2010-03-03

LIBRIS-nytt nr 74

Nummer 74, 2010, ISSN 1403-3488

Innehåll:

Nationell databrunn - möjligheter och behov
Förvärvsrutin för bokleverantörer
Expertgruppen för LIBRIS nationella system
Nytt uppdrag för Kungliga biblioteket
Auktoriserade namnformer för ryska namn
Lista över nyförvärvade böcker
Katalogposter ur Strängnäs domkyrkobiblioteks samling
Fråga biblioteket
Blogginlägg om LIBRIS som lokal OPAC
LIBRIS sida på Facebook
Personalnytt
Konferenser
Nästa nummer

Nationell databrunn - möjligheter och behov

Frågan om att skapa en nationell databrunn har väckts bland annat i samband med projektet LIBRIS som lokal OPAC (L-OPAC) som bedrivs av universitetsbiblioteken i Göteborg, Lund, Uppsala samt Växjö, i samarbete med Kungliga biblioteket/LIBRIS.

En förstudie för att undersöka förutsättningarna kring en sådan databrunn pågår därför vid KB/LIBRIS. Förstudien ska ge underlag till Expertgruppen för LIBRIS nationella system för vidare strategiska diskussioner om behovet av, och de olika möjligheterna som finns för att skapa en nationell databrunn.

Termen databrunn har vi tagit till oss från danska databrönd, då man i Danmark sedan 2007 har arbetat med frågan om centraliserat data för integrerad sökning. Målet med en databrunn är att samla metadata för bland annat e-artiklar, e-tidskrifter och e-böcker från olika informationsleverantörer (förlag och aggregatorer) på ett ställe. Det ger möjlighet att indexera datat och erbjuda en samlad sökingång för många typer av resurser, snabba sökningar, relevansrankning, klustring av sökresultat, sammanslagen träfflista etc.

I förstudien undersöker vi vad det finns för förutsättningar och vad det skulle innebära för KB/LIBRIS att ta sig an uppgiften att tillhandahålla en nationell databrunn.

Förstudien omfattas av följande delar:

  • En marknadskartläggning av databrunnsleverantörer, såväl leverantörslösningar som open source lösningar och hybrider av dessa.
  • En enklare teknisk testinstallation utifrån det system som byggts upp för SwePub. Testerna syftar till att ge en uppfattning om möjliga tekniska komplikationer vid insamling, uppdatering och indexering av metadata.
  • En undersökning av förekommande begränsningar i tillgången till - och rättigheterna att använda - det metadata som samlas in eller erhålls. Licensverksamheten vid KB/LIBRIS tar också upp dessa frågor i samband med förhandlingar inför förnyelser av avtal med informationsleverantörer.

Förstudien beräknas resultera i en slutrapport i mars 2010.

 Nationell databrunn - möjligheter och behov. Underhandsrapport

Förvärvsrutin för bokleverantörer

LIBRIS har utvecklat en generell förvärvsrutin för bokleverantörer. Nu har alla bokleverantörer möjlighet att utveckla en tjänst där de kan erbjuda sina bibliotekskunder bibliografiska poster automatiskt levererade till sina bibliotekssystem vid köp av bok eller andra medier.

För att rationalisera bibliotekens arbete har vi utarbetat en modell för hur bokleverantörer med hjälp av LIBRIS öppna data och infrastruktur kan erbjuda sina kunder bibliografiska poster i samband med att de köper böcker. Biblioteken behöver då inte katalogisera manuellt i LIBRIS efter att de har förvärvat en bok. I och med att posten kommer in i LIBRIS exporteras den automatiskt till bibliotekets lokala system.

Bokleverantören utvecklar själv tjänsten. Denna består av ett beställningsformulär där bibliotekskunder kan välja att en bibliografisk post skickas till LIBRIS-databasen samtidigt som en bok beställs. Bokleverantörer kan även ge biblioteken möjlighet att lägga till hylla och klassifikation till posten.

Bokleverantören levererar sedan posterna enligt våra specifikationer och vi läser in posten i LIBRIS-databasen.

LIBRIS data är öppet tillgängligt för alla. Bokleverantören kan därför först hämta bibliografisk data, berika den med det aktuella bibliotekets uppgifter och skicka tillbaka posten till LIBRIS. Om bokleverantören vill använda eget bibliografiskt data (om posten ursprungligen inte finns i LIBRIS) kan de skicka eget data utökat med biblioteksuppgifterna, men enligt LIBRIS specifikation.

Mer information: Se Förvärvsrutin

Expertgruppen för LIBRIS nationella system

Den nybildade Expertgruppen för LIBRIS nationella system hade sitt första möte den 21 januari. Vid detta möte tillsattes två arbetsgrupper: En arbetsgrupp för katalogfrågor och en arbetsgrupp för att följa upp den översyn av Samsök som genomfördes under 2009. Information om Expertgruppen och arbetsgrupperna finns tillsammans med minnesanteckningar från gruppens möten på KB:s webbplats.

Nytt uppdrag för Kungliga biblioteket

Kungliga biblioteket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en handlingsplan för ett nytt utvidgat uppdrag för KB. KB ska svara för nationell överblick, främja samverkan och driva på utvecklingen – även inom regional och kommunal biblioteksverksamhet.

KB:s blogg: På väg mot ett nytt uppdrag

Auktoriserade namnformer för ryska namn

Anton Pavlovič Čechov och andra kända personer som i sin originalform skrivs med kyrillisk skrift övergår nu till att presenteras under sin i Sverige vanligare namnform i LIBRIS, det vill säga som Anton Tjechov, Pjotr Tjajkovskij etc. Övergången sker successivt från och med mitten av februari. Frågan har beslutats på möte i KB:s bibliografiska råd 24 april 2009 och därefter i Expertgruppen för LIBRIS samkatalog 27 maj 2009.

Arbetet med kontrollerade namnformer, det så kallade auktoritetsarbetet, blir en allt viktigare del av det bibliografiska arbetet. Genom att samla alla namnvarianter under samma hatt, med det mest kända namnet som den auktoriserade formen, får man ett pålitligt sökresultat och kan navigera bättre i kataloger och på nätet. I Sverige har flera ryska kända personer sedan länge en vedertagen och väl etablerad namnform, som förekommer överallt i böcker, tidningar, tidskrifter, radio och tv och på folkbiblioteken - överallt utom i LIBRIS och på forskningsbiblioteken.

Det mest uppenbara fallet är Anton Tjechov. Värt att notera är att sökning på Cechov ger noll träffar i både NE och Wikipedia. Transkriberingsform för kyrillisk skrift enligt ISO 9:1995 har aldrig slagit igenom i Sverige utanför forskningsbiblioteken. Känd namnform och korrekt transkribering är inte samma sak och att vi nu väljer den vedertagna formen för namn i LIBRIS påverkar inte transkriberingen av titlar eller mindre kända namn. Ambitionen är att i auktoritetsposterna lägga till även den kyrilliska originalformen för de namn som ändras.

De LIBRIS-bibliotek som vill ha kvar den så kallade forskningsbiblioteksformen i sina lokala kataloger kan ange detta med en parameter i LIBRIS batchexport:
Namnformer/namnform (person): ”standard” respektive ”forskningsbiblioteksform”
* Parameter ”standard” avser den i LIBRIS auktoriserade namnformen
* Parameter ”forskningsbiblioteksform” avser den hänvisningsform (fält 400) som i sammanhörande auktoritetspost är flaggad med ett delfält #i=Forskningsbiblioteksform
 
När man anger parameter ”forskningsbiblioteksform” kommer den i LIBRIS auktoriserade namnformen (Tjechov, Anton) att slås ut av forskningsbiblioteksformen (Čechov, Anton Pavlovič). Medföljande hänvisningsform (400 alternativt 900) blir identisk med den form som exporteras i fält 100, 600 eller 700.

Lista över nyförvärvade böcker

På BIBLIST och i LIBRIS utvecklingsblogg har frågan om hur biblioteken på ett smidigt sätt kan visa upp sitt senaste nyförvärv på den egna webbplatsen ventilerats. Med hjälp av en ny sökkod, förvärvsdatum eller förvdat kan man enkelt avgränsa sin sökning till enbart det material som biblioteket (sigeln) har registrerat den senaste månaden eller annan valfri period.

Sökning görs i formen förvärvsdatum:(sigel yyyymmx) och kan fritt kombineras med valfri avgränsning, till exempel utgivningsår eller materialtyp. Datum är förtrunkerat och man kan välja att skriva till exempel 2010x för att få med allt som har registrerats under 2010, 201002x för allt som har registrerats under februari 2010 eller 2010022x för allt som har registrerats från och med 20 februari 2010.

Sökfrågan kan länkas till bibliotekets webbplats på vanligt sätt, tas ut i valfritt format via LIBRIS lättvikts-API Xsearch), eller i något av de referensformat som erbjuds.

Sökfunktionen kan även användas för biblioteksinterna statistikändamål, dvs. om man vill se hur många beståndsposter som har registrerats för en viss sigel under en specificerad tidsperiod.

Katalogposter ur Strängnäs domkyrkobiblioteks samling

LIBRIS har nu berikats med ytterligare drygt 3 000 katalogposter för äldre tryck.
Katalogposter ur Strängnäs domkyrkobiblioteks (sigel Stdb) samling av 1500-1600-talstryck  har konverterats från annat format och matchats/lästs in maskinellt i LIBRIS.
 
Strängnäs samling av 1500-1600-talstryck i LIBRIS 

Fråga biblioteket

LIBRIS har sedan 2005 ansvarat för drift och support av tjänsten Fråga biblioteket som varit ett samarbete mellan forsknings- och folkbibliotek.

Ett utvecklingsarbete pågår och tjänsten kommer att lanseras under nytt namn - enligt planerna i september. Se Det virtuella samtalet, en utvecklingsblogg för en ny svensk virtuell referenstjänst. Bloggen drivs av medlemmar i Expertgruppen för Fråga biblioteket.

Den nya tjänsten kommer att i första hand vända sig till och bemannas av folkbiblioteken. Tjänsten Fråga biblioteket - forskningsbibliotek läggs ned 1 april. De forskningsbibliotek som önskar kan fortsätta att ha lokala referenstjänster i programvaran VRLplus via Fråga biblioteket-konsortiet som Nationell samverkan/LIBRIS ansvarar för. Kungliga biblioteket och Expertgruppen för Fråga biblioteket kommer under våren att undersöka nya former för samverkan kring virtuell referenstjänst för forskningsbibliotek och folkbibliotek.

Blogginlägg om LIBRIS som lokal OPAC

Gästbloggare Angelica Schneidler-Larsson (projektsamordnare) gästbloggar i LIBRIS utvecklingsblogg om projektet LIBRIS som lokal OPAC.
Angelicas blogginlägg

Ulrika Fröberg, Göteborgs UB, gästbloggar om LIBRIS som lokal OPAC - användarspåret.
Ulrikas blogginlägg

LIBRIS sida på Facebook

Bli ett fan och följ vad som händer.

http://www.facebook.com/#/pages/Stockholm-Sweden/LIBRIS-nationella-bibliotekssystem/279736940099?ref=nf

Personalnytt

Mats Niklasson är sedan årsskiftet ny licenshandläggare för BIBSAM-konsortiet. Mats är jurist och informationsvetare med examen från Bibliotekshögskolan i Borås. Han har arbetat vid förvaltningsmyndighet, drivit egen verksamhet och arbetat som biträdande jurist vid advokatbyrå. Med sin bakgrund kommer han att kunna bistå konsortiet med efterfrågad juridisk kompetens.

Lilian Larsson vikarierar från och med den 15 mars under sex månader som licenshandläggare för BIBSAM-konsortiet. Lilian är utbildad bibliotekarie från högskolan i Borås med erfarenhet från fältet bland annat på Karolinska institutet och Södertörns högskola. Närmast kommer Lilian från en anställning på Kungliga Tekniska högskolans bibliotek med ansvar för både lokala och nationella licensupphandlingar av e-resurser.

Konferenser

Den 29 januari medverkade Anders Söderbäck på Kunnskapsorganisasjonsdagene i Oslo och talade om ”Semantisk web i biblioteket”.  

Martin Malmsten är keynote speaker på emtacl10 (emerging technologies in academic libraries)  i Trondheim 26-28 april.

Nästa nummer

Nästa nummer av LIBRIS-nytt beräknas komma i juni. Lämna gärna förslag på vad ni vill läsa om.

Kontakta oss

 

Innehållsansvar: Helena Forssblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Innehållsförteckningar LIBRIS-nytt