Katalogisering


041

Kompletterande språkkod Till Formathandboken

Se även språkkoder i LIBRIS Formathandbok.

Fält 041 ska spegla publikationens huvudsakliga språk och originalspråk. Använd inte fält 041 om det endast är abstract, förord eller enstaka bidrag som är på annat språk än huvudtexten.

Ange upp till sex delfält 041 #a, delfält 041 #b respektive delfält 041 #h om det bedöms viktigt för beskrivningen av publikationen. Ange det viktigaste språket först. Om det inte kan avgöras vilket språk som är viktigast anges språken i alfabetisk ordning. När svenska är ett av språken bör detta anges först om inget annat språk kan anses vara dominerande. Se även fält 008

Vid postimport: Låt fält 041 ligga kvar oförändrat, men rätta eventuella felaktiga språkkoder.

Uppgift saknas om översättning

Använd förstaindikator _ i dessa fall:

  • om det är oklart om texten är en översättning
  • om det är oklart från vilket språk den är översatt.

Med sammanfattning på annat språk

Använd förstaindikator 0 för böcker med sammanfattningar på andra språk om inte huvudtexten är en översättning. Komplettera med anmärkning i fält 546 om sammanfattningen har en titel.

Engelsk huvudtext med sammanfattningar på engelska, tyska och franska:
 
041 0 #a eng #b eng #b fre #b ger
 

Texten/del av texten är en översättning 

Om texten är/innehåller en översättning och delfält 041 #h används måste förstaindikatorn vara 1.

Publikationen har svensk text, översatt från engelska:
 
041 1 #a swe #h eng                                       
 
 

Flera 041-fält 

Fält 041 är upprepningsbart. Lösningen med flera 041-fält tillämpas i fall där det är svårt att få fram entydiga uppgifter med enbart ett 041-fält. Det gäller främst publikationer där vissa delar av texten är översatt. Komplettera med anmärkning i fält 546 eller fält 500.

Publikation med parallelltext på svenska och engelska. Den engelska texten är översatt från svenska:

008 språk=swe
041 0 #a swe                                                   
041 1 #a eng #h swe
546 #a Parallelltext på svenska och engelska

 

Publikationen är skriven på svenska men med vissa delar översatta från norska: 

008 språk=swe
041 0 #a swe                                                   
041 1 #a swe #h nor
500 #a Delvis översatt från norska

 

Publikationen har svensk, dansk och engelsk parallelltext, där svenskan och danskan översatts från engelskan: 

008 språk=swe                                             
041 1 #a swe #h eng
041 1 #a dan #h eng
041 0 #a eng
546 #a Parallelltext på svenska, danska och engelska


Översättningar i flera led

För översättningar i flera led anges samtliga led med originalspråket i sista delfält 041 #h. Om inte det ursprungliga originalspråket är känt läggs det språk varifrån översättningen gjorts i delfält 041 #h. Komplettera med anmärkning i fält 500. Se fält 500, avsnitt 2.

Vi använder tills vidare inte delfält 041 #k för mellanliggande språk.

Japanskt original översatt från engelska till svenska:

041 1 #a swe #h eng #h jpn

 

Norska - nynorska och bokmål

KB skiljer på nynorska (språkkod nno) och bokmål. Bokmål ska enligt LIBRIS formathandbok kodas som norska (språkkod nor) i Voyager.
När det gäller översättningar från norska så framgår språkkoden för originalet i NORBOK och BIBSYS.  Observera dock att de norska katalogerna använder språkkoden nob för bokmål. 

Senast uppdaterad: 2018-02-09
Innehållsansvar: Katalogsupport, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Funktions- och relationskoder