsrutiner och liknande.

Exempel:

 • Enstaka delar
 • Makuleras efter 2 år
 • Delar särredovisas
 • Luckor

Intern beståndsanm. (866‡x)

Anteckning av intern karaktär. Visas ej i Libris webbsök

Lokalt tillgänglig URL (856)

Detta fält visas endast då registreringen avser e-tidskrift, e-bok eller annan elektronisk resurs som är tillgänglig online.

Adressuppgift (URL) har normalt redan angivits i den bibliografiska posten (dvs. är inregistrerad via Libris windowsbaserade katalogsystem).

I denna registreringstjänst behöver fältet normalt endast anges för resurser med begränsad åtkomst, och då biblioteket vill hänvisa sina användare till en alternativ adress (URL).

Endast en adress (URL) per fält kan anges. Två eller flera alternativa adresser skall redovisas i skilda fält (begär fram nytt 856).

URL (856‡u)

Länk till själva resursen. Klickbar i Libris webbsök.

Ange i första hand en URL som leder direkt till en fulltextversion (motsvarande) av resursen. Alternativt kan man länka till en ingångssida eller webbplats som leder vidare till själva resursen.

Observera att URL-en måste skrivas av exakt för att länken skall fungera. Ta gärna fram resursen i ett nytt fönster, och kopiera uppgiften från webbläsarens adressrad.

Förklarande text om URL-en (856‡z)

Vid behov anges här en kortfattad anmärkning om åtkomstvillkor och/eller den sida som länken leder till.

Senast uppdaterad: 2008-12-17
Innehållsansvar: Helena Forssblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se