Libris förvärvsrutin

För registrerande Librisbibliotek

Vilka bibliotek kan ansluta sig?

Libris förvärvsrutin kan användas av de registrerande Librisbibliotek som har tecknat överenskommelse med KB om att visa och underhålla sitt bestånd i Libris.

Observera! De skolbibliotek som vill använda rutinen ska försäkra sig om att deras respektive kommunbibliotek är anslutna och sedan komma överens med detta om bästa tillvägagångssätt. 

Medieleverantörer

Detta är de medieleverantörer som för närvarande erbjuder katalogposter (bibliografiska poster och beståndsposter) via Libris förvärvsrutin vid köp av en bok eller annat medium.

KB har även samarbete med ett antal leverantörer av mångspråkigt material som kan erbjuda bibliografiska poster utan tillhörande bestånd. De är för närvarande den thailändska leverantören Arn-Dee Partnership, den indiska DK Agencies, den ryska MIPP International och den danska SBCI (Statsbiblioteket. Bibliotekscenter for Integration).

Som ett komplement berikas Libris regelbundet med bibliografiska poster för olika medietyper och språk. Det gäller för närvarande katalogdata från bland annat Bokinfo (förhandsinformation från svenska förlag), MTM, Myndigheten för tillgängliga medier (talböcker, e-text, teckenspråk) och Litteraturbanken (digitaliserade svenska klassiker).

Anslutningsprocess (bibliotek)

De registrerande Librisbibliotek som vill ansluta till förvärvsrutinen via någon av dessa medieleverantörer ska göra så här:

Allmänt
Anmäl anslutning till Libris kundservice (biblioteksnamn, Librissigel, e-postadress till kontaktperson), som kontrollerar Librissigel och att överenskommelse tecknats med KB.

Elib
Försäkra er om att ni är anslutna till Elibs nya plattform/modell. Anmäl via e-post till Libris kundservice. Vi behöver följande uppgifter:

 • bibliotekets namn och Librissigel,
 • bibliotekets ServiceID [1] i Elibs nya plattform/modell, samt
 • e-postadress för utskick av meddelande i samband med inmatchning/inläsning i Libris

De bibliotek som integrerar sina e-boksutlån på annat sätt än via eHub kan också skicka uppgift om sitt Elib-sajtnamn [2].

KB/Libris skickar välkomstbrev med bekräftelse när anslutningen är klar.

Kommentarer:
[1]. Ni hittar ert SeviceID genom att logga in på admin.elib.se. Gå in på fliken ”Bibliotek (ny)” och sedan menyn ”Inställningar”. Där finns ett fält som heter ServiceID och det består av fyra siffror. ID:et visas också i slutet av webbadressen när ni klickat in er på en meny sl=XXXX, där XXXX är ID:et.
[2]. Elib-sajtnamn – t.ex malmo för Malmö stadsbibliotek – kan användas för att konstruera en länk till bibliotekets Elibsajt i er beståndspost.

Övriga medieleverantörer
Kontakta er medieleverantör om att ni vill ha Librisposter i samband med inköp. Anmäl via e-post till Libris kundservice. Vi behöver följande uppgifter:

 • bibliotekets namn och Librissigel, samt
 • e-postadress för utskick av meddelande i samband med inmatchning/inläsning i Libris.

Vad innebär Libris förvärvsrutin?

 • KB tecknar avtal om katalogpostleverans med medieleverantör
 • Biblioteket beställer katalogpost i samband med förvärv
 • Metadata skickas till Libris
 • Biblioteket får automatiskt bok och post med bestånd i Libris och den lokala katalogen
 • Biblioteket uppgraderar vid behov katalogposten i Libris och får över den på nytt till sin lokala katalog

Libris förvärvsrutin går mellan medieleverantör, Libris och biblioteket och tvärtom.

Libris förvärvsrutin kompletterar det traditionella katalogiseringssamarbetet med ett automatiserat metadataflöde. Med denna rutin kan biblioteken i samband med förvärv begära att få en katalogpost med beståndsinformation från de medieleverantörer som listas ovan.

KB sluter avtal med de medieleverantörer som är anslutna till Förvärvsrutinen Leverantören åtar sig att följa KB:s specifikationer.

Den kataloginformation som leverantören skickar matchas på ISBN o.s.v. innan den läses in i Libris.

 • om det redan finns en bibliografisk Librispost på godkänd nivå läggs bibliotekets bestånd på denna
 • om det redan finns en bibliografisk Librispost  på preliminär nivå ersätts denna med den metadata som leverantören skickat
 • om matchande bibliografisk Librispost saknas skapas en ny post med bibliotekets bestånd

Alla automatiska inläsningar följs upp av ett automatiskt e-postmeddelande till biblioteket.

Informationen blir normalt tillgänglig i bibliotekets lokala katalog dagen efter förvärv enligt samma rutiner som vid manuell katalogisering och uppgradering (f.n. via batchöverföring).

Biblioteket kan successivt få över även uppgraderade och berikade bibliografiska poster till sitt lokala system genom att vid behov komplettera enligt de riktlinjer som ges i Katalogisatörens verktygslåda. Detta är ett led i det traditionella katalogiseringssamarbetet där alla har nytta av de manuella insatser som görs av varje enskilt Librisbibliotek.

Senast uppdaterad: 2017-05-12
Innehållsansvar: Charlotta Simonsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se